MENU Blizu

Obračun zarada

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

Obračun zarada - najtraženiji Saop ERP modul

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

Obračun zarada - najtraženiji Saop ERP modul

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

Božo Srdić, „Mazars“: Mogućnosti za korisnike Saop ERP-a su beskonačne

Saop ERP je odličan u pogledu izveštavanja i efikasnosti - pokriva sve ono što podrazumeva jedan payroll krug. Dakle, od učitavanja podataka, samog obračuna, izbacivanja poreske prijave, pripreme naloga za plaćanje, sve to zaista dobro funkcioniše.

Saop ERP je odličan u pogledu izveštavanja i efikasnosti - pokriva sve ono što podrazumeva jedan payroll krug. Dakle, od učitavanja podataka, samog obračuna, izbacivanja poreske prijave, pripreme naloga za plaćanje, sve to zaista dobro funkcioniše.

Natalija Stojanov, vođa projekata Saop ERP

Velika prednost ovog modula je to što je vrlo prilagodljiv, što je moguće svaku vrstu zarade i naknade zarade podesiti pomoću formula i menjati podešavanja koliko god puta hoćemo, po potrebi.

Velika prednost ovog modula je to što je vrlo prilagodljiv, što je moguće svaku vrstu zarade i naknade zarade podesiti pomoću formula i menjati podešavanja koliko god puta hoćemo, po potrebi.

Osnovne funkcije

Obračun zarade, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja. 

 • Obračun naknada u slučajevima obračuna zarade, regresa u dva ili više delova, obračun poreza na dohodak na zaradu...
 • Obračuni za protekle periode
 • Obračun premija dobrovoljnog penzijskog i kolektivnog dodatnog penzijskog osiguranja
 • Obračun kredita, obustava, materijalnih troškova i drugih ličnih benefita u skladu sa Zakonom
 • Obračun drugih benefita
 • Obračun zarada za detaširane radnike
 • Obračun prihoda za zaposlene bez zasnovanog radnog odnosa
 • Obračun zarade za zaposlene sa invaliditetom
 • Jednostavna podešavanja za izračunavanje pojedinačnih isplata i formule za izračunavanje svih elemenata obračuna, od sati do iznosa.
 • Prenos računovodstvenih podataka u glavnu knjigu, sa mogućnošću podele troškova zarada prema odabranim ključevima 
 • Direktna veza sa zaradnim prometom i porezom na dohodak
 • Jednostavne godišnje obrade bolovanja
 • Brza priprema podataka za naplatu „iz uzorka“
 • Kopiranje podataka o obračunu iz prethodnih obračuna
 • Uvoz računovodstvenih podataka iz sistema za registraciju vremena, tekstualnih datoteka, excel tabela...
 • Mogućnost čuvanja svih obračunskih lista u elektronskom obliku za ceo obračun za svakog zaposlenog 
 • Mogućnost slanja računa e-mailom i elektronsko potpisivanje računa
 • Mogućnost štampanja platnih lista na stranom jeziku (funkcionalnost uz pretplatu)
 • Dodavanje logotipa na obračunski list
 • Mogućnost kreiranja nekih ispisa
 • Analiza podataka o obračunu korišćenjem OLAP tabela
 • Mogućnost izrade analiza na stranom jeziku (funkcionalnost na bazi naknade)
 • Vođenje evidencije o korišćenju odsustva, drugim odsustvima, višku i manjku sati
 • Obračun učinka za javni sektor
 • Planiranje odmora (funkcionalnost uz pretplatu)
 • Ručna evidencija o prisustvu (funkcionalnost uz pretplatu)
 • Povezivanje sa Saop registracijom prisustva (funkcionalnost uz pretplatu, koja se instalira pri registraciji)

Izveštaji

 • Obračunske liste (privreda, javni sektor)
 • Izveštaj o podacima sa platnih listića za fizička lica
 • Liste transfera zarada putem grupnih isplata od strane zaposlenog, banke, sažetak i naslovni list
 • Obračunati krediti
 • Samodoprinosi opština
 • Sindikalne članarine
 • Pregled kompenzacije (na račun drugih)
 • Platni spisak prema MT trajnog rasporeda, po organizacionim jedinicama
 • Pregled zarada prema MT stalnom rasporedu i zaposlenima
 • Izveštaj o obračunatim i uplaćenim doprinosima - obavezno dodatno penzijsko osiguranje
 • Obračun doprinosa za socijalno osiguranje fizičkog lica
 • Obračun članarine Privrednih komora
 • Pregled isplata po vrsti
 • Kontrolni pregled bilansa sati
 • Zahtev za zaradu (od strane finansijera)
 • Zahtev za refundaciju davanja Poreskoj upravi
 • Pojedinačni zahtev za povraćaj naknada Poreskoj upravi
 • OZ-7, OZ-10 obrasci za refundiranje
 • Zahtev za refundaciju invalidnina IOSI– obrazac za obračun naknade
 • Štampanje potvrde o zaradi i administrativne zabrane plaćanja
 • Kartica zaposlenog
 • Zbir zarada 
 • Zbirna rekapitulacija zarada
 • Zbirni pregled isplata

