MENU Blizu

Zarade

Prema mišljenju korisnika, ovaj modul je najpouzdanije rešenje koje pruža efikasan obračun zarada i drugih ličnih primanja, kako u kompanijama tako i u javnim ustanovama, jer poseduje fleksibilnost obračuna i pokriva različite vrste isplata.

Izaberite ono što vas zanima

Obračun zarada

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

Druga lična primanja

Omogućava brz i lak obračun svih primanja fizičkih lica koja ne proističu iz radnog odnosa (ugovori o delu, autorski honorari, zakupnine, članarine, stipendije učenika i studenata...).

Službena putovanja

Program je namenjen za izradu i obračun putnih naloga za službena putovanja i prevoz lica. Obračunati putni nalozi se mogu platiti prenosom u blagajničko poslovanje, direktno na tekući račun zaposlenog putem platnog prometa i putem obračuna zarada.

mojINFO

MojINFO je onlajn rešenje koje zaposlenom omogućava da na daljinu beleži radno vreme, najavljuje odmore i druga odsustva i ima uvid u svoja kadrovska dokumenta. Zaposleni na rukovodećim pozicijama takođe imaju pregled odsustva svog tima i mogu ih ovde direktno odobriti.

Kadrovska evidencija

Ključni faktor uspeha jedne kompanije je intelektualni potencijal zaposlenih. U današnjem ubrzanom tempu poslovanja, menadžment može da donosi brze i ispravne odluke samo ako ima adekvatne informacije o ključnim segmentima poslovnog procesa

Registracija prisutnosti

Omogućava precizno evidentiranje prisustva zaposlenih a samim tim i blagovremene podatke u računovodstvu, tako da se obračun zarade može pripremiti već prvog dana u mesecu. Zaposleni takođe preko terminala mogu podneti zahtev za odmor, a menadžer ga odobrava ili odbija putem e-pošte.

Saop je rešenje kompanije Seyfor