MENU Blizu

Verzija 2023.04.001

BP Blagajničko poslovanje 

 • Knjiženje - Prijem/Izdavanje: otklonjen je problem pri ispisu Prethodni saldo na dnevniku.

DK Dvojno knjigovodstvo

 • Iskazi: Prilikom obračuna i pregleda izvoda po mesecima, na stavkama koje se međusobno isključuju, iznosi se prikazuju samo na odgovarajućoj poziciji, a ne na oba.
 • Iskazi: Omogućen je izbor iz šifarnika dodatnih analitika.
 • Iskazi: Uspostavljena je kontrola nad unosom novčane jedinice.
 • Štampe i pregledi - Otvorene stavke: Na ispisu otvorenih stavki u stranoj novčanoj jedinici je sklonjen prikaz knjiženja kursne razlike.
 • Štampe i pregledi - Otvorene stavke: Ispravljen je izgled na svim ispisima otvorenih stavki (produženo je polje dokumenta, povećan je razmak između kolona).
 • Izvršenja: Priprema izvršenja iz opomena se sad izvršava pravilno, unosi se u odgovarajući dokument, sa odgovarajućim iznosom.
 • DK - Uvoz podataka iz VOD datoteke: Omogućeno je uređivanje analitike za uvoz i postavljanje preuzetih analitika pri uvozu.
 • Dnevne obrade - Plaćanje: dopunjena je preglednica i funkcionalnost povezivanja na Predračune.
 • Godišnje obrade - Ispis poslovnih dokumenata na kraju godine: Dodata je mogućnost izbora između horizontalnog i uspravnog ispisa bilansa stanja.
 • Ispisi kartica (konta, stranke, MT, NT, analitike): otklonjen je problem prilikom pripreme ispisa korišćenjem podataka u Posrednom knjiženju.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Olap analiza Registar + amortizacija -> postavljanje mesečnog obračuna amortizacije, u ovom slučaju se stvara poseban događaj na osnovnom sredstvu prilikom isključenja:
  • U slučaju ako je na unosnom prozoru izabrana opcija 'sa isključenjem', izveštaj će prikazati vrednosti osnovnog sredstva pre izvedenog isključenja (događaj IZ, IM).

PP Platni promet

 • Platni nalozi : 
  • Podešavanje programa: dodato je novo podešavanje "Korišćenje skonta na kreditima". Osnovno je označeno.
  • Priprema platnih naloga: pri označavanju naloga za plaćanje, u slučaju negativnog iznosa za plaćanje, nova postavka se uzima u obzir ako nalog ima određeni postotak skonta.  
 • Priprema platnih naloga - Brisanje naloga: uređena je boja naloga po standardu i dodata je Legenda. 
 • Kompenzacije:
  • kod deviznih kompenzacija, pritiskom na opciju Potvrdi na nalogu za plaćanje se devizni iznos upisuje u polje Iznos u kompenzaciji. 
  • Uređen je upis iznosa u kompenzaciji na platni nalog u slučaju rata, ako promenimo iznos kompenzacije. 
 • Platni nalozi - Priprema platnih naloga: Na preglednicu je dodata kolona Adresa zaposlenog. Prikazuje se Adresa privremenog prebivališta ako je upisana, u suprotnom se prikazuje adresa stalnog prebivališta

PRAC Primljeni računi

 • Veza PRAC-MSP: Na pregledu je otklonjena greška, gde su se određeni zavisni troškovi prikazivali kao delimično povezani iako su bili u potpunosti povezani.
 • Uvoz e-računa - UBL - ispravljena je greška pri uvozu e-računa kada se u nazivu datoteke nalazi poseban znak.

KE Kadrovska evidencija

OLAP analiza struktura zaposlenih - dodata su polja:

 • Sati/dan
 • Sati /nedelja
 • Udeo zaposlenja u odnosu na pun radni sat
 • Udeo osnovne plate
 • RIZDDZ 
 • Područje rada (šifra)
 • Područje rada (naziv)

Uređeno je štampanje Word uzoraka iz događaja Rad i karijera - otvara se isti uzorak, bez obzira da li je uneta promena kod zaposlenog ili ne.

OPZ Obračun plata zaposlenih

OLAP analiza obračunskih listova - dodata polja sa iznosima oslobođenih doprinosa i njihove razlike do minimalne osnovice za plaćanje doprinosa

Uređena podela neto iznosa po obračunskim redovima u slučaju većeg iznosa neplaćenog odsustva.

Omogućeno je čuvanje obračunskih listova sa bilo kojim nazivom.

