MENU Blizu

Opšti uslovi korišćenja softvera Saop (1/2022)

Opšti uslovi korišćenja softvera Saop (1/2022)

Član 1. – OPŠTI USLOVI

 • Ovi opšti uslovi korišćenja (u daljnjem tekstu: uslovi) određuju uslove korišćenja softvera SAOP (u daljnjem tekstu: softver) koji na temelju Ugovora o korišćenju softvera Saop (u daljnjem tekstu: ugovor) određuje preduzeće Seyfor d.o.o., Valentina Vodnika 21A, 21000 Novi Sad, matični br. 20665327 (u daljnjem tekstu: davalac licence, obrađivač) te prava i obaveze korisnika licence kao korisnika na jednoj strani i davaoca licence na drugoj strani.
 • U slučaju da je pojedina odredba u ugovoru uređena drugačije nego u ovim uslovima, vrede odredbe navedene u ugovoru.

 

Poglavlje 1: Softver   

Član 2. – DEFINICIJE POJMOVA

 • Izrazi korišćeni u ovim uslovima imaju sledeće značenje:

Korisnik licence je pravno ili fizičko lice na koju je preneseno pravo na korišćenje softvera.

Korisnik je fizičko lice koje kod korišćenja licence neposredno koristi softver i za nju vrede obaveze iz ugovora i ovih uslova, uključujući obavezu zaštite poverljivosti podataka.

Ponuda predstavlja dokument koji priprema davalac licence i potvrđuje korisnik licence i sadrži podatke o naručenim softverskim modulima, broju licenci, iznosu naknade za licence, iznosu za održavanje i/ili najam, eventualnim uslugama i ceni usluga, uslovima plaćanja i ostalim eventualnim dogovorima povezanim s korišćenjem softvera i sastavni je deo ugovora. Potvrđenom ponudom smatra se pisana potvrda ponude kao i elektronska potvrda ponude.

Licenca predstavlja neisključivo (neekskluzivno) i neprenosivo pravo na korišćenje softvera koje određuje ponuda.  

U usluge održavanja obuhvaćene su sljedeće usluge na softveru za korisnika licence koji ima sklopljen ugovor o korišćenju softvera: (i) telefonska ili online pomoć korisnicima u dogovorenom opsegu, povezana s radom na softveru (rešavanje zahteva putem Korisničkog portala); (ii) otklanjanje grešaka; (iii) ažuriranje softvera u skladu s izmenama zakona i (iv) omogućavanje besplatnog korišćenja novih standardnih verzija za vreme trajanja ugovora. Usklađivanje programskog rešenja s izmenom zakona podrazumeva izmenu jedne ili više postojećih funkcija softvera u skladu s izmenom zakona. Ako izmena zakona uvodi, odnosno zahteva novu funkcionalnost, odnosno rešenje koje softver ne sadrži na dan objave ove izmene zakona, usklađivanje softvera s takvom izmenom zakona uključeno je u usluge održavanja, a o njemu se ugovorene strane mogu dogovoriti posebno.

U usluge najma uključene su sledeće usluge na softveru za korisnika licence koji ima sklopljen ugovor o korišćenju softvera: (i) telefonska ili online pomoć korisnicima u dogovorenom opsegu, povezana s radom na softveru (rešavanje zahteva putem Korisničkog portala); (ii) otklanjanje grešaka; (iii) ažuriranje softvera u skladu s izmenama zakona i (iv) omogućavanje besplatnog korišćenja novih standardnih verzija za vreme trajanja ugovora. Usluge najma uključuju usluge održavanja. Usklađivanje softvera s izmenom zakona podrazumeva izmenu jedne ili više postojećih funkcija softvera u skladu s izmenom zakona. Ako izmena zakona uvodi, odnosno zahteva novu funkcionalnost, odnosno rešenje koje softver ne sadrži na dan objave ove izmene zakona, eventualno usklađivanje softvera s takvom izmenom zakona nije uključeno u usluge održavanja, a o njemu se ugovorne strane mogu dogovoriti posebno.

Usluge iznajmljivanja čine obezbeđivanje prava na korišćenje softvera i usluga održavanja u vreme održavanja ugovora.

