iCenter značajno snižava troškove poslovanja

ERP informacioni sistem iCenter se prilagođava procesima rada vašeg preduzeća i uz pomoć mnogih automatizama unapređuje vaše poslovanje i značajno snižava troškove poslovanja. Na taj način obezdeđujete sebi dugoročne uštede i značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.
Zakažite sastanak


Izaberite vašu delatnost!

Informacioni sistem  iCenter se prilagođava poslovnoj logici vaše delatnosti, oslobađa vas rutinskih zadataka da biste mogli da se posvetite onim zadacima koji donose prihode vašem preduzeću.

eRegistrator

eRegistrator je dokumentacioni sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom i on prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem tako da se dalja razmena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj eRegistrator sistema je znatno smanjenje troškova kroz brzu obradu dokumenata i povećanje efikasnosti poslovanja.
Primena eRegistratora ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće svakodnevno upravlja. Dokumentacioni sistem eRegistrator Vam snižava troškove kopiranja, skeniranja, arhiviranja, prenosa i pretraživanja dokumenta. Ako se u preduzeće uvede moderan sistem za upravljanje dokumentima, vreme obrade se može smanjiti i do 70%. Elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima je složen proces čijom primenom korisnici, između ostalog, postižu veću efikasnost poslovanja i uštede u radu.

Glavne pogodnosti su:
- centralizacija podataka i dokumenata,
- lokalni i udaljeni pristup,
- brza i efikasna pretraga dokumenata,
- povezivanje eksternih korisnika sa eRegistratorom,
- visoka bezbednost kroz sigurnosni sistem pristupa.


Na šta treba da obratite pažnju prilikom
odabira dokumentacionog sistema? 


eRačuni

Šta je sistem elektronskih faktura (SEF)?

Sistem elektronskih faktura (SEF) uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, a on predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca dostavljaju dužnicima elektronske fakture. Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici. Pročitajte više u e-priručniku


Šta predstavlja elektronska faktura?

Elektronska faktura je u smislu ovog Zakona o elektronskom fakturisanju, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu kojim se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno u skladu sa Zakonom.

 

Najčešća pitanja i odgovori:

izvor: www.efaktura.gov.rs

 

Da li ću moći da šaljem e-fakture iz ERP sistema iCenter?

Ako koristim iCenter, da li mi treba posrednik?

Od kada je obavezno slanje i primanje e-faktura?

Slanje e-faktura direktno iz programa na državni portal Sistem za elektronske fakture (SEF) će biti moguće iz ERP sistema iCenter.

 

Za najosnovnije stvari Vam ne treba. Za neke dodatne opcije postoje Informacioni posrednici. Sa firmom E-račun, mi već imamo saradnju i uveliko integrisano rešenje kroz program.

Za Korisnike javnih sredstava i sve koji sa njima posluju obavezno od 01.01.2022. godine.

 

 

 

Kako da isprobam

 e-fakture?

Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?

Kako se prijavljujemo

na eID?

Trenutno je moguće ručno probati demo verziju e-faktura na sajtu Poreske https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Ne morate. Nalog na eUpravi se odnosi i na eID.
Sistem elektronskih faktura zahteva dvofaktorsku autentifikaciju ili autentifikaciju kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, za visok nivo pouzdanosti prijave (opširnije na adresi: https://eid.gov.rs).

Prilikom pokušaja prijave pojavljuje se obaveštenje da nisam ovlašćeno lice korisnika. Šta tad? 

Zakonski zastupnik sam u više kompanija, da li je to moguće? 

Kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za više kompanija? 

Registrovanje za pristup Sistemu elektronskih faktura isključivo vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, on mora da Vam dodeli ulogu na portalu. Pisano ovlašćenje nije potrebno. 

Prilikom registracije na sistem elektronskih faktura dozvoljava se unos više kompanija u kojima je određeno fizičko lice zakonski zastupnik.

Na kontrolnoj tabli sistema za elektronsko fakturisanje, u gornjem desnom uglu, klikom na naziv kompanije korisniku se otvara prozor sa opcijom „dodaj novu kompaniju“.

Kako da izbrišem korisnika

 iz SEF? 

Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik? 

Šta rade strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji? 

Brisanje dodatih korisnika na sistemu za elektronsko fakturisanje nije predviđeno, ali predviđena je promena statusa korisnika u „neaktivan“. Dakle, promenom statusa određenog korisnika iz „aktivan“ u „neaktivan“ njegov nalog je deaktiviran. 

