MENU Blizu

Fakturisanje

Rešenje je namenjeno radu sa fakturama za izvršene usluge i izdatu robu ili materijal.

Osnovne funkcije

 • Unos, ažuriranje, štampanje i storniranje faktura, kredita i zaduženja, internih faktura, faktura za avansna plaćanja
 • Mogućnost prodaje po maloprodajnim, veleprodajnim i proizvođačkim cenama
 • Unos i pregled rabata, poreza, poreskih oznaka i automatskog obračuna poreza
 • Mogućnost zbirne fakture kombinovanjem više otpremnica
 • Mogućnost elektronske razmene dokumenata preko opcije E-računi
 • Knjiga faktura po broju, računu, etiketi, datumu, knjiga izdatih faktura sa PDV-om
 • Poreska knjiga po fakturama, poreskim oznakama
 • Ažuriranje glavnih datoteka partnera, artikala, metoda isporuke, poreskih oznaka
 • Unosi prilagođeni potrebama bilansnih računa
 • Štampe rezimea po kontu, predlog temeljnice za glavnu knjigu
 • Automatsko knjiženje faktura

Štampe i izveštaji

 • Štampa realizacije po naručiocima i platiocima
 • Štampa realizacije po kontu
 • Štampa realizacije bilo kojim ključem
 • Pored same pripreme i štampanja faktura, ovaj modul obezbeđuje sve propisane izveštaje, a posebno sve izveštaje vezane za PDV i razne realizacije na osnovu podataka iz faktura.

Saop je rešenje kompanije Seyfor