Korisnički portal predstavlja portal koji je dostupan na internet stranici davalaca licence. Putem navedenog portala korisnici predaju zahteve, pristupaju obaveštenjima i novim standardnim verzijama softvera, osim ako nije dogovoreno drugačije.

Usluge osposobljavanja podrazumevaju početno uvođenje u korišćenje softvera i naplaćuju se prema stvarno utrošenim satima.

Usluge savetovanja podrazumevaju plaćene usluge koje van ugovora davalaca licence osigurava korisniku licence i naplaćuju se uz naknadu za licence i usluge održavanja/najma. Te usluge obuhvataju npr. opšte savetovanje o primerenosti i kompatibilnosti računarskog sistema kod korisnika, otklanjanje grešaka i kvarova koji nastanu krivicom korisnika ili nepravilnim korišćenjem softvera, namenske dopune programskog rešenja, dodatno osposobljavanje i popunjavanje znanja u pogledu korišćenja programa ili zakonskih izmena te druge usluge.

Usluge podrazumevaju zajedničke ili pojedinačne usluge savetovanja, usluge održavanja/najma i/ili usluge osposobljavanja.

Radna stanica predstavlja lični računar korisnika licence

Softver je kompjuterski program u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, tj. grupa datoteka koja sadrži podatke i programski kod programa u prevedenom ili izvršnom obliku, pripadajuće internet usluge, a osim toga uključuje i postupke i metode rada medija na kojem su sačuvane datoteke, štampanje i/ili elektronsku dokumentaciju, kao što je detaljnije definisano u ponudi i ugovoru

Standardna verzija softvera podrazumeva softver koji uključuje funkcionalnosti koje davalac licence definiše kao standardne, odnosno nenamenske.

Programska greška je greška, otkazivanje ili drugi neočekivani rad softvera ili sistema koje se prikazuje kao ponovljiv nepravilan rezultat, odnosno kao nepredviđeno ponašanje sistema (otkazivanje, prespor rad itd.).

Radno vreme davalaca licence je svaki radni dan između 8 i 16 sati, osim ako je u ponudi definisano drugačije.

Vreme odziva je vreme u kojem davalac licenci mora odgovoriti na pisani zahtev i počinje teći odmah nakon prijema pisanog zahteva za pomoć putem korisničkog portala, osim ako je u ponudi dogovoreno drugačije.

Broj istovremenih pristupa podrazumeva broj korisnika koji u određenom trenutku mogu pristupiti softveru.

Hardver je fizički deo opreme koji možemo dotaknuti, kao što su npr. terminal za registraciju radnog vremena, čitači, kućište.

 

Član 3. – PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I POVERLJIVOST

 • Softver je zaštićen zakonima koji štite intelektualno vlasništvo, uključujući važeći Zakon o obligacionim odnosima, Krivični zakonik RS i svi podzakonski akti kao i ratifikovani međunarodni sporazumi i konvencije u ovoj oblast.
 • Sva ovlašćenja i prava intelektualnog svojine povezana sa softverom (uključujući tekst, slike, fotografije, animacije, video zapise, audio zapise, muziku, tekstove i programe uključene u softver), priloženim štampanim materijalom i sve kopije proizvoda vlasništvo su davalaca licence.

 • Softver je pravno zaštićen kao kompjuterski program u celosti. Komponente se ne smeju odvajati i koristiti odvojeno, isto tako nije dopušteno menjati ili skidati oznake autorskih prava, poslovne tajne, zaštićene robne marke i vlasničke ili druge pravne oznake koje sadrži softver.

 • Korisnik licence ne smeju kopirati ili nekako drugačije reprodukovati ceo ili pojedine delove softvera, osim onog kopiranja koje je potrebno za njegovo nesmetano korišćenje te u svrhu arhiviranja i obnove sistema, pod uslovom da sigurnosne kopije ne koristi za druge svrhe osim za arhiviranje i obnovu sistema.
 • Korisnik licence korišćenjem softvera slaže se da ideje i na temelju njih implementirana programska rešenja predstavljaju poverljive podatke i poslovnu tajnu davalaca licence, zato se obavezuju da će te podatke tretirati kao poverljive i da ih nikako neće otkrivati trećim osobama, osim u slučaju kad to zahteva zakon ili odluka nadležnog suda.

