MENU Blizu

Višenivojski raspis proizvodnje

Omogućava količinsko i vrednosno planiranje i kontrolu proizvodnje, pre obračuna sopstvenih (i prodajnih) cena proizvoda, obračun radnih naloga i nakon obračuna radnih naloga. Materijalne sastavnice proizvoda mogu biti u više nivoa. Omogućava i primenu tehnološke sastavnice proizvoda.

Modul je povezan sa modulom Materijalno-skladišno poslovanje, gde se dobijaju podaci o količinama  i vrednostima  materijala (sirovinama) i  sa modulom Narudžbenice kupaca i dobavljača preko  kojih MRP II sistem omogućava planiranje ili proveru prognoziranog stanja zaliha proizvoda, poluproizvoda, proizvoda i materijala. Na osnovu naloga kupaca moguć je i direktan raspis radnih naloga za naručene proizvode (pogodno za ugovornu proizvodnju). Pored praćenja sopstvene proizvodnje, sistem podržava i proizvodnju  preko kooperanata. Modul za Višenivojski raspis proizvodnje se može povezati sa SDD (praćenje rada zaposlenih) modulom, preko kojeg daje potrebne podatke za obračun zarada i šalje informacije o stvarnom vremenu pripreme i proizvodnje na naknadni obračun radnih naloga. Modul je pogodan za ponovljivu (serijsku) i ugovornu proizvodnju.

Osnovne funkcije

 • Sastavljanje materijalne sastavnice : modularne, strukturne (više nivoa)
 • Izrada liste standardnih tehnoloških operacija
 • Povezanost sastojaka sa tehnološkim operacijama
 • Izrada tehnoloških postupaka
 • Predkalkulacija cene proizvoda
 • Plan proizvodnje
 • Raspisivanje radnih naloga
 • Štampanje proizvodne dokumentacije sa mogućnošću izmene štampe.
 • Obračun radnih naloga
 • Kopiranje materijalne sastavnice radnog naloga u sastavnicu  "standardnog" proizvoda
 • Praćenje potreba (materijala, vremena)
 • Naručivanje nedostajućih sastojaka od dobavljača.
 • Naručivanje nedostajućih poluproizvoda u proizvodnju.
 • Praćenje statusa proizvodnje
 • Završetak radnih naloga sa mogućnošću automatskog knjiženja u skladišne poslove
 • Mogućnost prijave škarta
 • Serijsko knjiženje radnih naloga (može se obaviti i automatskim knjiženjem potrošnje sastojaka)
 • Mogućnost povezivanja radnih naloga sa MES sistemima (automatizacija knjiženja)
 • Obračun radnih naloga
 • MRP II planiranje (u vezi sa modulima operacija skladištenja materijala i narudžbi kupaca i dobavljača)
 • Praćenje rada zaposlenih (ostvarivanje/prekoračenje norme) sa prethodnom pripremom za plate
 • Sledljivost  serija i serijskih brojeva i na sastojcima i na proizvodima.
 • Praćenje tehnoloških kooperacija (Izdavanje u kooperaciju, prijem sa kooperacije, stanje kooperacije).

