MENU Blizu

Verzija 2023.03.001

 BP Blagajničko poslovanje 

 • Knjiženje - Ulazi/Izlazi - Devizna blagajna: U slučaju da se ponuđeni kurs prepiše, pored polja se prikazuje "Ručno uneseni kurs". Tekst je ispisan u novom polju Napomene. Ako se kurs unese ručno, polje je obojeno. Dugme Legenda je također dodato na preglednicu. 

DK Dvojno knjigovodstvo

 • Prenos u novu obračunsku godinu: Prilikom prelaska u novu obračunsku godinu, u skladu sa prenumeracijom perioda, oznaka dozvoljenog knjiženja se prenosi prema datumskim granicama perioda i bez obzira na šifru perioda. Periodi sa novim datumima su podrazumevano označeni dozvolom za knjiženje.
 • Podešavanje programa: nova kartica Kompenzacije, gde je novo polje Broj dana za valutu. Osnovni broj je 8.
 • Dnevne obrade - Kompenzacije: 
  • U sve kompenzacije se upiše u trenutku instalacije Datum valute kompenzacije iz Datuma
  • Na osnovnu preglednicu je dodato polje Datum valute kompenzacije
  • Na edit/unos kompenzacije je dodato polje Datum valute kompenzacije
  • Na Ispis kompenzacije je dodat filter Datum valute kompenzacije
  • Na Pripremu knjiženja za kompenzacije je dodat filter Datum valute kompenzacije
  • Na osnovnu preglednicu je dodat pomoćni alat Priprema međusobnih kompenzacija.
  • Na osnovnu preglednicu je dodat pomoćni alat Masovna potvrda.
 • Pregled knjiženja: Dugme Popravi zapis omogućava pregled zapisa bez obzira na ovlašćenja u sigurnosnom sistemu. Ispravka zapisa je moguća ako je u sigurnosnom sistemu uređeno ovlašćenje.
 • Pregled kartice: Dugme Popravi zapis omogućava pregled zapisa bez obzira na ovlašćenja u sigurnosnom sistemu. Ispravka zapisa je moguća ako je u sigurnosnom sistemu uređeno ovlašćenje.

OBR Kamate

 • Amortizacijski nacrt - Planska godina se nudi na osnovu godine odabrane prilikom unosa. Standardno se nudi metoda Linearnog obračuna kamate.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Popisni elaborat – Uređen je ispis tako da se broj stranice prikazuje nakon spremanja u PDF datoteku.

iCenter

 • U šifarniku ugovora je omogućen izbor stranke po nazivu. 
 • Popravljen problem sortiranja podataka prilikom otvaranja sačuvanih pregleda OLAP analize.

PRAC Primljeni računi

 • Unos osnovnih sredstava iz obnovljenih primljenih računa - uređivanje obračuna razlike u slučaju unosa više osnovnih sredstava ili sitnog inventara iz primljene fakture.

DOP Druga lična primanja

 • OLAP analiza podataka za DK - promena u prikazu datuma knjiženja - prikazujemo ga u formatu dd.mm.yyyy
 • OLAP analiza podataka za PP - promena u prikazu datuma knjiženja - prikazujemo ga u formatu dd.mm.yyyy

KE Kadrovska evidencija

 • Dodata je mogućnost pripreme odsustva za zaposlene po individualnom ugovoru:
  •  u Podešavanju programa na kartici Odsustvo je dodato polje Individualni ugovori,
  •  prilikom pripreme odsustva za zaposlene koji nemaju platu prema KP uzimaju se u obzir samo podaci upisani u Lične uslove za odsustvo zaposlenog.
 • Šifarnik radnih mesta - dodato je polje Smer stručnog obrazovanja.
 • OLAP analiza strukture zaposlenih – dodato je polje Smer stručnog obrazovanja (šifra) i Smer stručnog obrazovanja (naziv).
 • Rešen problem sa štampanjem obaveštenja za godišnji odmor u slučaju direktnog štampanja korišćenjem sortiranja po MT i prezimenu radnika.

OPZ Obračun plata zaposlenih

 • U Posredni unos obračuna plata je dodata OLAP analiza posrednog unosa.
 • U Pomoćne alate analize dodata je OLAP analiza posrednog unosa.
 • Odmori i odsustva - u slučaju kada ne postoji licenca za kadrovsku evidenciju, onemogućeno je štampanje obaveštenja o godišnjem odmoru sa platnog spiska.
 • Šifarnik zaposlenih:
  • dodata kontrola unesenih iznosa naknade u vezi sa podešavanjem Glavnog radnog mesta,
  • u slučaju kada zaposleni nema kvačicu u polju Glavno radno mesto, upis naknada je onemogućen,