Član 4. – LICENCNA PRAVA

 • Korisnik i/ili korisnik licence sme koristiti softver samo za lične potrebe korisnika licence i ne sme ga uz plaćanje ili besplatno posuđivati ili davati u najam trećim osobama i/ili prava iz ugovora preneti na treću pravnu osobu. Uz navedeno, korisnik i korisnik licence ne sme podatke dobijene korišćenjem softvera ni u kakvom obliku besplatno ili uz plaćanje pružati trećim korisnicima. U slučaju kršenja gore navedenih zabrana korisnik licence isplatiće davaocu licence na njegov zahtev odštetu u visini desetostruke vrednosti otuđenog softvera na dan utvrđivanja.
 • Korisnik licenca sme koristiti softver prema maksimalnom broju istovremenih pristupa određenih ponudom i u slučaju kad je softver instaliran na više radnih stanica korisnika licence. Nije dopušteno korišćenje softvera na način koji omogućuje korišćenje softvera na više lokacija ili većem broju poslovnih subjekata, osim na temelju prethodnog dogovora s davaocem licence na temelju potvrđene ponude. Jednako tako, bez prethodnog dogovora s davaocu licence nije dopuštena instalacija softvera na više korisnikovih lokacija.
 • Korisnik ne sme kopirati podatke iz softvera drugačije nego što mu to omogućuje sam softver.
 • Da bi se osiguralo korisnikovo pridržavanje ugovora i ovih uslova, davaocu licence dopušteno je da povremeno kod korisnika proverava koristi li korisnik softver u skladu s ovim opštim uslovima i ugovorom, uključujući nadzor istovremenog pristupa korisnika softveru. Za omogućavanje te provere korisnik licence mora u svom informacionom sistemu omogućiti davaocu licence elektronski prenos informacija o broju korisnika i istovremenim pristupima (informacije ne sadrže nikakve lične podatke). U slučaju da davalac licence na temelju obrade podataka o broju i vremenu pristupa utvrdi da softver istovremeno koristi više korisnika nego što korisnik ima kupljenih licenci, davalac licence ima pravo korisniku licence naplatiti naknadu za licenciju i održavanje na temelju stvarnog broja zabeleženih pristupa pojedinom softverskom modulu od dana kad je utvrđena neusklađenost licenci.
 • U slučaju najma softvera (tj. usluge najma), licenca vredi samo za razdoblje na koje je sklopljen ugovor o suradnji.
 • U slučaju ponovnog sklapanja ugovora o saradnji nakon prethodnog raskida, davalac licence zadržava pravo na novu naplatu naknade za licencu i održavanje i/ili najam prema važećem cenovniku.

 

Član 5. – USLUGE ODRŽAVANJA

 • Davalac licence osiguraće usluge održavanja samo korisniku licence koji ima sklopljen ugovor o korišćenju softvera i u skladu s uslovima definisanim u ponudi.
 • Davalac licence pružiće u radnom vremenu stručnu pomoć (putem telefona ili interneta) korisnicima softvera, na temelju zahteva za pomoć poslatog putem korisničkog portala u skladu s važećim cenovniku, osim ako je u ponudi dogovoreno drugačije.
 • Davalac licence pružiće pomoć samo onim korisnicima koje je za rad sa softverom osposobio davalac licence u sklopu usluge osposobljavanja. Inače se usluga naplaćuje prema važećem cenovniku objavljenom na internet stranici davalaca licence.
 • Opseg besplatne pomoći korisniku definisan je u ponudi. U slučaju pomoći van dogovorenog opsega koji je definisan u ponudi, pomoć se naplaćuje prema uslovima definisanim u ponudi.  
 • Vreme odziva davaoca licence neće biti duže od tri (3) radna dana i počinje teći odmah nakon prijema pisanog zahteva za pomoć putem korisničkog portala, osim ako ponudom nije dogovoreno drugačije.  
 • Davalac licence besplatno će otklanjati sve vidljive i skrivene greške na softveru u skladu s člankom 6. ovih uslova.
 • Davalac licence učiniće sve što je u njegovoj moći kako bi softver radio besprekorno.
 • Davalac licence pratiće zakone i odmah i u najkraćim rokovima prilagođavati softver novim propisima i zakonima.
 • Davalac licence daće korisniku licence na raspolaganje nove standardne verzije softvera.
 • Davalac licence odmah će obaveštavati korisnika licence o novostima u softveru i o aktuelnim obukama.
 • Davalac licence prilagodiće – ako će to biti moguće – na standardne programe i posebne programske module, koji su dorađeni, prilagođeni i/ili napravljeni isključivo po želji korisnika licence, uz plaćanje, specifičnim zahtevima korisnika licence te novim propisima, ako će dopune biti u skladu sa strategijom razvoja proizvoda.
 • Davalac licence daje garanciju za rad hardvera u skladu s uslovima iz Pravilnika o robi, za koji se izdaje garancije za besprekoran rad, i u skladu s uslovima koje određuje distributer hardvera.