 • Obrasci REK-O
  • Dopunjena priprema obrasca za prijavu materijalnih troškova nad uredbom (za isplate od 01. 04. 2023).

Obračun učinka u javnom sektoru: 

 • Godišnji izveštaj o oceni uspešnosti: prilikom štampanja i slanja dodata je mogućnost izbora Svi zaposleni, Samo zaposleni sa e-poštom, Samo zaposleni bez e-pošte.

Otklonjen je problem u sigurnosnom sistemu prilikom upotrebi ključa ZAP - ZAPOSLENI, Podaci PPZ.

Rešen je problem prilikom dodavanja redova u Posrednom unosu. Po unosu iznosa i klikom na polje Obračun iznos se obrisao.

Registracija prisutnosti

OLAP Analiza po danima - u slučaju postavke Prikaz zaposlenih po organizacionim jedinicama uređen je strukturirani prikaz zaposlenih prema odabranom filteru Vođa org. strukture, zamenik org. strukture i sve.

DN Radni nalozi

 • Pomoćni alat usklađivanja proizvodnih cena sada uzima u obzir planiranu cenu proizvoda, bez obzira da li je sistem planiranih cena određen na artiklu-proizvodu ili na vrsti skladišta u koje se proizvod prima. Dakle, račun koji se odnosi na radne naloge sa proizvodima čije se zalihe održavaju po planiranoj ceni, pomoćni alat ne menja.

FAK Fakturisanje

 • Ispisi - Razlika u ceni
  • Polje za unos cenovnika je omogućeno i u slučaju podešavanja "Preuzmi cene iz skladišta materijala"
  • Usluge se također uzimaju u obzir u slučaju postavljanja " Preuzmi cene iz skladišta materijala"
  • Promenjen je način obračuna nabavne cene. Sada se nabavna cena obračunava na isti način kao na ispisu Analize prodaje.
 • Za povezivanje računa sa predračunom moguće je odabrati dokumente bez obzira na istu analitiku. U tu svrhu je odabrana opcija "Sva analitika".
 • Cene se od sada šalju u SEF sa 2 decimale (ranije je bila mogućnost do 5 decimala i SEF nije dobro prikazivao jediničnu cenu) 

KM Komercijalni modul

Uskladili smo rad poništenja računa i delimičnog storniranja u slučaju kada je kao sredstvo plaćanja navedena poklon kartica. U slučaju delimičnog otkazivanja računa, kada je poklon kartica odabrana kao sredstvo plaćanja, program vraća iznos na poklon karticu.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

 • Prilikom štampanja PDV rekapitulacije dokumenta predprijema, gde je postotak odbitnog PDV-a za period bio različit od 100%, u slučaju predprijema u stranoj valuti, vrednosti "odbitni PDV", "Neodbitni PDV" i "Vrednost sa neodbitnim PDV-om" se u skladu s tim pretvaraju u domaće NJ na osnovu kursa iz zaglavlja predprijema.
 • Predprijemi: Prilikom unosa zavisnog troška na predprijemima podatak Šifra PDV je obavezan, ako je stranka poreski obveznik.
 • Na pomoćnom  alatu kontrole početnog stanja rešen je problem prilikom prikazivanja vrednosti iz zaključka godine i početnog stanja.
 • Knjiženje temeljnice nabavke, upotrebe je u primeru vođenja zaliha po nabavnim cenama dopunjeno sa knjiženjem nivelacije nabavne vrednosti na prijemu iz skladišta roba na putu.
 • U šifarniku vrste prometa moguće je izabrati novi tip dokumenta "Zapisnik o promeni cena". Ta postavka je aktivna samo u novom sistemu tdr/msp i ako je poslovnica upisana. Na dokumentima tog tipa je moguće menjati samo maloprodajne cene sa pdv-om, količine su preuzet sa 0 (nulom), unos ostalih cena je onemogućeno, oni se dopunjuju sa cenama iz zadnjeg unosa. Takođe su u slučaju ovog tipa dokumenta onemogućena određena podešavanja i obrada: otkup, povezivanje sa primljenim računima, tranzit, zavisni troškovi, intrastat, sastavnice, izvozi i uvozi, otvaranje uređaja u servisu, početno stanje. 
 • Prilikom knjiženja dokumenta predprijema u prijem cene se u slučaju zapisnika preuzimaju iz trenutnih vrednosti zaliha, ako je količina 0 onda se ne izvodi nivelacija zaliha nabavne vrednosti.
 • Do greške je dolazilo u sistemima prodaje na offline blagajnama, gde se zaliha naknadno razduživala neposredno iz veleprodajnog skladišta.
 • U slučaju storno računa na offline blagajni (prodaja sa negativnim predznakom kod količina), program nije bio u mogućnosti da te količine vrati u veleprodajno skladište prilikom prenosa. 
 • Sa tom ispravkom smo uredili da program pri prenosu napravi dva odvojena izdavanja i prenosa:
  • posebno za prodaju sa pozitivnim količinama
  • posebno za prodaju sa negativnim količinama
 • Sada se i roba sa negativnim predznakom vraća u veleprodajno skladište
 • Otklonjena je greška prilikom filtriranja podataka na preglednici prometa po koloni "Veza UA". Pored tega je ta kolona preimenovana u "Veza (id korisnika, apl.)".
 • Prilikom prelaska na 64-bitni OLAP došlo je do pogrešne provere sigurnosnog sistema nabavnih cena i ove cene se nisu prikazivale. Ova verzija popravlja ovu grešku.
 • Rešen je problem kod koje se u nekim slučajevima dodavanja zavisnih troškova na knjižene dokumente predprijema MSP izvan samog modula MSP (npr. preko PRAC), godina se nije automatski prenela na dokument prijema. Tako su dokumenti prijema ostali neusklađeni sa predprijemom i bilo je potrebno ponovno kliknuti na knjiženje predprijema preko opcije "U prijem".

