MENU Blizu

Proizvodnja

Saop ERP adekvatnim, prilagođenim rešenjima omogućava upravljanje serijskom, ugovornom ili kombinovanom proizvodnjom i povezuje ceo proces u jedinstveno radno okruženje.

Izaberite ono što vas zanima

Upravljanje prodajom

Paket uključuje neophodne funkcionalnosti za prodajne aktivnosti (priprema ponuda, predračuna, reklamacija), od kojih možemo da kreiramo radne zadatke. Kupce  takođe možemo vezati i za kupoprodajne ugovore i cenovnike, koji nam pomažu u pripremi prodajne dokumentacije.

Robno-materijalno knjigovodstvo

Organizovano poslovanje sa dokumentima uz pomoć modula Robno-materijalno knjigovodstvo. Time je obezbeđeno transparentno praćenje dokumenata, mogućnost njihovog međusobnog povezivanja i praćenja napretka pojedinih akcija u kompaniji.

Fakturisanje

Rešenje je namenjeno radu sa fakturama za izvršene usluge i izdatu robu ili materijal.

Radni nalozi: Materijalne sastavnice, tehnološki postupci.

Za brz i lak rad, radni nalozi koji se ponavljaju ili su slični, uključujući i sve normativne vrednosti unutar materijalne sastavnice, mogu se jednostavno kopirati i po potrebi dopuniti ili ispraviti. Dodatna pomoć pri radu sa normativima je ta što se zamenski materijali mogu unapred definisati.

Praćenje proizvodnje praćenjem rada radnika

Praćenjem proizvodnje uvek imamo na raspolaganju tačne informacije o stvarnim kapacitetima u proizvodnji, o korišćenju pojedinih mašina i eventualnim nepredviđenim odstupanjima. Sa dobijenim informacijama proveravamo i po potrebi korigujemo već utvrđene normativne vrednosti.

Upravljanje sledljivošću

Obezbedite sledljivost svakog proizvoda (koristeći serijske brojeve, ili serije) od trenutka kada uđe u kompaniju do trenutka kada je napusti.

Kalkulacije

Kalkulacije nam omogućavaju da upravljamo svim troškovima u vezi sa proizvodima. Oni su osnova za postavljanje sopstvene cene, pri čemu nam predkalkulacije daju informaciju o troškovima unapred definisanih normativa, a pokalkulacije konačan obračun svih uključenih troškova.

Planiranje materijalnih potreba

Omogućava planiranje materijala i (polu)proizvoda, uzimajući u obzir sve već utvrđene faktore (prijema i izdavanja, procenjene isporuke...). Pored procene raspoloživosti, daje i finansijske procene vrednosti planiranih proizvoda i finansijsku procenu potrebnog materijala za nabavku.

Planiranje kapaciteta sa vizuelizacijom

Uz pomoć rešenja planiramo na način da sledimo cilj maksimalnog iskorišćenja mašina – maksimalna popunjenost i što manje rupa između operacija. U isto vreme, moći ćete da date kupcu realniji, tačniji datum isporuke, pošto modul uzima u obzir sve povezane faktore.

Primarna lokacija

Rešenje je namenjeno preciznom vođenju skladišta, bržem praćenju zaliha i pronalaženju slobodnih mesta za nove proizvode i materijale. Pojednostavljen rad u skladištu takođe obezbeđuje manje grešaka u isporuci, manje dupliranih poslova i više ažurnih podataka u sistemu.

Upravljanje kvalitetom (QM)

Modul omogućava kontrolu kvaliteta proizvodnje u proizvodnim i trgovinskim kompanijama. Na osnovu sprovedenih kontrolnih procedura, program pruža mogućnost izrade sertifikacionih dokumenata za gotove proizvode.

Upravljanje nabavkom

Nabavka je jedna od ključnih i strateških funkcija u kompaniji. Kupci se svakodnevno bore sa dobavljačima i promenom cena. Modul za upravljanje nabavkom pomaže da se prate cene i analiziraju dobavljači, što omogućava potpunu kontrolu nad ključnim faktorima u oblasti nabavke.

Višenivojski raspis proizvodnje

Omogućava količinsko i vrednosno planiranje i kontrolu proizvodnje, pre obračuna sopstvenih (i prodajnih) cena proizvoda, obračun radnih naloga i nakon obračuna radnih naloga. Materijalne sastavnice proizvoda mogu biti u više nivoa. Omogućava i primenu tehnološke sastavnice proizvoda.

Saop je rešenje kompanije Seyfor