FAK Fakturisanje

 • Postojeću API metodu GetInvoices smo dopunili sa fiskalnim podacima računa: FiscalizationDate, UniqueInvoiceID, SecurityCodeOfInvoice.
 • U API metode za račune (AddInvoice, ModifyInvoice, GetInvoice, GetInvoices) su dodati podaci o mestu troška kupca u zaglavlje i u redove računa
 • U API metode za predračune (AddProgormaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetProformaInvoice, GetProformaInvoices) su dodati podaci o mestu troška kupca u zaglavlje i u redove predračuna
 • U modulu Fakturisanje na računima i predračunima smo :
  • uredili redosled kretanja kursorom ili enterom na kartici Opšte
  • uredili smo šifarnik vrste računa, predračuna i nazive polja
 • Uređen prikaz neto cene u odnosu na sigurnosni ključ prikaza nabavnih cena.
 • Rešen problem prilikom izrade e-fakture sa kvačicom Dodaj sve povezane PDF otpremnice kao prilog.
 • Rešen problem sa pripremom PDF-a sa slikama iz standardnih podešavanja iC preko API metode PrintInvoiceToPDF.
 • Rešen problem prilikom kopiranja redova faktura i predračuna.

KM Komercijalni modul

 • Na podešavanju pogodnosti smo pored datuma prekida, dodali i sat prekida. Do sada je pogodnost trajala do ponoći na upisani dan prekida, dok se sada može preciznije odrediti trenutak prekida.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

 • U kontrolnoj pripremi temeljnice nabavke, upotrebe su dodata polja za poređenje zbirnih knjiženja. U slučaju kada su zbirna knjiženja uključivala vrste prometa sa različitim šiframa temeljnice u knjižnim grupama te vrste prometa, poređenje između postojeće i trenutne temeljnice nije bilo uvek moguće.
 • Sve dok je na vrsti prometa predprijema postavljena "Kontrola polja dokumenta", proverava se dupliranje sadržaja unosa ovog polja na osnovu unetog kupca i godine prijema. Ukoliko već postoji predprijem sa istim sadržajem dokumenta (koji se ne smatra praznim) za kupca i godinu, javlja se obaveštenje o dupliranju predprijema sa podacima o vrsti prometa, broju i godini predprijema. 
 • Provera se vrši i na Potvrdi dokumenta.
 • Iz podešavanja programa je sklonjen ključ MSPANALPOVRST, koji se koristio za razvoj dodatne analitike u zaglavlju i sve analitike u redovima prometa i predprijema.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

 • Ispravljena je greška u otpremnim nalozima kupaca kad se iznad dodatnog opisa artikla pojavio pogrešan naziv polja.
 • Ispravljena je greška na otpremnom nalogu koja se javljala prilikom sortiranja redova uvezenih iz narudžbine kupaca.
 • Nakon što je korisnik uvezao redove narudžbe u otpremu i sortirao ih samo prema željenom parametru, program je prijavio grešku pri kliku na dugme Odaberi sve ili odbaci sve.
 • Rešen problem sa prepisivanjem trenutne zalihe u slučaju automatskog kreiranja narudžbine, ako je MSP bio postavljen na prethodnu godinu.

TDR Trgovina na drobno

 • Na gotovinskoj, negotovinskoj prodaji i predračunima je postavljena kontrola za minimalnu prodajnu cenu artikla čak i prilikom odabira artikla preko komande F5. Kontrola se pokreće nakon potvrde dokumenta i povezuje se sa sigurnosnim sistemom o dozvoli prodaje ispod minimalne cene.
 • Prilikom prodaje u Maloprodaji (Gotovinska, Bezgotovinska, Predračuni) prozor za unos gotovinskih računa, bezgotovinskih prijema i predračuna je dopunjen podacima o raspoloživim zalihama. Ova raspoloživa zaliha se izračunava iz trenutnog stanja u magacinu MSP i od toga se oduzima količina iz gotovinskih računa i prijema koje još nisu knjižene u MSP. Mesto prikaza novih podataka je pored prikaza trenutnih zaliha. Raspoloživa zaliha se prikazuje samo u slučaju kada je u postavkama programa potvrđena postavka "Izdavanje robe bez zaliha" i potvrđen prikaz raspoloživih zaliha na odgovarajućoj vrsti prometa.
 • U podešavanjima programa na kartici "Gotovinska prodaja" postavljeno je novo podešavanje "Uvoz šifarnika na off-line". To podešavanje je aktivno samo u slučaju off-line tipa blagajne. Ako je podešavanje potvrđeno, to znači, da se off-line uvoze podaci šifarnika artikala, stranaka, cena, ... Upotreba ove postavke ima smisla samo u slučaju kada su on-line i off-line kase postavljene na istom (centralnom) serveru ili kada su posebni prenosi postavljeni putem sql replikacije.

Artikli

 • Optimizacija rada komande F8.
 • Uređena je međunarodna merna jedinica za kilometer
 • U šifarniku "Svojstva po meri" na artiklu su prikazani svi zapisi.

Saop je rešenje kompanije Seyfor