Karakteristike detaljnije

 • Izrada modularne sastavnice proizvoda.
 • Proizvodnja strukturne materijalne sastavnice proizvoda.
 • Korišćenje alternativa sastojcima.
 • Sastavnice mogu biti vezane za datum početka i kraj važenja.
 • Pored količine sastojaka potrebnih za izradu proizvoda, moguće je uneti i količinu i procenat škarta.
 • Mogućnost unosa dodatnih opisa pojedinačnih sastojaka u sastavu materijala.
 • Mogućnost korišćenja fantomskih (virtuelnih) poluproizvoda.
 • Direktan pogled na crtež proizvoda i crtež sastojka.
 • Uvoz komponenti iz različitih tipova datoteka (txt, excel...).
 • Izrada tehnoloških postupaka za proizvodnju proizvoda definisanih operacijama, vremenima pripreme i proizvodnje, načinom prelaska iz jedne operacije u drugu operaciju, određenim radnim stanicama (mašinama), radnim mestima ili kooperantima. Mogućnost povezivanja operacije i sistema dokumenata.
 • Određivanje alata na pojedinim operacijama tehnološkog procesa.
 • Mogućnost dodavanja tehnoloških opisa pojedinačnoj operaciji tehnološkog procesa ili tehnološkom procesu u celini.
 • Materijalno-tehnološka komponenta za povezivanje komponenti sa operacijama tehnološkog procesa.
 • Postavljanje sistema za obračun sopstvene (proizvodne) cene proizvoda: direktni troškovi proizvodnje (sa mogućnošću dodavanja režijskih troškova), planske cene, unapred obračunate cene po cenovniku.
 • Predkalkulacija cena (sopstvenih, prodajnih) proizvoda po različitim scenarijima (za različite količine „serije“, uzimajući u obzir cene sastojaka u magacinu ili po cenovniku, uključivanje procenjenih režijskih troškova, aktiviranje /deaktiviranje vremena pripravnosti,...). Moguće je i uporedno izračunavanje.
 • (Pre)računavanje porekla.
 • Izrada plana proizvodnje (može biti putem naloga kupaca ili otpremnih naloga NDK modula ili automatska izrada vezana za zalihe signala), rezervacije sastojaka za plan proizvodnje, poziv za radne naloge na osnovu plana sa mogućnošću automatskog obračuna datumi početka proizvodnje.
 • Ponuda za radne naloge u jednoj ili više knjiga u kojoj se navodi datum početka proizvodnje i rok izrade.
 • Mogućnost uvoza radnih naloga iz spoljnih aplikacija (preko čarobnjaka za uvoz ili API veze).
 • Kopiranje radnih naloga iz postojećih radnih naloga, tenderisanje radnih naloga iz naloga kupaca, tenderisanje radnih naloga iz planiranja MRP II, tenderisanje radnih naloga iz plana proizvodnje, uvoz radnih naloga iz eksternih izvora.
 • Mogućnost automatskog tenderisanja podređenih radnih naloga (proizvodnja na više nivoa) sa automatskim obračunom roka proizvodnje i datuma početka proizvodnje.
 • Štampanje proizvodne dokumentacije (radni nalozi, liste materijala, tehnološke liste, radni listovi, radni nalozi za saradnju); brzo štampanje određenih vrsta dokumentacije u isto vreme (preko jedne komande).
 • Mogućnost transformacije proizvodne dokumentacije.
 • Različiti sistemi za dodeljivanje serija ili serijskih brojeva proizvodu radnog naloga.
 • Kada se proizvod unese u radni nalog, standardna materijalna komponenta proizvoda i standardni tehnološki proces proizvoda prilagođavaju se radnom nalogu.
 • Mogućnost nekoliko različitih proizvoda po radnom nalogu.
 • Mogućnost promene materijalno-tehnološke komponente na radnom nalogu (izmene ostaju samo za radni nalog).
 • Mogućnost masovne razmene sastojaka po odabranim radnim nalozima.
 • Mogućnost zadavanja očekivanog datuma i vremena početka (i završetka) izvršenja svake tehnološke operacije radnog naloga.
 • Mogućnost uvoza komponente radnog naloga iz različitih tipova datoteka (txt, excel,...).
 • Mogućnost prenošenja (kopiranja) materijalne komponente radnog naloga u standardnu modularnu komponentu proizvoda.
 • Dodavanje bilo kakvog opisa i uputstava u radni nalog.
 • Dodavanje dodatnih podataka (osobina) u radni nalog sa mogućnošću predpodešavanja prema pojedinačnoj knjizi radnih naloga.
 • Analitičko povezivanje radnih naloga sa nalozima kupaca, naručiocima, mestima troškova i nosiocima i referentima.
 • Mogućnost automatske pripreme „zadružne otpremnice“ za materijal koji se šalje kooperantu preko zadružnog radnog naloga ili linka za prenos na nalog za otpremu ili nalog kupca NDK programa.
 • Obračun radnog naloga po pojedinim elementima radnog naloga (materijali, radne stanice – mašine, poslovi, saradnici).
 • Mogućnost petljanja u cene pojedinih elemenata radnog naloga i „krojenja“ obračuna.
 • Mogućnost podešavanja različitih procenata režijskih troškova za pojedine elemente radnog naloga.
 • Kontrola dostupnosti sastojaka za radne naloge za određeni period, kupca ili analitiku. Mogućnost zamene alternativama.
