MENU Blizu

Knjiga primljenih računa

Omogućava izuzetno transparentno upravljanje primljenih faktura kroz različite knjige dokumenata

Sve skenirane primljene fakture i druga dokumenta bezbedno se čuvaju u elektronskoj formi za svakog pojedinačnog kupca, što vam garantuje visok nivo transparentnosti poslovanja. Pored toga, možete prikupiti i odštampati nekoliko primljenih računa po datumu prijema, datumu pružene usluge, roku...

Velika prednost modula Knjiga primljenih računa je njegova jednostavnost, jer prilikom unosa računa nije potrebno prethodno računovodstveno znanje, a podaci o dobavljaču se automatski prenose iz javne baze podataka.

Primljene fakture se mogu obraditi u grupama, odnosno, neko unosi primljenu fakturu i priprema nalog za plaćanje, drugi popunjava poreske podatke, a treći proverava primljenu fakturu.

Održavajte dobre odnose sa dobavljačima

Sa stanovišta zakonodavca i dobrog poslovnog odnosa sa vašim dobavljačima, preporučujemo vam da svedete mogućnost grešaka na minimum prilikom knjiženja primljenih faktura. Modul Knjige primljenih faktura omogućava vam da to uradite putem automatskih transfera na druge ERP Saop module.

Elektronska likvidacija računa sprečava kašnjenje u plaćanju

Mnoge organizacije potroše i do 3 dana na likvidaciju jednostavne primljene fakture, a nekoliko menadžera i administrativnih radnika je uključeno u proces istovremeno.

Program Knjiga primljenih faktura omogućava direktoru i šefovima odeljenja da imaju sveobuhvatan uvid ko je primio račune, a ko ih nije odobrio. Rukovodilac dobija putem e-maila informaciju o primljenoj fakturi, koju potom može sam u potpunosti likvidirati, ili u likvidaciji učestvuju i ostali rukovodioci i zaposleni. U ovom slučaju, faktura se ne isplaćuje dok je ne potvrde svi odgovorni. Program knjige primljenih računa nudi vam i opciju elektronskog potpisa, što proces čini još sigurnijim.

Jednostavnim klikom na dugme primljeni računi se direktno prenose u pripremu za dvojno knjigovodstvo i porez na dodatu vrednost (može se primiti više računa istovremeno). Primljenu fakturu možete preneti i direktno u platni sistem, gde se automatski priprema nalog za plaćanje, a u slučaju da je primljena faktura i osnovno sredstvo, automatski se dodaje u modul Osnovna sredstva i sitni inventar. Uz pomoć unapred podešenih uzoraka knjiga automatski pripremate unose, odnosno podatke za knjigovodstvo.

U slučaju da želite da proverite da li vam je dobavljač fakturisao robu po ceni iz otpremnice, možete brzo proveriti da li su iznosi usklađeni sa modulom Materijalno skladišno poslovanje. Pored toga, u svakom trenutku možete videti za koje isporuke još čekate račun, a koje su već obavljene.

Saop je rešenje kompanije Seyfor