MENU Blizu

Verzija 2023.02.001

 BP Blagajničko poslovanje 

 • Knjiženje - unos novog dokumenta: 
  • Uređen je pregled iznosa Otvorenog zaduženja, Otvorenog razduženja u preglednici "Otvorene stavke" prilikom uspostavljanja veze na otvorene stavke u DK i već povezanim dokumentima u BP.
  • Na pregledu „Otvorene stavke“ za obe opcije (1-više veza ili 1-1 veza) uspostavlja se filter za prikaz računa otvorenih stavki: ako smo izabrali Prijem, otvorene stavke samo na kontima koji imaju navedenu vrstu = kupci, ako smo izabrali Rashod, ili samo otvorene stavke na računima koji imaju navedeni Tip = dobavljači. Na tabeli postoji nova opcija izbora „Prikaži stavke na svim vrstama konta“, osnovna je poništena. Ako potvrdimo izbor, sve otvorene stavke na svim kontima se prikazuju bez ograničenja i na tipu računa i tipu dokumenta Prijemi/Rashodi.
 • Knjiženje - Ispravka dokumenta Početnog stanja je završena. U slučaju da već imamo pripremljene prijeme/rashode koji još nemaju dnevnik, polja za ispravku početnog stanja su otvorena na blagajni. Kada se izvrši promena, priprema se novi dokument za Početno stanje sa izmenama. Ukoliko unešeni dokumenti prijema/rashoda već imaju pripremljen dnevnik, korekcija početnog stanja nije moguća, polja se zatvaraju. 
 • Knjiženje - Na opciji Zatvaranje, kada je blagajnički dnevnik pripremljen, uređeno je obaveštenje "Zatvaranje nije bilo uspešno!".
 • Zaposleni: Ključ "BP - Meni, Ostali šifarnici - Zaposleni - zabrana prikazivanja stalnog, privremenog prebivališta se briše i dodaje novi ključ "ZAP - Meni, Ostali šifarnici - Zaposleni - prikaz stalnog, privremenog prebivališta", koji ima osnovno podešavanje Dozvola. Zbog promene ključa potrebno je svim korisnicima, u slučaju da moraju imati zabranu, ponovno definiše novi ključ. 

DK Dvojno knjigovodstvo

 • Zatvaranje stavki - Pregled zatvaranja je dopunjen sa evidencijom gde postoji mogućnost zatvaranja na kreditima, storniranjima.
 • Dnevne obrade - Izvršenja - Dodato je naziv kreirane datoteke za svaki prenos. Pored "Izvršenje" + godina + šifra kupca + datum, u nazivu datoteke je upisan broj (serijski broj izvršenja). 
 • Izveštavanje na portal JN Paiments: sa portala JN Paiments mogu se preuzeti podaci o mesečnim izveštajima za koje se podaci prijavljuju.
 • Dnevne obrade - Pregled knjiženja: podaci o ugovoru su vidljivi na knjigama, podaci se mogu uređivati
 • Dnevne obrade - Pregled kartice: podaci o ugovoru su vidljivi na knjiženju
 • Pregled knjiženja: Preračunavanje iznosa u stranu novčanu jedinicu regulisano je i za iznose koji nastaju sa obračunom kursnih razlika
 • Pregled knjiženja: Preračunavanje iznosa u stranu novčanu jedinicu regulisano je i za iznose koji proizilaze iz obračuna kursnih razlika.
 • Ispisi i pregledi - Izveštaji: Rešen je problem sa odvojenim obračunom izveštaja od strane analitike.
 • Pomoćni alati - Automatsko zatvaranje: Ispravljen problem (Neispravna sintaksa u blizini ključne reči 'as'.) koji se pojavio u nekim slučajevima prilikom pokretanja pomoćnog alata.