Zakonski zastupnik kroz sistem može da dodeli ulogu „administratora” drugom korisniku koji ne mora da bude zakonski zastupnik. 

Strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji preko e-fakturisanja moraju da poseduju elektronsku identifikaciju (eID).

 

Kako da zakonski zastupnik koji je strani državljanin izvrši registraciju i prijavu na sistem elektronskih faktura? 

Da li je podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu? 

Da li će portal Centralnog registra faktura i dalje biti u upotrebi? 

Da bi korisnik pristupio sistemu elektronskih faktura potrebno je da poseduje elektronsku identifikaciju (eID). Tek nakon toga, korisnik se može prijaviti na sistem elektronskih faktura.

Ukoliko u SEF pristupate neposredno, nije podržano masovno unošenje i slanje faktura u XML formatu. To je moguće putem softvera. ERP sistem iCenter će korisnicima omogućiti ovu opciju. 

SEF automatski vrši upis faktura čiji je primalac subjekt javnog sektora u Centralni registar faktura. Centralnom registru faktura više se neće pristupati neposredno. 

 

Da li je obavezno da imamo informacionog posrednika za slanje i prijem elektronskih faktura? 

Da li postoji spisak informacionih posrednika? 

Kada stupa na snagu obaveza privatnog sektora da koristi sistem elektronskih faktura? 

Informacioni posrednik nije zakonski obavezan, a sistem elektronskih faktura omogućava neposredan pristup sistemu bez naknade za krajnje korisnike.

Registar informacionih posrednika, koji, u skladu sa Pravilnikom o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika vodi Centralni informacioni posrednik, ne sadrži nijedan podatak, te stoga nije ni objavljen. U skladu sa Pravilnikom, navedeni registar je javna dostupna evidencija, i kada bude sadržao podatke, oni će biti javno dostupni na internet stranici Ministarstva finansija

Zakon o elektronskom fakturisanju predviđa fazno uvođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura. Najpre, 1. januara 2022. godine, nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog i privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine. Na kraju, obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

Informacioni sistem iCenter se temelji na dugogodišnjem iskustvu i dobroj praksi poslovanja preduzeća koja u potrazi za finansijskim rezervama sve češće postavljaju tri najbitnija pitanja za vođenje poslovanja:
 • Kako poboljšati proces od nabavke do proizvodnje i prodaje sa postojećim ili smanjenim brojem zaposlenih  u odeljenjima nabavke, planiranja i kontroli proizvodnje?
 • Kako planirati zalihe materijala i proizvoda bez nepotrebnog gomilanja sredstava na zalihama, da ne bi došli u situaciju da ponestane materijala?
 • Kako pratiti likvidnost preduzeća i kako uspešno upravljati dugovanjima klijenata?
 
Vođenje proizvodnje se može podeliti u više faza. Informacioni sistem iCenter omogućava povezivanje tih faza kao što su praćenje prometa artikala, koordinacija sa kooperantima i planiranje rada zaposlenih.
Poboljšajte svakodnevne procese

Informacioni sistem iCenter pruža korisnicima jedino radno okruženje u kojem su Vam dostupne tekuće informacije iz poslovnih procesa. Uz njihovu pomoć se svakodnevne aktivnosti izvode mnogo efikasnije i radni postupci su produktivniji zbog pojednostavljenog i jednokratnog unosa podataka.

Svi korisnici istovremeno pristupaju istim informacijama koje su prilagođene potrebama njihovog rada. Ovo povećava produktivnost i snižava troškove poslovnih procesa.

Balansirajte zalihe,
zbog neadekvatnog planiranja većina proizvodnih preduzeća ima probleme sa ispunjavanjem rokova isporuke ili sa prevelikim vezivanjem kapitala za zalihe materijala ili gotovih proizvoda, koji bi se inače mogli naručivati po potrebi.

Velika prednost SAOP informacionog sistema iCenter je da uravnotežava narudžbine dobavljačima i narudžbine za proizvodnju sa potrebama i narudžbinama kupaca. Na ovaj način Vam obezbeđuje da u svakom trenutnu imate tačne zalihe materijala, poluproizvoda i proizvoda.