  

Član 6. – OTKLANJANJE GREŠAKA

 • Korisnik licence, obaveštava davaoca licence o pretpostavljenoj neusklađenosti s predviđenim radom putem zahteva za pomoć na korisničkom portalu, osim ako je ponudom dogovoreno drugačije.
 • S obzirom na opis pretpostavljene neusklađenosti i ostale, davaocu licence poznate okolnosti, davalac licence prvo sprovodi analizu i u slučaju da se radi o grešci, određuje stepen prioriteta greške, i to kao jednu od sledećih kategorija (a) kritična; (b) visoka; (c) srednja; (d) niska. Kod definisanja grešaka davalac licence uzima u obzir sledeće kriterije:
 • KRITIČNA:
  softver ili neka često korišćena funkcija ne radi ili radi bitno sporije nego što je to uobičajeno
  • greška otežava radni proces korisnika licence koji zbog poslovanja mora nužno završiti do određenog sata istog ili sljedećeg dana i pritom nema zaobilaznog puta
  • za grešku nema alternativnog rešenja (uz korišćenje ili bez korišćenja programa) i zbog greške može nastati poslovna šteta (onemogućena je prodaja, plaćanje računa, preuzimanje robe...)
 • softver može uzrokovati štetu na podacima
 • VISOKA:
  softver se može koristiti, ali je korišćenje ograničeno; alternativno rešenje postoji, ali je nepraktično
 • obmanjujući ili netačni interni ispisi ili prikazi podataka
 • grešku je otkrio veći broj korisnika.
 • SREDNJA:
  rad softvera nije sasvim u skladu s očekivanjima, ali je dostupno prihvatljivo alternativno rešenje
 • greška ne utiče na poslovanje ili na funkcionalnu vrednost softvera.
 • NISKA:
  ne utiče na rad softvera i na poslovanje uglavnom estetske greške na korisničkom interfejsu, kao što su pravopisne greške, poravnanja, boja, font itd.
 • Davalac licence određuje prioritet otklanjanja grešaka u skladu s vlastitom stručnom procenom. Kritične greške imaju prednost pred ostalim razvojnim radovima. Nakon otklanjanja kritične greške i testiranja, davalac licence objavljuje novu verziju softvera.
 • Predviđeni rok za otklanjanje kritične greške na produkcijskom okruženju traje do 5 radnih dana od otvaranja naloga za otklanjanje greške, ako su osigurane sve potrebne informacije i ako se greška može reprodukovati i ako su osigurani ljudski potencijali i u produkcijskom okruženju korisnika licence. Greške visokog stepena prioriteta po svoj će se prilici uključiti u prvu sljedeću razvojnu iteraciju. Greške srednjeg i niskog stepena prioriteta stavljaju se u razvojni red čekanja s obzirom na prioritet – u poređenju s ostalim sadržajnim nalozima i nalozima za otklanjanje grešaka.
 • Davalac licence obavestiće korisnika licence o otklanjanju grešaka (kritičnih, visokih) putem standardnih komunikacijskih kanala.

 • Vremena odziva za rešavanje grešaka

Greška

Vreme odziva

Vreme za ispravak greške

Kritična

4 sata*

Što pre, ne kasnije od 5 radnih dana za osiguranje rešenja.

Visoka

1 radni dan

Osiguranje rešenja u roku od 30 radnih dana.

Srednja

5 radnih dana

Davaocu licence rešenje je implementirao u jednu od sljedećih verzija softvera, s obzirom na prioritet naloga u razvojnom redu čekanja.

Niska

10 radnih dana

Ako davalac licence smatra da rešenje ima smisla, postavlja ga u jednu od sljedećih verzija softvera, s obzirom na prioritet naloga u razvojnom redu čekanja.