OBR Kamate

 • Obračun kamata - Obračun, Plan amortizacije - razmatranje šifre stranke za različita podešavanja maske. Plan amortizacije - unos dokumenta uvek se stavlja na karticu Osnovno.
 • Obračuni - Podešavanje kontrole na Glavnoj knjizi prilikom unosa izveštaja 'Uvoz podataka za kamatu po analitikama.

OSD Osnovna sredstva i sitni inventar

 • Osnovna sredstva i sitni inventar: Kontrola prilikom unosa promene 'Manjak zaliha' za spremanje negativne količine i vrednosti i kod događaja 'Višak zaliha' za spremanje pozitivne količine i vrednosti. 
 • Obračuni i Popis - Popis - Popisni list: na preglednici je mogućeno ograničavanje podataka po Tipu osnovnog sredstva. Dopunjen je i izgled ispisa.
 • Podešavanja - dodata je kartica Prilozi, gde je omogućeno da se prilikom kreiranja osnovnog sredstva automatski kreira fascikla sa atributom osnovno sredstvo i da je fascikla javna. Polje Prilog računa je dodano u pregled osnovnih sredstava ili sitnog inventara. Prilog računa se čuva u ovom polju kada se osnovno sredstvo unese ili dopuni iz Primljenih računa. Uređivanje priloga iz modula osnovnih sredstava nije dozvoljeno. Prilog fakture ili prilog osnovnog sredstva se dodaje datoteci osnovnih sredstava.
 • Uvoz osnovnih sredstava iz Excel datoteke: dopuna kontrole prema količini  postavljanjem programa, naziva lokacije i amortizacione grupe nije obavezna za unos. Kod šifre analitike se uzima u obzir postavka pojedinačne analitike.
 • Usklađivanje razmatranja analitike između kartice i obračuna amortizacije. Promena u analitici, osim depozita, uzima se u obzir sa narednim mesecom prema promeni. Izuzetak je promena u analitici prilikom prvog obračuna, ako amortizacija počinje prilikom nabavke osnovnog sredstva.

PRAC Primljeni računi

 • Veza PRAC-MSP: za knjiženja sa vrednošću 0 se ne vrši priprema
 • Uvoz e-računa: dopunjeno je prepoznavanje vrste dokumenata.

KE Kadrovska evidencija

 • Podešavanje programa
  • Dodata je mogućnost izbora šifre vrste invalidskog odsustva.
 • U Šifarniku vrste invalidnosti dodata je mogućnost unosa broja dana odsustva i dodatnog odsustva.
 • Dopunjena je priprema obaveštenja za godišnji odmor - uzima se u obzir dodatni broj dana invalidskog odsustva.

OPZ Obračun plata zaposlenih

 • OLAP Analiza podataka za DK - dodato je polje Strana knjiženja.
 • OLAP Analiza podataka za PP - dodato je polje Strana knjiženja.
 • Podešavanje programa:
  • Dodato je polje Šifra +zadanog kalendara.
 • U podešavanjima Evidencije prisutnosti i Evidencije bolesnih je preimenovano polje Šifra zadanog rasporeda u Šifra zadanog kalendara.

DN Radni nalozi

 • Radni nalozi - prilikom pripreme predračuna, računa, gotovinskog računa i prijema proverava se tip stranke u TDR; ako stranka nije kupac ili kupac i dobavljač, onemogućena je priprema.
 • Knjiženje - radni nalozi; promena analitike (mesto troška, nosilac troška, referent, analitika) na radnom nalogu:
  • Promena analitike na radnom nalogu više ne vrši promenu analitika na povezanim dokumentima prometa MSP (prijemi, izdavanja)
  • Uz sve analitike, dodata je i funkcija (dugme) "u promet", ako je odaberete, analitika se prenosi i na pripadajuće dokumente prometa MSP, ako su dokumenti u takvom statusu da je promena analitike moguća.