Upravljajte finansijskim tokovima


Za donošenje odgovornih odluka menadžment zahteva verodostojne informacije o poslovanju. Informacioni sistem  iCenter vam na jednom mestu daje informacije o:
 • 15 najvećih potraživanja ili obaveza
 • Stanju na tekućem računu
 • Prihodima od prodaje
 • Likvidnosti i rentabilnosti u odnosu na poslovanje proteklih godina...
71% preduzeća ima problema sa likvidnošću zbog lošeg nadzora nad dužnicima. Pored toga što dobijate informacije o dužnicima, pomoću informacionog sistema iCenter možete uspešno da pratite postupak naplate dugovanja:
 • Sistem vas obaveštava o dospećima računa
 • Putem e-maila primate spisak dužnika
 • Pozovete stranku ili im iz programa pošaljete obaveštenje (SMS ili e-mail)
 • Program Vas obaveštava da li je stranka već platila.

Povećajte prihod i zadovoljstvo kupaca


Proizvodnu delatnost možete da potpomognete i sa informacionim sistemom iCenter za evidenciju održavanja. Tako možete povećati rentabilnost mašina i postrojenja, smanjiti otpatke, skratiti prekide proizvodnje i na taj način dodatno smanjiti troškove proizvodnje. Takođe možete da ponudite kvalitetne postprodajne usluge na području reklamacija, garancijskog i postgarancijskog održavanja i popravki.

Funkcionalnosti programa za Proizvodnju:
 • Materijalno skladišno poslovanje
 • Narudžbine dobavljačima i kupaca
 • Fakturisanje                  
 • Višefazna proizvodnja
 • Planiranje potreba materijala (MRP)  
 • Radni naloziNaše reference:

                              


Trgovina

ERP iCenter otkriva finansijske rezerve u trgovini


Informacioni sistem iCenter Vam pomaže da otkrijete finansijske rezerve  od naručivanja do prodaje, obezbeđuje optimalne zalihe robe (bez viškova i manjkova), predlaže Vam postupke da biste ostvarili veću razliku u ceni i predvideli uspeh prodajnih akcija.

Kako da poboljšate radne procese i povećate produktivnost zaposlenih?
U trgovini je od suštinskog značaja da zaposleni rade u jedinstvenom i sigurnom radnom okruženju u kom imaju aktuelne informacije na raspolaganju 
.

Informacioni sistem iCenter povećava produktivnost zaposlenih tako što efikasnije obavljaju svakodnevne aktivnosti. Zbog pojednostavljenog i jednokratnog unosa podataka smanjuje se cena radnih procesa, a rukovodstvo dobija veću preglednost nad poslovanjem.

Informacioni sistem iCenter automatski optimizira sve segmente poslovanja, od naručivanja artikala do izlaganja na prodajnim policama. Pored toga informacioni sistem iCenter vam omogućava da u veleprodaji pratite optimalne dobavljače i najuspešnije prodavce.

Kako planirati »pravu zalihu« robe?
Zbog neodgovarajućeg planiranja veliki broj trgovačkih preduzeća ima problema sa nedostatkom ili sa prevelikim zalihama robe, koja bi se inače mogla poručivati po potrebi.

Velika prednost informacionog sistema iCenter je, da predvidi i automatski uravnoteži narudžbine ka dobavljačima sa potrebama kupaca. Tako u svakom momentu imate pravu količinu zaliha. Informacioni sistem iCenter vam omogućava, da u svoje prodavnice pravovremeno plasirate optimalne količine najprodavanijih i najprofitabilnijih artikala.
Poslovođe imaju na raspolaganju informacije:
 • za povećavanje uspešnosti poslovnica i odlučivanju o satu početka njihovog radnog vremena,
 • o broju zaposlenih, koji su na raspolaganju i
 • o prodajnom asortimanu.

Da li možete da predvidite poslovni uspeh?

Odgovor je »Da, možete«. Inteligentni sistemi u informacionom sistemu iCenter vam omogućavaju da unapred simulirate maloprodajne cene i odredite svoju razliku u ceni pre distribucije robe u prodavnice.

Isto tako, možete simulirati prodajne akcije i predvideti njihov uspeh. Rukovodstvo može jednostavno upravljati svojim odnosima sa dobavljačima jer imaju celu cenovnu politiku popusta pod kontrolom
 .
 
