eRačuni

Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

Sistem elektronskih faktura (SEF) uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, a on predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca dostavljaju dužnicima elektronske fakture. Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici. Pročitajte više u e-priručniku


Šta predstavlja elektronska faktura?

Elektronska faktura je u smislu ovog Zakona o elektronskom fakturisanju, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno u skladu sa Zakonom.

 

Najčešća pitanja i odgovori:

izvor: www.efaktura.gov.rs

 

Da li ću moći da šaljem e-fakture iz ERP sistema iCenter?

Ako koristim iCenter, da li mi treba posrednik?

Od kada je obavezno slanje i primanje e-faktura?

Slanje e-faktura direktno iz programa na državni portal Sistem za elektronske fakture (SEF) će biti moguće iz ERP sistema iCenter.

 

Za najosnovnije stvari Vam ne treba. Za neke dodatne opcije postoje Informacioni posrednici. Sa firmom E-račun, mi već imamo saradnju i uveliko integrisano rešenje kroz program.

Za Korisnike javnih sredstava i sve koji sa njima posluju obavezno od 01.01.2022. godine.

 

 

 

Kako da isprobam

 e-fakture?

Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?

Kako se prijavljujemo

na eID?

Trenutno je moguće ručno probati demo verziju e-faktura na sajtu Poreske https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Ne morate. Nalog na eUpravi se odnosi i na eID.
Sistem elektronskih faktura zahteva dvofaktorsku autentifikaciju ili autentifikaciju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, za visok nivo pouzdanosti prijave (opširnije na adresi: https://eid.gov.rs).

Prilikom pokušaja prijave pojavljuje se obaveštenje da nisam ovlašćeno lice korisnika. Šta tad? 

Zakonski zastupnik sam u više kompanija, da li je to moguće? 

Kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za više kompanija? 

Registrovanje za pristup Sistemu elektronskih faktura isključivo vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, on mora da Vam dodeli ulogu na portalu. Pisano ovlašćenje nije potrebno. 

Prilikom registracije na sistem elektronskih faktura dozvoljava se unos više kompanija u kojima je određeno fizičko lice zakonski zastupnik.

Na kontrolnoj tabli sistema za elektronsko fakturisanje, u gornjem desnom uglu, klikom na naziv kompanije korisniku se otvara prozor sa opcijom „dodaj novu kompaniju“.

Kako da izbrišem korisnika

 iz SEF? 

Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik? 

Šta rade strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji? 

Brisanje dodatih korisnika na sistemu za elektronsko fakturisanje nije predviđeno, ali predviđena je promena statusa korisnika u „neaktivan“. Dakle, promenom statusa određenog korisnika iz „aktivan“ u „neaktivan“ njegov nalog je deaktiviran. 

Zakonski zastupnik kroz sistem može da dodeli ulogu „administratora” drugom korisniku koji ne mora da bude zakonski zastupnik. 

Strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji preko e-fakturisanja moraju da poseduju elektronsku identifikaciju (eID).

 

Kako da zakonski zastupnik koji je strani državljanin izvrši registraciju i prijavu na sistem elektronskih faktura? 

Da li je podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu? 

Da li će portal Centralnog registra faktura i dalje biti u upotrebi? 

Da bi korisnik pristupio sistemu elektronskih faktura potrebno je da poseduje elektronsku identifikaciju (eID). Tek nakon toga, korisnik se može prijaviti na sistem elektronskih faktura.

Ukoliko u SEF pristupate neposredno, nije podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu. To je moguće putem softvera. ERP sistem iCenter će korisnicima omogućiti ovu opciju. 

SEF automatski vrši upis faktura čiji je primalac subjekt javnog sektora u Centralni registar faktura. Centralnom registru faktura više se neće pristupati neposredno. 

 

Da li je obavezno da imamo informacionog posrednika za slanje i prijem elektronskih faktura? 

Da li postoji spisak informacionih posrednika? 

Kada stupa na snagu obaveza privatnog sektora da koristi sistem elektronskih faktura? 

Informacioni posrednik nije zakonski obavezan, a sistem elektronskih faktura omogućava neposredan pristup sistemu bez naknade za krajnje korisnike.

Registar informacionih posrednika, koji, u skladu sa Pravilnikom o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika vodi Centralni informacioni posrednik, ne sadrži nijedan podatak, te stoga nije ni objavljen. U skladu sa Pravilnikom, navedeni registar je javna dostupna evidencija, i kada bude sadržao podatke, oni će biti javno dostupni na internet stranici Ministarstva finansija

Zakon o elektronskom fakturisanju predviđa fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura. Najpre, 1. januara 2022. godine, nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog i privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine. Na kraju, obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine.

 

 

 

.