MENU Blizu

Obračun kamata

Modul za obračun kamate omogućava pojednostavljen obračun i upravljanje kamatama i amortizacije.

Rešenje omogućava unos bilo kog broja vrsta kamete. Za svaku vrstu se utvrđuje da li se kamata plaća prvog ili poslednjeg dana, ili oba.

U okviru svake vrste kamate mogu se odrediti datumske promene kamatnih stopa. Za svaku promenu utvrđuje se datum stupanja na snagu kamatne stope, broj kamata za unetu kamatnu stopu, vrsta obračuna i da li se kamata po obračunu dodaje glavnici (kapitalizacija) ili ne.

Rešenje omogućava unos bilo kog broja vrsta kamete. Za svaku vrstu se utvrđuje da li se kamata plaća prvog ili poslednjeg dana, ili oba.

U okviru svake vrste kamate mogu se odrediti datumske promene kamatnih stopa. Za svaku promenu utvrđuje se datum stupanja na snagu kamatne stope, broj kamata za unetu kamatnu stopu, vrsta obračuna i da li se kamata po obračunu dodaje glavnici (kapitalizacija) ili ne.

Dodatne pogodnosti

 • Mogućnost izrade samostalnih obračuna kamata za kredite.
 • Sve fakture se mogu štampati kao lista ili kao obrasci za pojedinačnog kupca, a mi možemo štampati obrasce zbirno po stavkama ili analitički za svaku promenu kamatne stope.
 • Mogućnost obračuna bilo koje vrste kamate (kašnjenje, kreditne...)
 • U okviru svake vrste kamate mogu se odrediti datumske promene kamatnih stopa.
 • Za svaku vrstu kamate utvrđuje se da li se kamata plaća prvog, poslednjeg ili oba dana.

Osnovne funkcije

 • Obračun kamate po različitim stopama i vrstama kamata.
 • Izrada amortizacionog plana.
 • Mogućnost obračuna kamate za pojedinačni iznos.
 • Mogućnost obračuna kamate na neplaćene fakture i/ili zakasnela plaćanja koja uvozimo iz modula
 • Dvostruko knjigovodstvo ili modula za praćenje plaćanja računa.
 • Knjiženje obračunate kamate u dvojnom knjigovodstvu.

Detaljnije o funkcijama

 • Kamata se može obračunati na osnovu ručnog unosa obračuna ili u u vezi sa bilansnim računima, fakturišu se neplaćeni računi i/ili zakasnela plaćanja.
 • Obračun kamata se može uneti ručno ili se podaci mogu uvesti iz drugih modula. Na primer
  kod ručnog unosa za svaki obračun se određuje kupac za koga će se određivati obračunata kamata, interni obračunski broj, po kojim će kamatnim stopama biti obračunata kamata i vrsta obračuna. Nakon unosa osnovnih podataka sledi unos linije obračuna, gde su navedeni dokument, opis, iznos glavnice, rokovi obračun i šifra kamate za obračun.
 • U slučaju uvoza podataka sa bilansnih računa, svi podaci za obračun popunjavaju se automatski.
 • Nakon obračuna kamate priprema se nalog za knjiženje za knjigovodstvo i vrši se automatsko knjiženje.
 • Kamata se može obračunati prema različitim vrstama obračuna.
 • Program omogućava unos bilo kog broja tipova kamata.
 • Za svaku vrstu kamate se utvrđuje da li se kamata plaća prvog ili poslednjeg dana ili oba.
 • U okviru svake vrste kamate određuju se datumske promene kamatnih stopa.
 • Za svaku promenu može se odrediti datum stupanja na snagu kamatne stope, broj kamatnih dana za unetu kamatnu stopu, vrstu obračuna i takođe da li se kamata po obračunu dodaje glavnici (kapitalizacija) ili ne.
 • Izrada i štampanje plana amortizacije. Informacije neophodne za pripremu amortizacionog plana su glavnica, valuta, kamatna stopa, metod kamata, broj godina i/ili meseci kamata, broj rata godišnje i datum početka otplate. Plan amortizacije se može pripremiti sa porezom anuiteta ili sa porezom na obračunate kamate.
 • Svi proračuni se mogu štampati kao lista ili kao proračuni (obrasci) za pojedinačnog kupca. Obrasci se mogu štampati i zbirno za stavku ili analitički za svaku promenu kamatne stope, sa ili bez izjave o primenjenoj kamati.

Standardni izveštaji

 • Izvod računa i
 • spisak stavki u planu amortizacije.

Standardne šifre

 • Šifra stranaka,
 • kamata
 • vrste obračuna
 • Računi za kamatu prema analitičarima.

Saop je rešenje kompanije Seyfor