MENU Blizu

Druga lična primanja

Omogućava brz i lak obračun svih primanja fizičkih lica koja ne proističu iz radnog odnosa (ugovori o delu, autorski honorari, zakupnine, članarine, stipendije učenika i studenata...).

Program je namenjen obračunu drugih ličnih primanja za fizička lica. Platilac može biti fizičko ili pravno lice. Vrste drugih ličnih primanja (ugovora) mogu se čuvati u šifrarniku, što olakšava dodavanje nove vrste ličnih primanja ako se ukaže potreba.

Naknade koje se obračunavaju mesečno ili godišnje mogu se lako uneti u ugovore za željeni period. Priprema obračuna se prenosi u obračun na osnovu planiranog datuma plaćanja. Program omogućava laku pripremu obračuna dualnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja učenika i studenata.

Program je namenjen obračunu drugih ličnih primanja za fizička lica. Platilac može biti fizičko ili pravno lice. Vrste drugih ličnih primanja (ugovora) mogu se čuvati u šifrarniku, što olakšava dodavanje nove vrste ličnih primanja ako se ukaže potreba.

Naknade koje se obračunavaju mesečno ili godišnje mogu se lako uneti u ugovore za željeni period. Priprema obračuna se prenosi u obračun na osnovu planiranog datuma plaćanja. Program omogućava laku pripremu obračuna dualnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja učenika i studenata.

Osnovne funkcije

Vođenje evidencije o svim zaključenim ugovorima po vrstama prihoda, obračun ugovora sa pripadajućim izveštajima, priprema naloga za plaćanje, evidencija sa redovnim i evidencijskim unosima za glavnu knjigu., prenos podataka o plaćenim porezima i doprinosima u modul Porez na dohodak, radi formiranja potvrde PPP-PO.

Moguć je obračun: 

 • Ugovora o autorskim pravima
 • Ugovora o delu
 • Dobit - dividende
 • Druge pogodnosti
 • Nagrada
 • Zakup
 • Stručno osposobljavanje
 • Dualno obrazovanje
 • Stipendije učenicima i studentima
 • Učešće u dobiti
 • Mogućnost dodavanja novih ugovora i pripremanja obračuna za (npr. volonterski rad, društveni rad...)
 • Mogućnost kreiranja nekih ispisa
 • Veza sa platnim prometom, dvojnim knjigovodstvom, porezom na dohodak, fakturisanjem usluga, primljenim fakturama

Izveštaji

 • Obračunski list
 • Rekapitulacija obračuna 
 • Spisak isplata
 • Rekapitulacija prema mestima troška i nosiocima troška

Prenosi podataka

 • Prenos podataka u platni promet
 • Prenos temeljnice u dvojno knjigovodstvo
 • Prenos REK-O obrasca u eDavke
 • Prenos na porez na dohodak

Analize

 • Analiza ugovora
 • Analiza obračuna

Šifre

Šifra stranke

 • Šifra vrste plaćanja
 • Šifra kurseva
 • Šifra primaoca prihoda

xxx-Povezane funkcionalnosti

Obračun zarada

Omogućava obračun zarada, regresa, materijalnih troškova i drugih ličnih primanja iz radnog odnosa u kompanijama i javnom sektoru. Omogućava povezivanje sa sistemima za evidentiranje radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz eksternih izvora.

Saop je rešenje kompanije Seyfor