 • Interno naručivanje (izrada internih naloga odeljenju nabavke) ili automatizovana proizvodnja naloga dobavljačima za komponente koje nedostaju na osnovu rezultata kontrole dostupnosti; algoritam za izračunavanje dostupnosti sastojaka uzima u obzir knjižni fond, očekivane dolaske na zalihe (porudžbine dobavljačima, radni nalozi) i očekivane odlaske sa zaliha (radni nalozi).
 • Automatsko određivanje potrebnog roka isporuke.
 • Automatsko kreiranje radnih naloga za nedostajuće poluproizvode prema rezultatu kontrole samo dostupnost. Automatsko određivanje roka izrade i datuma početka izrade kreiranih radnih naloga.
 • Moguća automatska dekompozicija na svim nivoima.
 • Kontrola raspoloživosti kapaciteta radnih stanica (mašina i uređaja) za potreban broj radnih sati.
 • Tabelarni i grafički prikaz zauzetosti radnih stanica u izabranom vremenskom periodu, pregled odloženih operacija.
 • Unos proizvedenih količina po radnom nalogu sa mogućnošću automatizovanog knjiženja utroška (izdavanja) sastojaka i prijema proizvoda u poslovima skladišta materijala.
 • Mogućnost prenosa radnih naloga u MES sisteme, mogućnost prijema podataka o proizvedenim količinama proizvoda i utrošenim sastojcima iz MES sistema.
 • Pored unosa (dobrih) proizvoda, mogućnost ulaska loših (otpadnih) proizvoda.
 • Prilikom knjiženja potrošnje moguće je uneti stvarno utrošene količine materijala, takođe zamenom stvarno utrošenih materijala planiranim.
 • Mogućnost „pozivanja“ radnog naloga na puštanje materijala i prijem proizvoda u slučaju knjiženja potrošnje prilikom izdavanja materijala u magacinu ili knjiženja prijema proizvoda.
 • Mogućnost unošenja stvarno utrošenog vremena nakon pojedinačnih operacija radnog naloga u radni nalog „ručno“ ili indirektno preko funkcije praćenja rada radnika.
 • Mogućnost korišćenja posebnog sistema radnih naloga za uzorkovanje.
 • Mogućnost korišćenja posebnog sistema radnih naloga za popravke.
 • Mogućnost serijskog knjiženja radnih naloga u poslovima skladištenja materijala (izdanje-utrošak sastojaka i prijem proizvoda može se kreirati za više radnih naloga istovremeno).
 • Mogućnost knjiženja potrošnje sastojka podeljene na više radnih naloga istovremeno sa predlogom podele po radnim nalozima.
 • Praćenje statusa (takođe vizuelno - različitim bojama) statusa radnih naloga (najavljeno, u toku, završeno, zakašnjelo, sa upozorenjem).
 • Praćenje stanja radnog naloga u realnom vremenu u pogledu vremena, količine i vrednosti.
 • Kontrola operacija (kalendarski prikaz vremena), pregled zaostalih operacija.
 • Obračun radnih naloga obračunom stvarne proizvodne cene proizvoda (različiti sistemi, mogućnost definisanja različitih dodataka).
 • Poređenje stvarnog utroška materijala i utrošenog vremena sa predviđenim prema radnom nalogu i normativima (materijalne i tehnološke komponente).
 • Mogućnost automatske korekcije nabavne cene proizvoda prema postkalkulacionoj ceni radnog naloga za pojedinačni radni nalog ili za izabrani vremenski period.
 • Detaljan uvid u stanje sastojaka i proizvoda (početne zalihe, naručene po kupcima, potrošnja, proizvodnja, proizvodnja, poručeni po dobavljačima, kraj zaliha) po pojedinim nedeljama.
 • Sljedivost potrošnje i proizvodnje po radnim nalozima.
 • Mogućnost praćenja sastojaka i proizvoda po serijskom broju ili seriji.
 • Praćenje proizvoda radnog naloga po serijskom broju.
 • Sigurnosni sistem sa ograničenjima pristupa pojedinačnim funkcijama/kodovima.
 • Upis stvarno obavljenog posla radnika za pojedini radni dan nakon poslova radnog naloga (upis proizvedene količine i stvarno utrošenog vremena). Predpriprema podataka za obračun zarada po obavljenom radu po vremenskom sistemu (pored radnog vremena i prikaz ostvarenosti norme), po bodnom sistemu (rad po „akordu“) ili prema. na složenost izvedenih operacija. Priprema fajla za pripremu obračuna zarada u SAOP programu za obračun zarada (OPZ).
 • Mogućnost naknadnog zaračunavanja uobičajenih troškova rada na radne naloge, sve dok se ne prati stvarni rad radnika i/ili se utrošeno vreme prijavljuje prilikom knjiženja radnog naloga.
 • Praćenje tehnološke saradnje. Izdavanjem (naredbom)stvara se nalog kooperantu za njeno poslovanje, koji se nalazi u raznim radnim nalozima. Nakon što je nalog (delimično) završen, kreira se priznanica o saradnji (mogućnost unosa stvarne cene saradnje). Pregled stanja kooperanata (stanje nezavršenih operacija), pregled operativnog kartona.
 • Bogata bezbednosna podešavanja (dozvole, zabrane).
 • Posebne vrste radnih naloga: dopuna postojećeg proizvoda, rastavljanje proizvoda na komponente, projektni radni nalog (više proizvoda na istom radnom nalogu – uslov za jednu komponentu).

