MENU Blizu

Praćenje plaćanja računa

Mogućnost praćenja plaćanja računa za grupno fakturisanje. Jedna od najvažnijih prednosti je brza priprema podsetnika za neplaćene račune.

Softversko rešenje je namenjeno ustanovama koje imaju masovno fakturisanje i manjim preduzećima koje vode računovodstvene agencije i žele da imaju lakši pregled svojih potraživanja i obaveze.

Pored ručnog knjiženja uplata, program omogućava i automatsko knjiženje uplata sa bankovnih izvoda. U program je moguće uvesti fakture izdate iz programa fakturisanja.

Osnovne funkcije

 • Upis primljenih i izdatih računa.
 • Kopija faktura u SPR-u iz fakturisanja.
 • Unošenje plaćanja računa.
 • Prepis uplata iz datoteka koje dobijamo od banke.
 • Pregled potraživanja i obaveza po kupcu, vrsti računa, vrsti plaćanja...
 • Priprema opomena za neplaćene račune kupaca.
 • Izrada naloga za plaćanje neplaćenih faktura dobavljača – veza sa SAOP-om u program Nalozi za plaćanje.
 • Vođenje računa i plaćanja u okviru finansijske godine i perioda; kraj poslovanja godine vrši se otvaranjem nove poslovne godine.
 • Prenos bilansa sa SPR na stranke.
 • Mogućnost povezivanja sa dvojnim knjigovodstvom (DK) za više nivoa upozorenja i sprovođenja.

Saznajte više o funkcijama

 • Unošenje ili uvoz faktura iz drugih SAOP programa. Unosimo sve podatke o računu koji su neophodni za pregled potraživanja i obaveza (vrsta računa, broj, datum računa, kupac, rok dospeća, referenca na broj, iznos, period).
 • Knjiženje plaćanja – ručno ili automatsko. Uplate se mogu knjižiti unosom ili kopiranjem iz fajlova dobijenih od banke. Na osnovu reference i iznosa  nakon dospeća, naši računi se zatvaraju (plaćanja se knjiže). Uplate se mogu knjižiti i putem uplata na blagajnu (priključak na program SAOP Blagajna).
 • Priprema opomena za neplaćene račune za pojedinačne ili sve kupce, po vrsti računa i grupi kupaca.  Odštampani podsetnici se čuvaju u direktorijumu klijenta, ali ih možemo uskladištiti i u klijentovim događajima.
 • Na kraju finansijske godine priprema se otvaranje nove finansijske godine. Do nove finansijske godine, svi otvoreni (neplaćeni) računi se prepisuju.

Izveštaji

Standardni izveštaji

 • Naplata po kupcu - naplaćuje izvod za sve kupce, dužnike, poverioce.
 • Kartica klijenta – štampanje faktura i uplata knjiženih pojedinačnom kupcu.
 • Promet kupaca
 • Dnevnik plaćanja - izvod plaćanja za izabrani period.
 • Otvorene stavke – izvod prikazuje neplaćene fakture, čak i nakon dana kašnjenja.
 • Opomene - štampanje opomena za neplaćene račune

Dodatni izveštaji, sa bilo kojim formatiranjem

 • Neki dokumenti odštampani za kupce mogu da se resetuju (npr. logotip i potpis sa pečatom na podsetnicima, koji se mogu odštampati zajedno sa podsetnikom).

Šifarnici

 • Kupci – je zajednički šifrarnik za sva SAOP softverska rešenja, ako se program koristi sa drugim SAOP programima, ili nezavisan ako se drugi SAOP programi ne koriste).
 • Vrste faktura – ​​sadrži informacije o tome da li je ovo primljena ili izdata faktura, da li je vrsta fakture potraživanje ili obaveza. Na osnovu ovih podešavanja štampaju se i kartice pojedinačnih kupaca. Takođe možemo pokrenuti pripremu naloga za plaćanje za određenu vrstu računa.
 • Vrste plaćanja – na osnovu ove šifre možemo navesti uplate prema određenoj vrsti plaćanja.
 • Periodi – obično postavljamo periode mesečno i ograničavamo ih datumom. 

Saop je rešenje kompanije Seyfor