MENU Blizu

Porudžbine dobavljača i porudžbine kupaca

Omogućen je brz i lak unos narudžbina, štampanje naloga, priprema otpremnih i prijemnih naloga, knjiženje izdavanja i prijema.

Omogućen je brz i lak unos narudžbina, štampanje naloga, priprema otpremnih i prijemnih naloga, knjiženje izdavanja i prijema. Unos narudžbine pomoću bar kod čitača. Bar kodovi se mogu priložiti uz artikal direktno ili preko konvertora (npr. različita pakovanja,...).Na redovima narudžbine moguće je navesti podatke o analitikama i poreske podatke potrebne za obračun PDV-a, koji se razlikuju od opštih podataka narudžbine.Otpremnice se mogu uređivati i menjati sve dok se faktura koja proizilazi iz naloga za otpremu ne unese u knjigovodstvo ili u zavisnosti od podešavanja.

Prilikom naručivanja od dobavljača moguće je uneti podatke koji su neophodni za naručivanje robe od dobavljača. Kada je roba isporučena, otvara se račun iz kojeg se može utvrditi iz kojih naloga je napravljena (sledljivost porudžbine). Jedno preuzimanje može biti iz više narudžbina. Nakon unosa i potvrde preuzimanja može se knjižiti u MSP (Materijalno Skladišno Poslovanje) ili TDR (Maloprodaja).

Moguće je koristiti rezervacije količina po kupcima i vremenu.

U vezi sa Višenivojskim raspisom proizvodnje - planiranje i otvaranje radnih naloga. Veza na aktivnost Servisa omogućava generisanje novih uređaja za praćenje.

Program vam takođe omogućava da unesete planove prodaje i planove kupovine. Program podržava rad sa ručnim BHT terminalima i kompjuterizovanu razmenu podataka (RIP).

Omogućen je brz i lak unos narudžbina, štampanje naloga, priprema otpremnih i prijemnih naloga, knjiženje izdavanja i prijema. Unos narudžbine pomoću bar kod čitača. Bar kodovi se mogu priložiti uz artikal direktno ili preko konvertora (npr. različita pakovanja,...).Na redovima narudžbine moguće je navesti podatke o analitikama i poreske podatke potrebne za obračun PDV-a, koji se razlikuju od opštih podataka narudžbine.Otpremnice se mogu uređivati i menjati sve dok se faktura koja proizilazi iz naloga za otpremu ne unese u knjigovodstvo ili u zavisnosti od podešavanja.

Prilikom naručivanja od dobavljača moguće je uneti podatke koji su neophodni za naručivanje robe od dobavljača. Kada je roba isporučena, otvara se račun iz kojeg se može utvrditi iz kojih naloga je napravljena (sledljivost porudžbine). Jedno preuzimanje može biti iz više narudžbina. Nakon unosa i potvrde preuzimanja može se knjižiti u MSP (Materijalno Skladišno Poslovanje) ili TDR (Maloprodaja).

Moguće je koristiti rezervacije količina po kupcima i vremenu.

U vezi sa Višenivojskim raspisom proizvodnje - planiranje i otvaranje radnih naloga. Veza na aktivnost Servisa omogućava generisanje novih uređaja za praćenje.

Program vam takođe omogućava da unesete planove prodaje i planove kupovine. Program podržava rad sa ručnim BHT terminalima i kompjuterizovanu razmenu podataka (RIP).

Osnovne funkcije

 • Priprema narudžbina za robu i usluge u domaćoj i stranoj valuti.
 • Isporuka dobara i usluga u domaćoj i stranoj valuti.
 • Naručivanje robe i usluga u domaćoj i stranoj valuti.
 • Prijem robe od dobavljača u domaćoj i stranoj valuti.
 • Planiranje prodaje i nabavke.
 • Ugrađena mogućnost analize podataka pomoću rotacionih tabela.
 • Praćenje ili analiziranje prodajnih dokumenata.
 • Sistem za čuvanje kopija u elektronskom obliku.
 • Mogućnost knjiženja izdavanja u skaldištu
 • Opcija knjiženja/prenosa na fakturu,
 • Mogućnost prilagođavanja većine štampi.