       

*Vredi tokom redovnog radnog vremena davaoca licence.

 • Davalac licence zadržava pravo na izmene vremena odziva za rešavanje grešaka u slučaju izmenjenih uslova poslovanja, više sile ili vanrednih okolnosti.

Član 7. – OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 • Davalac licence ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu posrednu ili neposrednu štetu (uključujući štetu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili drugu materijalnu štetu) koja nastane zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja celog ili dela softvera, odnosno podataka koje sadrži softver.
 • Odgovornost davalaca licence za eventualnu štetu nastalu pružanjem usluga za usluge održavanja ograničena je na trostruki iznos za mesečno održavanje, a za ostale je usluge ograničena na jednokratni iznos plaćanja koje je za pojedinu vrstu usluge korisnik licence platio davaocu licence.
 • Za podatke koje davalac licence dobija iz javnih evidencija ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i ažurnost.
 • Davalac licence ne odgovara za eventualni prenos računarskih virusa i ostalih štetnih programa, grešaka u internet vezi, odnosno zloupotrebu ili krađu identiteta korisnika.
 • Pre svake poslovne odluke koju korisnik namerava doneti na temelju korišćenja softvera ili podataka sadržanih u softveru, korisnik bi trebao dobro proveriti podatke, pravilno ih proceniti i posavetovati se sa stručnjakom.
 • Davalac licence ne odgovara za štetu nastalu zbog pogrešnog postupanja sa softverom, neposrednih intervencija u bazu podataka i menjanja strukture i sadržaja podataka koje obavi korisnik licence ili druge osobe koje obavljaju usluge u ime korisnika licence i obavljene su alatom koji nije odgovarajuća standardna verzija softvera.
 • Davalac licence ne preuzima odgovornost za nefunkcionisanje softvera zbog promena na Microsoft SQL Serveru ili ukidanje podrške Microsoft SQL Servera. Korisnik licence obvezuje se nadograđivati sistemsko okruženje u skladu sa sistemskim zahtevima za Saop.
 • Davalac licence ne odgovara za sigurnost veze prema mrežnim aplikacijama (sigurna veza putem aktualnog HTTPS protokola), za njenu bezbednost odgovoran je korisnik licence.

 

Član 8. – NAVOĐENJE NA LISTI REFERENCI

 • Korisnik licence izričito se slaže da davalac licence može naziv njegovog preduzeća, uključujući njegov logotip, na listi referenci navesti kao svojeg klijenta. Davalac licence dopušta korisniku licence da koristi njegov naziv, uključujući njegov logotip, za svoje aktivnosti promocije.

 

Poglavlje 2: Cene, obračunavanje i plaćanja

Član 9. – CENE USLUGA I NJIHOVO USKLAĐIVANJE 

 • Cene usluga, održavanja i/ili najma, kao što je dogovoreno u ponudi, automatski se povećavaju s ciljem poboljšanja softvera početkom svake kalendarske godine (od 1. januara), u skladu s indeksom potrošačkih cena, i to minimalno 1 % godišnje, osim ako u ponudi nije dogovoreno drugačije povećanje cena. U slučaju značajnih promena potrošačkih cena (rast potrošačkih cena iznad 4% u periodu od tri meseca), zadržavamo pravo na češće korekcije cena usluga, održavanja i/ili najma.

Korisnik licence za usluge održavanja plaća naknadu za održavanje i/ili za usluge najma plaća najam. Račun za usluge najma izdaje se svaki mesec.