Standardni šifarnici

 • Šifarnik Stranaka sadrže podatke o kupcima i dobavljačima (saradnicima)
 • Šifarnik Artikala pored osnovnih informacija o artiklima,  nudi i dosta dodatnih informacija, npr.
 • Indikator upravljanja serijom, računi zaliha/potrošnje, težina i zapremina po jedinici, količina pakovanja, planirane cene, podrazumevane lokacije skladištenja i minimalne zalihe, planirani tehnološki podaci (vremena protoka, prosečne dnevne količine, periodi konsolidacije...), podaci koji se odnose na sledljivost (partije, serije, serijski brojevi),...
 • Materijalne sastavnice sa mogućnošću projektovanja modularne (jednostepene) ili konstruktivne (višestepene) komponente. Pored količine ugradnje komponente, moguće je navesti i različite vrste izbacivanja (kvantitativno ili procentualno), mogućnost vezivanja datuma, validnost izgleda komponente u komponentu, oznaku položaja, prilaganje dokumentacije (npr. crteži), različite alate za izračunavanje količina (npr. konverzija dimenzionalno definisanih količina po težini), upotrebu fantomskih skupova, alternativne sastojke...
 • Tehnološki postupci propisuju postupke izrade (polu)proizvoda. Tehnološki postupci sadrže tehnološke operacije za koje se određuju vremena pripreme i proizvodnje, na kojim radnim stanicama se izvode, koje radne stanice ih izvode, broj radnika, uputstva, propisani alati, pripadajuća dokumenta i opisi, kooperativni rad (kooperant, trošak kooperacije). 
 • Materijalno-tehnološka komponenta povezuje komponente sa operacijama tehnoloških procesa (u koje u rad tehnološkog procesa pojedinačnog (polu)proizvoda ulaze određene komponente iz materijalne komponente).
 • Šifra Radni kalendari omogućava definisanje radnih dana i neto sati u pojedinom radnom danu; različiti delovi proizvodnje mogu biti povezani sa različitim kalendarima rada
 • Šifra Poslovi u vezi sa kadrovskom evidencijom sa određenom satnom bazom
 • Šifra Složenosti operacija unošenjem datumski definisane vrednosti svake složenosti
 • Šifra Mašine, uređaji i alati u vezi sa osnovnim sredstvima i određenim satnicama i mogućnost unapred podešenih režijskih troškova
 • Radne stanice kao proizvodne ćelije koje kombinuju mašine (uređaje i alate) i radna mesta i izabrani radni kalendar sa definisanim dnevnim kapacitetom i efikasnošću
 • Šifra Standardne tehnološke operacije sa definisanim vremenom pripreme i proizvodnje, načinima prelaska iz jedne operacije u drugu i definisanim radnim stanicama ili kooperantima (sa troškovima saradnje)
 • Šifarnik radnih naloga sa skladišnim postavkama za izdavanje (utrošak materijala-sastojka) i prijem (prijem proizvoda), režijske troškove (za potrebe obračuna i naknadnog obračuna ili obračuna stvarne proizvodne cene), analitičara (SM, SN, službenici), dodatni podaci (osobine), druga podešavanja za što automatizovaniji operativni rad. Mogućnost unapred definisanja sopstvenih podataka (prilagođenih svojstava) na radnim nalozima.
 • Standardni tekstovi radnih naloga sa mogućnošću prethodnog podešavanja ponovljenih tekstova u zaglavlju ili podnožju radnog naloga
 • Šifra Mesta troškova sadrže podatke o mestima troškova koji predstavljaju jednu od mogućih analiza radnih naloga, računa i izdavanja
 • Šifra Subjekti troškova sadrže podatke o subjektima troškova koji predstavljaju jednu od mogućih analiza radnih naloga, priznanica i izdavanja
 • Šifra referenta sadrži podatke o službenicima, koji predstavljaju jednog od mogućih analitičara radnih naloga, priznanica i izdavanja