Detaljnije o narudžbinama kupaca

 • Upravljanje narudžbi kupaca u jednoj ili više knjiga.
 • Upravljanje nalozima za otpremu u jednoj ili više knjiga.
 • Mogućnost izdavanja otpremnica u različitim novčanim jedinicama.
 • Korišćenje podrazumevanih i cenovnika za kupce.
 • Korišćenje podrazumevanih popusta i popusta za kupce.
 • Prilikom unosa šifre kupca - primaoca, svi potrebni podaci se predlažu u zaglavlju porudžbine kupca.
 • Svi predloženi podaci u zaglavlju narudžbenice se mogu menjati.
 • Prilikom unosa šifre artikla, predlažu se svi potrebni podaci kupčeve narudžbine.
 • Svi predloženi podaci u narudžbini za otpremu mogu se prilagoditi zahtevima korisnika.
 • Uslove prodaje može predložiti primalac ili platilac ako je to definisano u šifarniku kupaca.
 • Mogućnost prilagođavanja knjigovodstvenih podataka uz pomoć knjižnih grupa.
 • Višejezična priprema narudžbina kupaca/naloga za otpremu.
 • Prodaja obveznicima PDV-a, malim poreskim obveznicima, krajnjim potrošačima, izvoz i prodaja u Evropsku uniju.
 • Na istoj narudžbi kupca ili nalogu za otpremu moguće je kombinovati redove koji prolaze kroz fakturisanje u različita polja PDV-a.
 • Mogućnost delimičnih pošiljki od jedne porudžbine kupca.
 • Mogućnost prenosa naloga za otpremu u operacije skladištenja materijala.
 • Mogućnost prenosa naloga za otpremu na periodično fakturisanje.
 • Primena do pet rabata na ceo dokument, koji se mogu obračunati na ukupnom ili umanjenom osnovu.
 • Praćenje narudžbina i naloga za otpremu pomoću pet analitika: mesto troška, nosilac troška, radni nalog, referenta, analitika na nivou dokumenta ili reda dokumenta.
 • Mogućnost korišćenja do pet linija popusta i rabata koji se mogu obračunati iz ukupne ili umanjene osnovice.
 • Mogućnost kreiranja narudžbina kupaca za isporuku.
 • Serijsko štampanje otpremnica.
 • Automatsko skladištenje izdatih narudžbina/otpremnica u dokumentacionom delu kupca-platioca u internom formatu (kr3) ili Adobe Acrobat formatu (pdf).
 • Slanje narudžbina/dostavnica e-mailom.
 • Mogućnost jednostavnog, pojedinačnog ili serijskog kopiranja narudžbina kupaca.
 • Mogućnost izrade zbirnih faktura iz otpremnih naloga.
 • Mogućnost automatskog formiranja narudžbina dobavljačima.
 • Mogućnost kopiranja računa po nalogu kupca.
 • Mogućnost pripreme naloga za otpremu od narudžbina kupaca.
 • Uvez narudžbine iz tekstualne datoteke.
 • Uvoz narudžbina sa BHT terminala.
 • Knjiga dokumenata.
 • Spisak dokumenata koji koriste formatiranje.
 • Kartice prodatih artikala.
 • Analiza dispečerstva korišćenjem rotacionih tabela (OLAP).
 • Akcize.
 • Korišćenje skenera bar kodova ili ručnih terminala.
 • Formiranje prodajnih cena (kalkulacije).
 • Moguća je masovna promena i brisanje cena u cenovnicima.
 • Moguće je upravljati "istorijom" cenovnika.
 • Cene u različitim cenovnicima.
 • Nazivi i opisi mogu biti na različitim jezicima.
 • Cenovnici mogu biti u različitim novčanim jedinicama.
 • Standardni tekstovi sadrže sačuvane standardne tekstove za brži ulazak
  dokument.
 • Popusti za zajedničke artikle za grupu kupaca.
 • Popusti mogu biti vremenski ograničeni.
 • Različite prodate količine mogu imati različite popuste.
 • Novčane jedinice sadrže informacije o novčanim jedinicama, gde takođe postavljamo podatke za zaokruživanje iznosa na nalozima kupaca/nalozima za otpremu.
 • Kursne liste sadrže informacije za konverziju podataka iz stranih monetarnih jedinica u domaću monetarnu jedinicu i između konverzija valuta. Podaci se mogu uvesti NBS-a.
 • Knjige porudžbina sadrže informacije o knjigama porudžbina kupaca i porudžbinama dobavljača.
 • Knjige narudžbine i knjige narudžbina dobavljača dozvoljavaju nekoliko odvojenih numeracija dokumenata u okviru jedne porudžbine.
 • Mogućnost izrade vrednosnog ili količinskog plana prodaje po periodima