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

 • Na kartici "veze" dokumentima se upiše gde su bili knjiženi u zavisnosti od procesa rada, odnosno na osnovu kojeg dokumenta su po procesu nastali. Važi za predračune (fakturisanje), narudžbina kupaca, otpremnih naloga i izdatih računa (fakturisanje). Detaljnije; veze se popunjavaju prilikom sledećih procesa:
  • prenos narudžbine kupca u predračun ili predračuna u narudžbinu kupca
  • prenos predračuna u otpremni nalog
  • prenos narudžbine kupca u otpremne naloge
  • uvoz reda narudžbine kupca u otpremni nalog
  • knjiženje otpremnog naloga u izdavanje
  • knjiženje otpremnog naloga - proizvodni način (upotreba sastavnica, preuzimanje izdatih redova otpreme)
  • knjiženje otpremnog naloga u račun
  • kopiranje predračuna u račun
 • Kupci - otpremni nalozi; na preglednicu otpremnih naloga dodat je novi filter "Status predračuna" preko kojeg možemo filtrirati na osnovu statusa plaćanja predračuna sa kojim je otprema direktno ili posredno preko narudžbine kupca povezana.
 • Kupci - otpremni nalozi; na preglednicu otpremnih naloga dodata je nova kolona "Status predračuna", koji prikazuje status plaćanja predračuna sa kojim je otprema direktno ili posredno preko narudžbine kupca povezana.
 • Kupci - otpremni nalozi; u unosnu formu (zaglavlje) otpremnog naloga dodat je novi podatak "Status predračuna", koji prikazuje status plaćanja predračuna sa kojim je otprema direktno ili posredno preko narudžbine kupca povezana.
 • Kupci - otpremni nalozi; na preglednicu otpremnih naloga dodata je nova funkcija "Storno predračuna" preko kojeg možemo stornirati predračun sa kojim je otprema direktno povezana. Funkcija je aktivna ako:
  • je otpremni nalog zatvoren bez knjiženja izdavanja u MSP i/ili knjiženja računa FAK,
  • je otpremni nalog nema metode plaćanja "po narudžbini/otpremi"
  • predračun nije (delimično ili u celosti) plaćen
  • predračun nije storniran.
 • Kupci - otpremni nalozi - obrade - kopiraj iz predračuna; predračun koji je povezan sa narudžbinom kupca ili sa otpremnim nalogom ne možemo ponovno kopirati u otpremni nalog. 
 • Kupci - otpremni nalozi - obrade - zatvoren otpremni nalog; u slučaju, ako je otpremni nalog direktno povezan sa predračunom i ako je predračun delimično ili u celosti plaćen, onda se takav otpremni nalog ne može zatvoriti.
 • Otpremni nalozi koji su povezani sa predračunom (direktno ili posredno preko narudžbine kupca) u vezi sa predračunom kao izvor dokumenta nije više označen kao "NDK_O" odnosno kao "NDK_OD". Podešavanje programa brine za izmenu u postojećim predračunima.
 • Prilikom knjiženja prijema po proizvodnom načinu puni se podatak "Za vezu sa primljenim računom" iz vrste prometa MSP.
 • Pomoćni alati - Otkazivanjem storna narudžbine kupaca; dodat je novi pomoćni alat preko kojeg korisnik može da izvede otkazivanje storniranja narudžbine kupca. Upotrebu pomoćnog alata operateru (grupi) možemo onemogućiti preko sigurnosnog sistema.
 • Ispisi - Pregled narudžbina; kod pregleda narudžbine kupaca je među statuse narudžbine dodat novi status "Stornirano"
 • Ispisi - analiza narudžbine kupaca; među statuse narudžbina dodat je novi status "S" (stornirano)