FAK Fakturisanje

 • na unos zaglavlja / reda računa / predračuna  dodata je mogućnost unosa mesta troška kupca. Predlaže se iz mesta troška poslovnice kupca. Možemo birati samo između mesta troška kupca - platioca.
 • prilikom kopiranja dokumenata kopiraju se podaci o mestima troška kupca
 • prilikom pripreme kreditnih zapisa uzimaju se u obzir i podaci o mestima troška kupca
 • Promenjen je prikaz cena na fakturama i predračunima. Sada se ispisuje cena sa PDV-om ako je porez obračunat i vrsta prodaje je Maloprodaja, u suprotnom cena je bez PDV-a.

MSP Materijalno skladišno poslovanje

 • Prilikom izvoza otkupa u knjigovodstvo na predprijemima promenjen je način unosa konta dobavljača. Ukoliko je kod stranke u podacima na kartici Po meri uneto svojstvo KONTOODKUP koji je tekstualnog tipa i ima upisan broj otvorenog konta u šifrarniku konta, za članove i nečlanove uneta vrednost se preuzima iz svojstva KONTOODKUP, u suprotnom podaci se preuzimaju iz postavki MSP, kao i do sada.
 • Uređeno je zaključavanje/otključavanje polja RUC za maloprodaju na vrstama predprijema.

NDK Narudžbina dobavljača i kupaca

 • Prilikom knjiženja otpremnog naloga u materijalno izdavanje ili dalje do fakture, u slučaju istovremenog štampanja otpremnice, proverava se da li je primalac podešen za primanje eOtpremnice po ePošti ili elektronskoj pošti i u takvim slučajevima se otpremnica šalje u elektronskom obliku.
 • Prilikom Narudžbine kupaca i Otpremnih naloga kupaca na kartici Veze, dodavanjem, brisanjem i uređivanjem veza se upravlja preko standardnih dugmadi na preglednici.
 • Prilikom unosa veza dodata je vrsta dokumenta Ugovori, dozvola je preko sigurnosnog sistema (ključ za Narudžbinu je NDK - NARUDŽBINA KUPACA, Obrade - Poveži ugovor za Otpremni nalog kupca je ključ NDK - OTPREMNI NALOZI, Obrade - Poveži ugovor), operater ima mogućnost povezivanja kreiranih prodajnih ugovora prema stranci. Pri knjiženju u FAK se veze iz narudžbine, otpreme prenose na povezan račun. Veza na ugovor koji ima Izvor dokumenta je POG-SF na računu dobija kvačicu na podacima eRačuna prilikom knjiženja.
 • Kopije narudžbine kupaca (svih vrsta) takođe kopiraju podatke o načinu plaćanja narudžbine i postotku plaćanja predračuna.
 • Prilikom prenosa narudžbine u otpremni nalog (u slučaju prenosa 1 narudžbine u 1 otpremu) se iz narudžbine u otpremu prenosi i podatak na koji način će biti plaćena narudžbina/otprema i postotak plaćanja predračuna.
 • Kopiranje otpremnih naloga prenosi i podatke na koji način je bio plaćena narudžbina/otprema i postotak plaćanja predračuna.