Dodatne prednosti SAOP iCentra za trgovačka preduzeća
 • Praćenje sistema lojalnosti (kontrola odnosa sa strankama, kartice poverenja, poklon vaučeri...)
 • Razrađen sistem boniteta i popusta
 • Sistem obračuna prodajnih provizija
 • Mogućnost korišćenja bar kodova i ručnih čitača (prijem robe, izdavanje, inventar, gotovinska prodaja)
 • Upotreba sistema ograničenja i blokada za kontrolu naplaćivanja od kupaca
 • Potpunu podršku POS radnom mestu (STAR, EPSON, POSIFLEX… )
 • Automatska izmena podataka (narudžbine, potvrde narudžbina i otpremnica, računi) preko sistema RIP i EDI (kao u Mercator-u, Tuš-u, Spar-u, Merkur-u…)
 • Upotreba poklon bonova (ličnih ili u sklopu većih sistema)
 • Mogućnost povezivanja sa dodatnim rešenjima, kao što su mobilna prodaja na terenu, servisna delatnost, skladišni sistem, internet prodaja…
 • Integracija s internet trgovinama

Naše reference:

                                           

                                           


Poljoprivreda

Stručni tim kompanije Saop doo je sa svojim partnerima, a  na osnovu iskustava naših korisnika, u sklopu svog ERP informacionog sistema iCenter, intenzivno radio na razvijanju kompletnog rešenja za poljoprivredna preduzeća. Cilj nam je bio da  našim korisnicima omogućimo, kako mi volimo da kažemo, sve „od vage do završnog računa“. Tu spadaju sve potrebne funkcionalnosti za vođenje kompletnog poslovanja ( npr. ugovor sa valutnom klauzulom, otprema i evidencija izdatog repromaterijala kooperantu, odvaga, prijem sa štampom vagarske odvage i otprema poljoprivrednih proizvoda i svođenje na SRPS standard, skladištenje, sušenje, čuvanje, otkup i štampa otkupnog lista-priznanice na otkupnom mestu, automatski prenos na osnovnu otkupnog lista u robni prijem naše robe, automatski prenos faktura u fakturisanje za uslugu sušenja / manipulacije i čuvanje. Pregled kartice kooperanta / dobavljača, pregled zalihe po dobavljačima, predlaganje akontne cene za dobavljače koji nemaju ugovore o zajedničkoj proizvodnji,  trgovina na veliko i malo, proizvodnja, servis, kompletne finansije, obračun zarada i kadrovska evidencija, druga lična primanja, osnovna sredstva, veliki izbor izveštaja…)

 Sve u jednom sistemu i maksimalno automatizovano!

 Pogledajte kratak video našeg rešenja: Zakažite prezentaciju našeg rešenja za Poljoprivredu!

Kontaktiraće Vas nakon toga naši konsultanti da ukoliko budete želeli organizujemo sastanak, da se upoznamo i saznamo za sve probleme sa kojima se suočavate u vođenju Vašeg poslovanja. Rado ćemo Vam dati predlog kako da kao partneri, kroz rad u našem iCenter-u što više tih problema prevaziđete.

Naše reference:

                                  

Servisna delatnost

Informacioni sistem za konkurentnu servisnu delatnost


Informacioni sistem za konkurentnu servisnu delatnost

Informacioni sistem iCenter servisna delatnost je namenjena preduzećima kod kojih je primarna ili dodatna delatnost servisiranje uređaja, prodajne aktivnosti ili održavanja artikala.

Modul Servisna delatnost je namenjena vođenju servisnih naloga za popravku prodatih uređaja (mobilni telefoni, frižideri, automobili...), odnosno za servisiranje uređaja Vaših stranaka.

Pratite i pravilno upravljajte servisiranjem uređaja

Informacioni sistem iCenter Vam garantuje potpun pregled nad istorijom popravki u garantnom i postgarantnom roku, nad troškovima servisa i upotrebom rezervnih delova ili materijala.

Na osnovu toga, zaposleni zajedno sa rukovodiocima servisa preko sistema beleže radne naloge i porudžbine za iskorišćen materijal i rukovodstvo uvek ima na raspolaganju tačne podatke za celokupo praćenje rada na održavanju i servisiranju, sa praćenjem iskorišćenih materijala, potrošenih sati i drugih troškova.

Steknite bolju celokupnu sliku nad poslovanjem tako što ćete brže doći do informacija:

 • Šta se sa uređajima dogodilo i koliko ih je zamenjeno u garantnom roku?
 • Koliko časova su bili na servisiranju?
 • Šta je popravljano i koliki su bili troškovi?


Planirajte rad zaposlenih i rentabilnost alata

Sistem omogućava planiranje ljudskih i tehničkih resursa kao i obaveštavanje stranaka o procesu popravke putem e-maila ili SMS-a radi optimizacije troškova poslovanja.