Izveštaji

Standardni izveštaji

 • Planirana zauzetost radnih mesta u tabelarnom i grafičkom obliku kao prikaz zauzetosti (raspoloživosti/prebukiranosti) stanja dodeljenog posla u odnosu na očekivani kapacitet,  analitički po radnim nalozima i operacijama sa mogućnošću direktnog pristupa podacima pojedinca ili operacije u okviru radnog naloga
 • Prikaz potrebnog broja radnih sati u izabranom vremenskom periodu
 • Prikaz kalendarsko-vremenske distribucije operacija po radnim stanicama u tabelarnom obliku i na vremenskoj liniji.
 • Prikaz zaostalih operacija.
 • Stvarna zauzetost (iskorišćenost) radnih mesta
 • Simulacija višestepenih potreba za nadređene radne naloge
 • Simulacija zahteva na više nivoa za proizvod bez radnog naloga
 • Obračun (predračun) proizvoda prema standardnoj normi (sastav materijala i tehnologija proizvodnje)
 • Obračun EBITDA
 • Prikaz razlike između obračunske cene proizvoda i planirane cene proizvoda (ukoliko se zalihe proizvoda prate po metodu prošlogodišnje cene)
 • Materijal koji pripada standardima i/ili radnim nalozima (implozija) sa mogućnošću direktnog pristupa podacima svake komponente radnog naloga
 • Predviđena potrošnja materijala za kontrolu dostupnosti sastojaka prema radnim nalozima, zalihama i porudžbinama dobavljačima (uključujući uzimanje u obzir prodaje - NDK program i projektna proizvodnja - DN program)
 • Naknadni obračun radnog naloga (pojedinačnog, zbirnog) sa prikazom stvarne cene proizvodnje i poređenjem stvarne i očekivane (po radnom nalogu ili standardu)
 • Prikaz razlike između stvarne postkalkulacione cene proizvoda i planirane cene proizvoda (ukoliko se zalihe proizvoda prate po metodu prošlogodišnje cene)
 • Pregled odstupanja stvarne potrošnje odabranih sastojaka u odnosu na očekivanu potrošnju po standardu ili radnom nalogu.
 • Praćenje vremenske realizacije proizvoda u izabranom periodu (poređenje standardizovanih i stvarno ostvarenih vremena proizvodnje nakon operacija proizvodnje proizvoda).
 • Nedeljni prikaz potreba za dugoročnijim sedmičnim određivanjem dostupnosti sastojaka
 • Eksplozivno i implozivno prikazivanje komponenti materijala (jedan ili više nivoa). Sumarni prikaz komponente
 • Štampe tehnoloških postupaka
 • Štampe svih standardnih šifrarnika
 • Status saradnje, kartica saradnje
 • Nedovršena proizvodnja
 • Analize rada radnika
 • Analiza procenjenih VS stvarnih vremena po proizvodima (operacije i radnici)
 • Analize zastoja
 • Simulacije obračuna najranijih rokova proizvodnje.
   

Dodatni izveštaji, sa bilo kojim formatiranjem

 • Svi važni dokumenti ili izveštaji mogu se slobodno postaviti ili formu
 • Svaki izveštaj (ispis) se može sačuvati u bilo kom formatu (npr. pdf, jpg, html,...) i poslati e-mailom

Mogućnost automatskih procedura i pomoćnih programa

 • Usklađivanje proizvodnih cena - mogućnost postavljanja automatskog pokretanja postupka za usklađivanje postkalkulacionih cena radnih naloga sa cenama na prijemu proizvoda (dnevno, nedeljno, mesečno)
 • Otključavanje/zaključavanje radnih naloga
 • Masovno brisanje radnih naloga
 • Retrogradni transfer tehnologije
 • Poređenje (i/ili korekcija mase) materijalnih i tehnoloških sastavnica za već obavljene radne naloge
 • Izračunavanje (i resetovanje) maksimalnog broja nivoa sastavnica
 • Naknadno popunjavanje radnih naloga sa tehnološkim operacijama
 • Automatsko (automatsko) knjiženje potrošnje sastojaka po radnim nalozima
 • Pregled neizdatih sastojaka zajedno ili po radnim nalozima sa mogućnošću naknadnog knjiženja izdavanja-utroška