VRP Višefazni raspis proizvodnje

 • Knjiženje - radni nalozi; projektni radni nalozi: na preglednicu proizvoda je dodata mogućnost razvrstavanja po šifri proizvoda. Čim se sastavi proizvod, proizvodi se u preglednici razvrstavaju po šifri. Razvrstavanje se čuva sve dok se ne napusti preglednica preko opcije "Potvrdi".
 • Knjiženje - radni nalozi; projektni radni nalozi: u preglednicu proizvoda moguće je uneti i negativnu količinu proizvoda (i ponuđenog i proizvedenog). Za proizvode sa unešenom negativnom proizvedenom količinom, knjiži se negativan prijem (ako je količina ili vrednost zaliha proizvoda dovoljno velika).
 • Knjiženje - radni nalozi; u radni nalog je dodata opcija (dugme) "Otključaj DN". Dugme je aktivno samo ako je radni nalog završen i operater ima odgovarajuće sigurnosno ovlašćenje (isto kao i za pomoćni alat Otključaj/zaključaj radni nalog). 
 • Knjiženje - radni nalozi; kod knjiženja utroška sastojaka (funkcije „Knjiženje u MSP“, „Izdavanje sastojaka“) poboljšan je sistem prijavljivanja utroška sastojaka ukoliko radni nalog nije imao komponentu materijala). Istovremeno, rešeno je i upozoravajuće bojenje reda procenjene potrošnje za sastojke čija se sledljivost po serijama upravlja po sistemu "Ne - samo sledljivost".
 • Šifarnici - Knjige radnih naloga, kartica "Opšte knjiženje"; dodat je novi unos pod "preuzeto" skladište proizvoda. Ako je podatak označen (true), tada se prilikom kreiranja radnih naloga neće uzeti u obzir proizvodno skladište definisano na artiklu-proizvodu (ako postoji), već uvek skladište koji je definisan u knjizi radnih naloga..

ePoštar

 • na unosu načina izdavanja PDF-a preko e-pošte dodato je podešavanje 'Pošalji primaocu
 • na unosu načina izdavanja 'PDF na e-adresu' in 'E-račun na e-adresu' menjamo primaoca e-pošte u slučaju da je za platioca prilikom izdavanja odabrano 'Pošalji primaocu i primalac ima ključ 'RAČ@PR' sa popunjenom adresom elektronske pošte. U tom slučaju je poruka elektronske pošte poslata primaocu iz podešavanja ključa, a ne iz podešavanja izdavanja računa /predračuna.

Artikli

 • U šifarniku jezičkih područja je dodato polje aktivnosti (aktivno/neaktivno), i na taj način je omogućeno filtriranje zapisa po aktivnosti. Dugme Brisanje je onemogućen.
 • Prilikom štampanja cenovnika artikala i etiketa artikala, u masku postavki su dodani uporedni cenovnici iz kojih se na ispisu cenovnika ili etiketa artikala ispisuje poslednja najniža cena u zadnjih 30 dana.

Stranke

 • prilikom unosa stranke je za platioce dodato dugme 'Mesto troška', koji omogućava upravljanje sa mestom troška stranke (kupca). Sadrži sledeće mogućnosti:
  • preglednicu sa mestima troška stranke
  • dodavanje, menjanje i brisanje mesta troška stranke
  • čarobnjak za uvoz podataka
 • u šifarniku stranaka je na kartici 'Trgovina' dodat novi podatak 'Mesto troška poslovnice'

Web.API

 • GetRetailInvoices – razvijena je nova APUI metoda za dostup do podataka gotovinskih računa iz trgovine na malo.
 • Get/Add/ModifyOrder - na metodu su dodati podaci vezani na način izvedbe plaćanja i postotka plaćanja predračuna (<PaymentMethod>, <RequiredPrepaymentPercent>)
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - na metodu su dodati podaci vezani na način izvedbe plaćanja i postotka plaćanja predračuna (<PaymentMethod>, <RequiredPrepaymentPercent>)
 • AddWarehouseReceipt - dodata je mogućnost upisa negativne količine prijema.
 • GetUser - delovanje metode više ne zavisi od podataka "nivoa operatera" na API user-u (operateru) već od sigurnosnog sistema koji se koristi za operatere ako žele videti celu listu operatera 'SAOP – Operateri i lozinke – Svi operateri'.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - prilikom prenosa narudžbine u otpremu, u otpremu se kopiraju i podaci o metodi izvedbe plaćanja i postotka plaćanja predračuna. Takođe se prenose i svi načini plaćanja.
 • Customers - Dodata je mogućnost unosa šifre novčane jedinice i za upotrebu alfanumeričke ISO 4217 šifre.

Saop je rešenje kompanije Seyfor