Serviseri dobijaju mogućnost troškovne analize uređaja, čime izračunavaju rentabilnost pojedinih uređaja i ocenjuju vrednost njihovog eventualnog uklanjanja. Na ovaj način lakše se odlučuju da li je bolje stalno izvođenje servisa ili pravljenje novog uređaja.

Veoma jednostavno možete da planirate rad zaposlenih u zavisnosti od njihovih obaveza, jer vam informacioni sistem predlaže najoptimalnije i najjeftinije rešenje.

Glavne prednosti informacionog sistema iCenter za servisno preduzeće:

 • Jednostavna priprema servisnih naloga i vođenje evidencije servisiranih uređaja kao i garancija za pojedine uređaje ( za aparate koji nisu više u garanciji, automatski se obračunava njihovo servisiranje)
 • Poslati servisni nalozi, otpremnice i računi se automatski čuvaju, dokumenti se mogu i štampati
 • Brzo izdavanje računa i otpremnica za iskorišćeni materijal

Funkcionalnosti za servisnu delatnost

 • Specijalizovano rešenje Servisna delatnost
 • Materijalno skladišno poslovanje
 • Narudžbine dobavljačima i kupaca
 • Fakturisanje

Naše reference:

                                                                 

Obračun zarada i kadrovska evidencija

Informacioni sistem iCenter Vam omogućava pregledan obračun plata, regresa, materijalnih troškova i drugih lični primanja. U sam poslovni program za Obračun zarada su već ugrađene funkcionalnosti koje vam omogućavaju brzu izradu obračuna, povezivanje sa registracijom radnog vremena i uvoz obračunskih podataka iz drugih aplikacija i izvoda.

Korišćenjem ERP informacionog sistema iCenter za obračun plata možete zaboraviti na brigu o praćenju zakonodavstva jer tim iskusnih stručnjaka svakodnevno prati promene i pravovremeno ih implementira u informacioni sistem.


Najkompletnija kadrovska evidencija je važan deo informacionog sistema iCenter, koja može umesto vas da prati i priprema izveštaje o godišnjim odmorima, ugovore o radu, zdravstvene preglede radnika i mnogo drugih podataka koji su u skladu sa zakonom a nepotrebno vas opterećuju.

Modul Kadrovska evidencija vodi celokupnu istoriju zaposlenog (promene zarade, promene radnog mesta…), putem e-maila Vas upozorava o važnim aktivnostima kao što su zdravstveni pregledi zaposlenih, stručni ispiti. Moguće je i automatsko slanje isplatnih listića zaposlenima na njihove e-mail adrese.


Naše reference:

                        

Uslužna delatnost

Kompanije koje se bave uslužnom delatnošću se uglavnom bave pitanjima kako da pravilno procene svoje usluge kako bi ostvarili zaradu, kako da ubrzaju proces knjiženja, rukovanje računima i drugim dokumentima, kako da rade uz niže troškove i kako da dobiju kvalitetne informacije za odlučivanje na nivou rukovodstva.

Odgovor na ova pitanja daje ERP informacioni sistem iCenter.


Kako pravilno proceniti svoje usluge i ostvariti profit?
Ako želite da Vaše usluge budu profitabilne, morate ih troškovno proceniti kako bi ispunili Vaša očekivanja i premašila zahteve kupaca.

Pametni sistemi u iCentru Vam omogućavaju da simulirate cene svojih usluga i odredite razliku u cenama. Možete simulirati posebne ponude i predvideti njihov uspeh.

Kako poboljšati poslovne procese kako bi poslovali po nižim troškovima?
Procesi usmereni na upravljanje u pozadiniVašeg poslovanjamogu biti izvor dodatnih finansijskih rezervi. Sistem iCenter se prilagođavaprocesima u Vašoj kompaniji i pruža Vam jednostavnu administraciju, sveobuhvatno nadgledanje usluga, radno vreme, korišćenje materijala i druge troškove.

Većina poslovno knjigovodstvenih procesa se obavlja automatski, osim toga iCenter smanjuje mogućnost greške na računima vezanim za usluge rentiranja jer postoji opcija automatskog naplaćivanja paušala i dodatnih usluga.

Kako pribaviti kvalitetne informacije za odlučivanje na nivou rukovodstva?
Sistem Vas obaveštava koji kupac Vam donosi prihod i gde nastaju gubici preko jednostavnih izveštaja:

 • pregled potraživanja i obaveza
 • prihod od prodaje
 • pregled troškova po mestima troška
 • pregled spešnosti poslovanja u odnosu na prethodna razdoblja
 • pregled zaliha

Naše reference: