20.03.2017
U poslednjem poglavlju rubrike "Poslovna azbuka" opisani su neki termini i izrazi koji počinju na slova H, C, Č, Dž, Š.


  • Hartije od vrednosti - elektronski investicioni instrumenti koji glase ne ime i koji svojim zakonitim imaocima daju određena prava i obaveze u skladu sa zakonom i konkretnom emisijom. Hartije od vrednosti su izraz vlasničkog ( u slučaju akcija), potencijalno vlasničkog (u slučaju opcija) ili kreditnog (u slučaju obveznica) aranžmana između izdavaoca i zakonskog imaoca hartije od vrednosti. Hartije od vrednosti sadrže: oznaku vrste hartije od vrednosti,klase, odnosno serije hartije od vrednosti ako je izdavalac izdao više klasa, odnosno serija hartija od vrednosti iste vrste,sedište i matični broj izdavaoca hartija od vrednosti,sedište i matični broj pravnog lica, odnosno ime, prezime, adresu i jedinstveni matični broj fizičkog lica na čije ime glasi hartija od vrednosti,vrednost celokupne emisije hartija od vrednosti,vrednost hartija od vrednosti, odnosno knjigovodstvenu vrednost ako se akcije izdaju bez nominalne vrednosti,prava i obaveza koje hartija od vrednosti sadrži i način njihovog ostvarenja,izdavanja, odnosno upisa hartije od vrednosti u Centralni registar.
  • Hedging-Hedžing - Hedžing (engl. Hedging) je strategija investiranja koja obuhvata ulazak u novu investiciju koja treba da pokrije moguće gubitke neke druge investicije. Hedžing se najčešće koristi kombinovanjem jednog promtnog i jednog terminskog posla sa suprotnom pozicijom u cilju izbegavanja rizika skoka ili pada cena, a sve u cilju smanjenja gubitaka.
  • Holding kompanija - kompanija koja upravlja drugim pravno samostalnim kompanijama i to tako što poseduje paket akcija tih preduzeća. Ako se bavi isključivo upravljanjem portfoliom akcija preduzeća, reč je o čistoj holding kompaniji. Ako je cilj holding kompanije da ovladava drugim preduzećima, tada je reč o kompaniji-majci, a pripojena preduzeća predstavljaju kompanije-ćerke.Imovina holding kompanije se sastoji od akcija drugih preduzeća, pa se prihod ostvaruje na osnovu dividendi i kamata. Holding kompanija može u sebi da sadrži finansijske institucije koje se javljaju kao trgovci na tržištu kapitala.

  • Cash Flow analiza-Analiza novčanih tokova - postupak analize finansijskog poslovanja preduzeća koja uzima u obzir sve prilive i odlive novca jedne kompanije u određenom periodu. Analiza novčanih tokova je veoma važna pri određivanju likvidnosti preduzeća i pokazuje visinu raspoloživih sredstava za interno finansiranje (samo-finansiranje) kao i za mogućnost vraćanja zajmova, na osnovu koje se utvrđuje optimalna granica zaduženja.
  • Cesija - ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. Dužnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takođe se ne mora tražiti njegova saglasnost. Ali, uobičajeno je da se dužnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom poveriocu,

  • Čisto poslovanje - jeste ona vrsta poslovanja koja u potpunosti odgovara svim propisima, pravilim ai standardima morala koji važe u jednoj sredini. Čisto poslovanje je poslovanje koje se obavlja baš onako kako je prikazano u poslovnim knjigama i dokumentima. Osnovne odlike čistog poslovanja molge bi biti: Izmirivanje finansijskih obaveza po zakonu, Obavljačnje delatnosti poslovanja u skladu sa zakonom i propisima, Obavljanje poslovanja u skladu sa običajima i moralom.

  • Džabe - ili Besplatno - znači da ste u nekom poslovnom odnosu prošli kao pobednik i da ste se domogli neke vrednosti plativši manje nego što zaista vredi. Osnova svakog uspešnog poslovnog odnosa je tzv. Win-Win koncept, podrazumeva se da obe strane u jednom poslovnom odnosu prođu jednako dobro. To znači jednako džabe ili jednako skupo. Često se desi da mislite da ste kupili džabe, a onda se ispostavi da ste skupo platili. Na primer, ispostavi se da je zgrada koju ste kupili nekad nacionalizovana. Džabe odjedanput postaje skupo.
         

  • Štednja - štedeti u poslu znači čuvati i sačuvati vrednost koju ste tekli svojim sposobnostima, radom i trudom. Ekonomično iskorišćavanje resursa podrazumeva da sva sredstva koja imate na rapsolaganju u jednoj poslovnoj operaciji iskorišćavate u cilju uvećanja vrednosti vaše firme. Na primer, ukoliko potrošite sav profit od vašeg posla tako što kupite sebi nova kola, a da po zanimanju niste takstita to se zove neekonomično raspolaganje resursima. Korišćenje opreme do punog kapaciteta i teranje zaposlenih da daju svoj radni maksimum jeste štednja. Primer investicije kao štednje, kada kupite novu mašinu koja je ekonomičnija od stare, vi zapravo na duži rok štedite jer će vam se to vratiti kroz dodatnu vrednost. Investiranje mora da bude razumno, dok štednja nije ništa drugo nego razumno trošenje.
  • Šablon - "mustra" u programu za obradu teksta, rad sa tabelama ili drugim aplikacijama, koji se koristi kao polazna tačka ili grubi nacrt za ostale dokumente. Pošto šablon uglavnom sadrži sva formatiranja, sve što treba da uradite je da popunite praznine. Neki softverski paketi isporučuju se sa brojnim šablonima tako da zaista nema potrebe da razumete kako se softver koristi.
  • Šef - Kaže se da je dobar šef onaj koji se oseća dobro pomažući zaposlenima i svoj uspeh smatra uspehom celog tima.