Prenosi podataka

 • Grupna plaćanja – transferi isplata zarada i drugih beneficija bankama
 • Prenos naloga u platni sistem
 • Prenos temeljnice (temelja za knjiženje) u SAOP i SAP dvojno knjigovodstvo
 • Prenos na porez na dohodak

Pomoćni alati

 • Unos podataka za naplatu na udaljenim jedinicama
 • Kopiranje sistema naplate
 • Čarobnjak za podešavanje kopiranja
 • Obračun učinka u javnom sektoru

Analize

 • Analiza obračuna po zaposlenima (ukupno po zaposlenima)
 • Analiza grešaka i upozorenja u obračunu
 • Analize vrstica za obračun
 • Analize vrstica za naplatu prema izvorima finansiranja
 • Analiza vrstica indirektnog unosa
 • Analiza ključeva za deljenje
 • Struktura zarada na osnovu odabranih ukupnih iznosa
 • Analiza doprinosa sa i na zarade (obračunati, plativi, oslobođeni)
 • Analiza obračunatih kredita i obustava
 • Analiza obračunske osnovice zaposlenih
 • Analiza obračunatih obaveza fizičkog lica
 • Analiza evidencije po analitikama
 • Računovodstvena analiza
 • Analiza zarada u JS za pripravnike
 • Analiza naknada za izdržavanje članova porodice
 • Analiza dnevnika (po računima, vrstama obračuna, zaposlenima, analitičarima,...)
 • Analiza kontakata zaposlenih
 • Analiza putnih troškova zaposlenih

Šifre

 • Šifra zaposlenog
 • Kreditori
 • Doprinosi i obustave (doprinosi sa i na plate, doprinosi privatnih lica, primaoci sindikalnih članarina, samodoprinosi, opštinski samodoprinosi)
 • Sistem naplate (formule, godišnje osnovice, osnovice zaposlenih, obračunske osnovice, procenti za staž i staž...)
 • Ostale šifre (poslovi, rangovi, platni razredi, odnosi, MT, stranke, tarifni razredi, rasporedi, vrste odsustva, vrste događaja, kalendari rada...)

Povezane funkcionalnosti

Kadrovska evidencija

Ključni faktor uspeha jedne kompanije je intelektualni potencijal zaposlenih. U današnjem ubrzanom tempu poslovanja, menadžment može da donosi brze i ispravne odluke samo ako ima adekvatne informacije o ključnim segmentima poslovnog procesa

mojINFO

MojINFO je onlajn rešenje koje zaposlenom omogućava da na daljinu beleži radno vreme, najavljuje odmore i druga odsustva i ima uvid u svoja kadrovska dokumenta. Zaposleni na rukovodećim pozicijama takođe imaju pregled odsustva svog tima i mogu ih ovde direktno odobriti.

Registracija prisutnosti

Omogućava precizno evidentiranje prisustva zaposlenih a samim tim i blagovremene podatke u računovodstvu, tako da se obračun zarade može pripremiti već prvog dana u mesecu. Zaposleni takođe preko terminala mogu podneti zahtev za odmor, a menadžer ga odobrava ili odbija putem e-pošte.

Druga lična primanja

Omogućava brz i lak obračun svih primanja fizičkih lica koja ne proističu iz radnog odnosa (ugovori o delu, autorski honorari, zakupnine, članarine, stipendije učenika i studenata...).

Službena putovanja

Program je namenjen za izradu i obračun putnih naloga za službena putovanja i prevoz lica. Obračunati putni nalozi se mogu platiti prenosom u blagajničko poslovanje, direktno na tekući račun zaposlenog putem platnog prometa i putem obračuna zarada.

Besplatan sadržaj

Besplatni priručnici, vebinari i članci sa poslovnim i pravnim savetima. Biznis teme koje vam mogu pomoći.

Saop je rešenje kompanije Seyfor