Detaljnije o porudžbinama dobavljača

 • Vođenje naloga dobavljačima u jednoj ili više knjiga.
 • Upravljanje prijemima od dobavljača u jednoj ili više knjiga.
 • Mogućnost izdavanja naloga u različitim novčanim jedinicama.
 • Mogućnost naručivanja sa podacima dobavljača.
 • Korišćenje podrazumevanih nabavnih cenovnika i cenovnika dobavljača.
 • Korišćenje podrazumevanih popusta i popusta za kupce.
 • Prilikom unosa šifre dobavljača, svi potrebni podaci se predlažu u zaglavlju porudžbine/preuzimanja.
 • Sve predložene informacije u zaglavlju porudžbine/preuzimanja mogu se promeniti.
 • Prilikom unosa šifre artikla, predlažu se svi potrebni podaci o porudžbini/prijemu.
 • Sve predložene informacije u redu za narudžbinu/preuzimanje mogu se prilagoditi zahtevima korisnika.
 • Višejezična priprema narudžbi/preuzimanja.
 • Mogućnost delimičnih isporuka od jedne porudžbine do dobavljača.
 • Mogućnost preuzimanja više narudžbina u jednom preuzimanju.
 • Mogućnost prenosa akvizicija u posao skladištenja materijala prijema/predprijema.
 • Mogućnost prenosa preuzimanja na maloprodaju.
 • Praćenje naloga/prijema putem pet analitika: mesto troška, nosilac troška, radni nalog, referent, analitika na nivou dokumenta ili reda dokumenta.
 • Automatsko skladištenje poslatih narudžbenica u dokumentacionom prostoru dobavljača u internom formatu (kr3) ili Adobe Acrobat formatu (pdf).
 • Slanje narudžbina putem e-pošte.
 • Mogućnost jednostavnog kopiranja cele narudžbine ili reda pojedinačno
 • Mogućnost izrade zbirnih faktura iz otpremnih naloga.
 • Uvoz narudžbi sa BHT terminala.
 • Analiza prodaje korišćenjem pivot tabela (OLAP).
 • Korišćenje bar kod čitača ili ručnih terminala.
 • Nazivi i opisi mogu biti na različitim jezicima.
 • Mogućnost izrade plana vrednosnog ili količinskog otkupa po periodima

Izveštaji

Standardni izveštaji

 • Tok robe: ispis pokazuje koliko je robe prodato, naručeno i izdato u određenom periodu. Ako je izabrano dodatno skladište, prikazuje se i količina robe koja je prebačena između dva skladišta.
 • Prognoza zaliha: ispis pokazuje koliko će robe biti prodato, poručeno i izdato
  u određenom periodu, kao i prognozirane zalihe na određeni dan.
 • Ispunjenje narudžbina: na ispisu se vidi šta je naručeno, otpremljeno (primljeno) i koliko još treba da se otpremi (primi) do određenog perioda za određene kupce ili artikle.
 • Analiza otpreme: ispis pokazuje šta je isporučeno u određenom periodu pomoću rotacionih tabela (OLAP) iz koje se podaci mogu štampati ili izvoziti.
 • Analiza preuzimanja: ispis pokazuje šta je u određenom periodu nabavljeno uz pomoć rotacionih tabela (OLAP) iz koje se podaci mogu štampati ili eksportovati.
 • Pregled narudžbina kupaca: uključuje listu narudžbina za određeni period, određenog kupca i prema nizu mogućih filtera.
 • Analitički/zbirni pregled naloga kupaca: sadrži listu naloga za određeni period, za određenog kupca i prema više različitih filtera, sa mogućnošću određivanja filtera prema kojem će se ova lista štampati.
 • Pregled narudžbina za otpremu: sadrži listu narudžbi za otpremu za određeni period, određenog kupca i prema nizu mogućih filtera.
 • Pregled naloga za otpremu analitički/zbirni: obuhvata listu narudžbi za otpremu za određeni period, određenog kupca i prema skupu mogućih filtera, sa mogućnošću navođenja po kom filteru će se ova lista štampati.
 • Pregled porudžbina dobavljačima: obuhvata listu porudžbina za određeni period, određenog dobavljača, kupca i prema nizu mogućih filtera.
 • Lista nabavki: sadrži listu nabavki za određeni period, određenog dobavljača, kupca i prema nizu mogućih filtera.
 • Plan prodaje/nabavke: uključuje listu planova prema vrsti plana, određenom periodu i prema nizu mogućih filtera.

Dodatni izveštaji, sa bilo kojim formatiranjem

 • Svi dokumenti koji se štampaju za kupce mogu se podesiti po želji.
 • Ispisi artikala i kupaca mogu se slobodno uređivati, kao i etikete, nalepnice, dopipsi.
 • Svi pripremljeni izveštaji u tabelarnom formatu mogu se eksportovati u druge elektronske formate.
 • Izveštaji u obliku grafikona mogu biti dizajnirani po želji.
 • Analiza podataka pomoću pivot tabele može se preneti u: ispis, tabelu, Excel, PDF, tekst ili grafikon.

Moguće analize

 • Analiza narudžbina kupaca: izrada analize koliko su kupci naručili, a koliko je realizovano.
 • Analiza kašnjenja kupaca: kreiranje analize dana kašnjenja kupaca. Ispis se prikazuje detaljno, u okviru narudžbine i unutar kupca.
 • Analiza narudžbina dobavljačima: izrada analize koliko je naručeno od dobavljača, a koliko primljeno.
 • Analiza kašnjenja dobavljača: Napravite analizu dana kašnjenja dobavljača. Ispis se prikazuje detaljno, u okviru narudžbine i unutar kupca.

Saop je rešenje kompanije Seyfor