 • Davalac licence zadržava pravo na izmene cena usluga koje su objavljene na internet stranici davalaca licence. Izmene stupaju na snagu 30 dana nakon objave na internet stranici.
 • Davalac licence zadržava pravo na naplatu dodatnih usluga zbog izmenjenih uslova poslovanja.
 • Za usluge koje na zahtev korisnika licence davalac licence obavi van radnog vremena ili u slobodnim danima, cena usluge povećava se u skladu s važećim cenovnikom. Usluge se obavljaju samo ako davalac licence ima slobodne kapacitete i mogućnosti za izvršenje. Stanje pripravnosti plaća se posebno, u skladu s objavljenim cenovnikom, korisnik licence mora da ga naruči barem tri (3) dana unapred i pritom navode željene sate (od – do) kada želi da savetnik bude na raspolaganju.
 • Davalac licence ima pravo korisniku licence naplatiti naknadu troškova koji su nastali u vezi s obavljenom uslugom (putni troškovi, dnevnice, smeštaj) i koji su u skladu s važećim poreskim propisima definisani kao naknada troškova povezanih s poslom i ne ulaze u poresku osnovicu.
 • Ako se korisnik licence odluči za godišnje plaćanje održavanja, ostvaruje dodatnih 5 % popusta na plaćanje održavanja u jednokratnom iznosu. U slučaju da taj iznos nije podmiren na dan dospeća ili najkasnije 14 dana nakon toga, davalac licence zadržava pravo naplatiti punu cenu održavanja, bez navedenog popusta. Za račun za godišnje plaćanje održavanja obračun se radi početkom kalendarske godine.  

 Član 10. – PLAĆANJE

 Sva plaćanja prema ponudi dospevaju na plaćanje u roku od 8 dana od izdavanja računa, ako na računu nije navedeno drugačije.

 • Ako korisnik licence obaveze u skladu s ponudom ne namiri u dogovorenom roku, davalac licence može naplatiti zakonsku zateznu kamatu i troškove naplate. Zakonsku zateznu kamatu davalac licence obračunaće za vreme kašnjenja plaćanja od dana dospeća potraživanja do dana prijema s naslova potraživanja na tekući račun davaoca licence naveden na računu. U slučaju nepravovremenih plaćanja obaveza, davalac licence rasporediće zakasnela plaćanja tako da prvo pokrije troškove naplate, a zatim zatezne kamate i konačnu glavnicu.
 • Ako korisnik licence ima prigovor na naplaćeni iznos, dužan je nesporni deo platiti u dogovorenom roku, a za sporni deo mora podneti pisani prigovor u roku od osam (8) dana od primanja računa.
 • Ako kašnjenje traje više od 60 dana, davalac licence ima pravo raskinuti ugovor i korisniku licence onemogućiti pristup novim verzijama softvera i onemogućiti slanje zahteva.


Poglavlje 3: Završne odredbe

Član 11. – OBAVEŠTENJA

 • Svako obaveštenje ili poruka koju je potrebno poslati na poslovnu adresu korisnika licence (koja proizlazi iz baze APR-a) smatra se primljenom: (i) ako je dostavljena ručno, odmah; (ii) ako je poslana preporučenom poštom, drugi radni dan nakon što je pošiljalac poslao pošiljku.

Član 12. – VAŽENJE

 • Ovi uslovi stupaju na snagu:

- s danom objave – za sve novo sklopljene ugovore

- 30 dana nakon dana objave – za sve ugovore sklopljene pre dana objave ovih uslova.
Na taj datum prestaju važiti prethodno važeći opšti uslovi povezani s korišćenjem softvera.

 • Davalac licence može menjati uslove u skladu sa svojom poslovnom politikom i važećim zakonima. U slučaju izmene uslova davalac licence mora obavestiti korisnika licence najmanje 30 dana pre početka važenja izmenjenih uslova objavom na internet stranici davaoca licence.
 • Ako se korisnik licence ne slaže s izmenjenim uslovima, može odustati od ugovora sklopljenog na temelju ovih uslova. Za to razdoblje ne vrede izmenjeni opšti uslovi. O odustajanju od ugovora korisnik licence mora obavestiti davaoca licence najkasnije 5 dana pre početka važenja izmenjenih uslova. Ako korisnik licence u tom roku ne obavesti davalaca licence da se ne slaže s izmenjenim uslovima, smatra se da se slaže s izmenjenim uslovima. Ako korisnik licence odbije predložene izmene, može odustati od ugovora, u skladu s člankom 6. ugovora o korišćenju softvera.

 Član 13. – OPŠTE

 • Za pitanja koja nisu uređena ugovorom ili ovim uslovima primenjuju se odredbe važećeg Zakona o obaveznim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima.
 • Sve eventualne sporove koji proizađu iz ugovora ugovorne strane pokušaće rešiti sporazumno. Ako ne dođe do sporazumnog rešenja, o sporu će odlučivati stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

Novi Sad, objavljeno dana 01.05.2022.

Saop je rešenje kompanije Seyfor