Veze sa drugim programskim modulima

 • Veza sa narudžbinama kupaca (automatsko raspisivanje radnih naloga na osnovu naloga kupaca, prenos naloga u plan proizvodnje)
 • Veza sa porudžbinama dobavljačima (automatsko raspisivanje porudžbina dobavljačima na osnovu raspisane proizvodnje)
 • Veza sa kontrolnim zadacima prijema proizvodnog procesa (QM modul).
 • Veza sa kontrolnim zadacima međufaznog upravljanja (modul – QM) za kontrolu procesa proizvodnje uz pomoć statističkih kontrolnih kartica.
 • Veza sa zadacima kontrole završne inspekcije (QM modul).
 • Planiranje MRP II
 • Veza sa radnim nalozima servisnog  modula (SER) za ukupan prikaz radnih sati radnika
 • Veza do radnih naloga modula "projektna proizvodnja" (DN)
 • Prenos računovodstvenih podataka o stvarnom radu zaposlenog u izabranom periodu (mesecu) na platni spisak zaposlenih (OPZ) korišćenjem različitih sistema
 • Snimanje podataka na radnom mestu
 • Unos  porekla proizvoda (u vezi sa fakturisanjem i poslovima skladištenja materijala).
 • Veza sa dokumentacionim sistemom eRegistartor (povezivanje dokumenata sa komponentama materijalne komponente, sa proizvodom, sa operacijama tehnološke komponente, sa radnim nalogom,...).
 • Povezivanje sa skladišnim logističkim sistemima (WMS).
 • Povezivanje sa MES rešenjima.
 • Povezivanje sa radnim kalendarom
 • Povezivanje sa skladišnim podacima(PBI)

Prognoza zaliha

 • Povezivanje modula za proizvodnju sa ostalim  modulima u Saop ERP-u omogućava prognozu zaliha artikala za bilo koji datum u budućnosti; uvid u zahtev za pojedinačnu artiklu ili za više stavki odjednom. 
 • Specijalna obrada omogućava automatski početak obračuna neadekvatno prognoziranih zaliha za bilo koji vremenski period u budućnosti, pri čemu korisnik sam određuje šta je neadekvatnost (previše zaliha, premalo zaliha u zavisnosti od količine zaliha ili minimalne ili maksimalne zalihe; korisnik na taj način dobija informaciju o tome koje artikle kog dana (zbog kojih događaja) će imati previše ili premalo zaliha
 • Mogućnost aktivnog sistema obaveštavanja (e-mail) o artiklima za koje će najavljena zaliha biti neadekvatna u određenom danu u budućnosti.

Planiranje MRP II

 • Omogućava lako i efikasno planiranje radnih naloga (proizvodi, poluproizvodi) i narudžbi dobavljačima (materijali - sirovine)
 • MRP II planiranje je sastavni deo modula dobavljača i kupaca
 • Planiranje počinje izradom glavnog plana proizvodnje (proizvodi, količine, datumi završetka - rokovi)
 • Master plan se može uneti "ručno", može se uvesti iz različitih tipova fajlova (txt, excel...), kreira se na osnovu izabranih naloga kupaca ili već objavljenih radnih naloga
 • Na osnovu različitih sistema (vremena protoka, dnevne količine), sistem izračunava (zakazuje) potrebno početno vreme proizvodnje prema kalendaru rada preduzeća (na osnovu unetog datuma završetka proizvoda master plana)
 • Nakon izračunatih vremena početka, MRP rastavlja glavni plan u terminski plan; uzima se u obzir trenutno važeći materijalni sastav proizvoda
 • Terminski plan predstavlja spisak komponenti (poluproizvoda, proizvoda) neophodnih za realizaciju master plana.
 • Svaka komponenta u rasporedu ima definisanu bruto količinu, izračunatu potrebnu neto količinu, datum završetka i datum početka - datum kada se komponenta mora naručiti (materijal) ili ponuditi na radni nalog (poluproizvodi)
 • Prikaz detalja o svakoj komponenti rasporeda (prikaz svih porudžbina i naloga koji su uzeti u obzir pri obračunu neto potrebne količine)
 • Raspisivanje radnih naloga na osnovu odobrenog rasporeda
 • Poziv za porudžbine dobavljačima na osnovu potvrđenog rasporeda
 • Praćenje stanja glavnih i terminskih planova
 • Širok spektar različitih ispisa/izveštaja vezanih za glavne i terminske planove (ispis plana, ispis periodičnih planova, ispis kontrole plana)
 • Mogućnost kreiranja sopstvenih štampi i izveštaja

Saop je rešenje kompanije Seyfor