MENU Blizu

Prava preduzetnica u vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva

  • 17.08.2023.

Prava žena preduzetnica (vlasnica biznisa) tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva razlikuje se značajno od prava koje imaju žene zaposlene kod određenog poslodavca, čime smo se detaljno smo bavili u prethodnom blogu.

Žene koje razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa, dobro treba da budu upoznate sa ovim pitanjima, zbog sopstvenih odluka u karijeri, iako će se verovatno osloniti na znanje i iskustvo svog knjigovođe onda kada dođu do dela administrativnih procedura.

Oblast koja uređuje prava koje danas ostvaruju preduzetnice tokom trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva, često je predmet polemika.

Naime, da bi se izjednačio položaj žena zaposlenih kod poslodavca i položaj preduzetnica, bilo je potrebno napraviti izmene u više zakona, pre svega Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o porezu na dohodak građana. Konačno, do dela izmena je došlo ne tako davno, i to u delu Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom koji reguliše prava žena preduzetnica tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva.

Da li će u skorije vreme doći do dodatnog izjednačavanja prava preduzetnica i žena zaposlenih kod poslodavaca? U ovom trenutku to ne znamo, ali možemo se samo osvrnuti na sadašnji položaj preduzetnica i na to šta treba da očekuju onda kada se odluče za majčinstvo.

AKTUELNA PRAVA PREDUZETNICA TOKOM TRUDNIČKOG BOLOVANJA I PORODILJSKOG ODSUSTVA

Ostvarivanje prava na naknadu i obračun naknade

Prava preduzetnica koje koriste trudničko bolovanje definisana su Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Osnovna razlika u pravu zaposlenih žena kod drugog lica i vlasnica biznisa-preduzetnica ogleda se u iznosu naknade za trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo. Naime, dok žene zaposlene kod poslodavaca tokom trudničkog bolovanja dobijaju pun iznos naknade, preduzetnice su, da bi ostvarile to pravo, u obavezi da naprave ustupak. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, punu naknadu ostvaruju ukoliko „zamrznu“ ili zatvore preduzetničku radnju, odnosno agenciju.

Kada zamrznu biznis, preduzetnicama se refundira dvanaestomesečni prosek naknade i plaćaju im se puni doprinosi na tu naknadu.

Opcija da firmu ostave u aktivnom statusu i da zaposle poslovođu koji će raditi za njih, stvara obavezu: za poslovođu treba da plaćaju poreze i doprinose, a za sebe pune doprinose. U ovom slučaju naknada za trudničko bolovanje se smanjuje za 50% naknade i doprinosa. Radni staž se obračunava.

Kada je u pitanju način obračuna zarade tokom porodiljskog odsustva radi nege deteta, preduzetnicama se iznos naknade računa tako što se prvo utvrdi osnovica (Bruto 1) po kojoj je preduzetnica uplaćivala doprinose, a koja se onda deli sa 1,5. Na ovu naknadu se ne uplaćuje doprinos. Zaposlenim ženama kod drugog lica u vreme porodiljskog odsutva doprinosi se refundiraju u potpusnosti.

Radni staž

Za razliku od žena zaposlenih kod drugog lica kojima se doprinosi uplaćuju bez prekida, žene preduzetnice dok su na porodiljskom i odsustvu sa rada radi nege deteta - nemaju uplaćene doprinose i na taj način gube minimum godinu dana radnog staža.

Trajanje odsustva nakon rađanja trećeg i svakog narednog deteta

Po najnovijim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, i preduzetnice i žene angažovane na fleksibilnim oblicima rada, ukoliko rode treće i svako sledeće dete, dobijaće pripadajuće naknade u trajanju od dve godine, jednako kao i žene koje imaju ugovor o radu.

Prenos prava odsustva na partnera

Još jedna značajna izmena odnosi se na period nege deteta nakon porođaja. Poslednjim izmenama iz 2023. najzad i otac deteta može da preuzme brigu o detetu ukoliko majka želi da se vrati na posao, nakon što beba napuni tri meseca. Na ovaj način preduzetnicama je olakšano da svoj biznis ostave aktivnim. Dok su zaposlene žene uvek imale ovo pravo. Pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade, odnosno naknadu plate, ima otac deteta koji je zaposlen kod poslodavca, ako je majka deteta lice koje samostalno obavlja delatnost ili kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima status lica koje samostalno obavlja delatnost, prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Papirologija neophodna za ostvarivanje prava na trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje se ostvaruje podnošenjem zahteva nadležnom Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) u kom se navodi osnovica za 12 meseci koji su prethodili mesecu otvaranja bolovanja. Pored toga, potrebno je pribaviti lekarske doznake, ocenu lekarske komisije, kopiju tekućeg računa, rešenje iz APR-a ili rešenje o zamrzavanju radnje ili imenovanju poslovođe, te potvrdu iz Poreske uprave o visini bruto osnovice za prethodnu godinu.

Zahtev za porodiljsko i negu deteta podnosi se sekretarijatu odnosno odeljenju za socijalnu zaštitu u nadležnoj opštini ili gradu. Od dokumentacije su potrebni: zahtev za preduzetnice, zahtev za ostale naknade, kopija tekućeg računa, doznaka o otvaranju bolovanja, izvod iz matične knjige za bebu.

Pročitajte još: 

Godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo – koliko poznajemo radno pravo?

Šta treba da znate o bolovanju - bilo da ste poslodavac ili zaposleni

Ovaj dokument priređen je kao vodič za razumevanje sadržaja, a ne kao glavni izvor informacija namenjen donošenju konačnih poslovnih odluka ili tumačenju Zakona. Obaveze poslodavaca i pravo trudnica i porodilja, detaljno su regulisani Zakonom o radu i Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Sličan
sadržaj

Saop je rešenje kompanije Seyfor