27.02.2017
U ovom poglavlju rubrike "Poslovna azbuka" opisani su neki termini i izrazi koji počinju na slova S, T, Ć, U, F.


 • Solventnost - sposobnost plaćanja, odnosno sposobnost fizičkih ili pravnih lica da podmire dospele obaveze plaćanja u roku dospeća.                           
 • Spread - razlika između cene po kojoj se hartija od vrednosti nudi na tržištu kapitala i cene koju su investitori spremni da plate.
 • Službeni put - Prilikom slanja zaposlenog na službeni put, poslodavac sačinjava nalog za službeni put, a kada se zaposleni vrati sa istog, sastavlja se obračun službenog puta.
  Sve detalje potrebne za obračun službenog puta, treba definisati u opštem aktu ili ugovoru o radu sa zaposlenima. Pre svega, treba definisati šta se smatra službenim putovanjem, po pitanju razdaljine od mesta sedišta do mesta upućivanja, i vremena trajanja službenog puta. Pravo zaposlenog na punu dnevnicu ili pola dnevnice zavisi od broja časova provedenih na putovanju u zemlji. Uobičajeno se pravo na punu dnevnicu daje zaposlenom za svaka 24 sata provedena na putu. Pola dnevnice sleduje zaposlenom koji na putu provede od 8 do 12 sati. Ukoliko na putu provodi manje od 8 sati, zaposleni nema pravo na dnevnicu.

 • Terminsko tržište - tržište na kome se zaključuju ugovori o kupoprodaji robe ili vrednosnih papira u budućnosti, dok su cena, količina i datum isporuke određeni u momentu sklapanja ugovora.    
 • Trend - dugoročno posmatrani razvoj određene ekonomske varijable.
 • Tržišni rizik - rizik da će vrednost nekog finansijskog instrumenta varirati kao rezultat promena u tržišnim cenama bilo da su promene izazvane faktorima specifičnim za određenu hartiju od vrednosti ili njenog emitenta, ili faktorima koji utiču na sve hartije od vrednosti kojima se trguje na datom tržištu.
 • Tržište kupaca - tržišne uslove koje karakteriše ponuda koja je mnogo veća od tražnje. Tržište kupaca može da se odnosi na određenu akciju, akcije jedne cele privredne grane ili tržište hartija od vrednosti u celini. Takođe se može odnositi i na proizvod, grupu proizvoda ili celo tržište.                          
 • Tržište prodavaca - tržišna klima u kojoj cene i uslove prodaje diktiraju prodavci. Glavna osobina tržišta prodavaca je veliki broj kupaca i velika tražnja za akcijama, odnosno proizvodima na tržištu. Ovakva situacija je preduslov koji prodavcima (kojih ima malo) daje mogućnost da podižu cene dokle god se akcije kupuju.
  topli obrok,

 • Ćifta - je poslovni čovek sa mnogim negativnim osobinama. On je prikriven, ne troši novac na sebe ali ni na druge. U poslovnom odnosu insistira na nebitnim detaljima. Ćifta voli i da prevari i ne drži se dogovora. 

 • Usklađivanje troškova sa prihodima - troškovi se priznaju u Bilansu uspeha na osnovu direktnog povezivanja između nastalih troškova i zarade posebnih stavki dohotka. Ovaj proces uključuje simultano ili kombinovano priznavanje prihoda i troškova koji nastaju kao rezultat direktno ili zajednički iz iste transakcije ili drugih događaja
 • Ulazni račun -  je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu. U njemu se navode nazivi, količine i cene dogovorene za proizvode ili usluge koje je prodavac obezbedio kupcu. Faktura obavezuje kupca da iznos koji je na fakturi naznačen plati prodavacu, u skladu sa uslovima plaćanja. Kupcu je određen maksimalan broj dana za koji treba da plati ovu robu, a ponekad je ponuđen popust ako se plaća pre roka. Sa stanovišta prodavca, faktura je izlazna faktura. Sa tačke gledišta kupca, faktura je ulazna faktura. U govoru termin faktura se obično koristi da razjasni svoje značenje, kao što je "Poslali smo im fakturu" (oni nam duguju novac) ili "Dobili smo fakturu od njih" (mi im dugujemo novac).

 • Faktoring - posao kojim se potraživanja od kupaca prodaju (uz diskont tj. umanjena za kamatu) specijalizovanim finansijskim institucijama (faktorima) pre roka dospeća za naplatu
 • Finansijski leverage - odnos finansijske zaduženosti koji procenjuje efekat poslovanja i sposobnost preduzeća u podnošenju rizika od zaduživanja. Ovaj racio kvantifikuje rizik poslovanja izazvan visinom fiksnih finansijskih rashoda, tj kamata na pozajmljeni kapital