Otklonjeni su i sledeći problemi kod narudžbine dobavljača:

 • Pretvarači količine između dobavljača i naručioca se uzimaju u obzir na isti način kao i kod rednog i prozorskog unosa. U oba primera se uzima u obzir pretvarač iz reda narudžbine dobavljača.
 • Na preuzetim ispisima narudžbine dobavljačima sada dobijamo iste vrednosti kao i kroz aplikaciju.
 • Otklonjen problem na ispisu "Pregled narudžbina analitički/zbirno" na narudžbini kupaca, kad se filter po podacima Referenata nije pravilno postavio.
 • Prilikom fakturisanju iz masovne promene cena je otklonjena greška fokusa i uređena je postavka knjiženja preuzeto sa "otpremni nalozi v FAK". Otklonjena je greška naziva kolone nakon knjiženja prilikom izbora U jednu fakturu.
 • Knjiženje otpremnice u FAK, popravljena je priprema pdf računa.
 • Uređeno je štampanje zapisa preko F5, ako je uključena opcija "Samo otpremljeno za stranku".
 • Ispravljen problem u preglednici narudžbine kupaca u slučajevima kada su brojevi narudžbine bili veći od 99999.
 • Optimizovan rad funkcija F5 i F8.
 • Prilikom knjiženja otpremnog naloga kod internog prenosa u prijem TDR je u prethodnoj verziji došlo do kontrole na negativne količine i u slučajevima kad novi sistem tdr/msp nije bio primenjen. Sa ovom verzijom, ova kontrola je uklonjena.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

 • Knjiženje - radni nalozi; na unosnoj formi radnog naloga sad možemo preko novog sigurnosnog podešavanja 'VRP - RADNI NALOZI, promena raspisane količine' operateru/grupi operatera onemogućimo promenu raspisane količine radnog naloga, i ako je radni nalog u statusu koji dozvoljava promenu tog podatka.

eR eRegistrator

 • pri prikazu dokumenata osnovnog sredstva preko pretraživača dokumenata, dodali smo fascikle osnovnog sredstva u mapu pretraživača dokumenata

Artikli

 • Na preglednici za podešavanje štampanja cenovnika dodat je izbor 'Koristi zapise iz preglednice' , koji na cenovnik unosi podatke za artikle koji su vidni u preglednici.
 • Optimiziranje rad funkcije F8.

Web.API

 • Add/ModifyOrder - u slučaju da je plaćanje narudžbe kupca "po predračunu", predračun se automatski kreira prilikom unosa narudžbine (narudžbine se mijenjaju).
 • Add/ModifyOrder - prilikom kreiranja fakture koja se odnosi na narudžbinu kupca, podaci na kartici "linkovi" o izvornim i ciljnim dokumentima popunjavaju se na nalogu kupca i na računu.
 • MoveOrderToDispoatchAdvice prilikom prenosa narudžbine kupca u otpremni nalog, podaci na kartici "veze" o izvornim i ciljnim dokumentima popunjavaju se i na narudžbini i na otpremnom nalogu.
 • PostDispatchAdvice - prilikom knjiženja otpremnog naloga u izdavanje MSP-a na otpremnom nalogu se popune podaci na kartici "veze" sa podacima izdavanja.
 • PostDisptchAdviceToInvoce_v2 - prilikom knjiženja otpremnog naloga u račun, na otpremnom nalogu se popunjavaju podaci na kartici "veze" sa podacima o računu u koji je otpremni nalog bio proknjižen.
 • ModifyProjectWorkOrder – dodata je validacija nad zatvaranjem tabele radnih naloga (API ne može menjati radni nalog koji je operater otvorio na radnoj stanici).
 • ModifyProjectWorkOrderDetails - dodata je validacija nad zatvaranjem tabele radnih naloga (API ne može menjati radni nalog koji je operater otvorio na radnoj stanici).
 • Metoda GetProformaInvoiceStatus ima dodate značke za plaćene iznose: <ClosedAmountTotal> i <ClosedAmountLCTotal>.

System Saop is brought to you by Seyfor