23.01.2017
U ovom poglavlju rubrike "Poslovna azbuka" opisani su neki termini i izrazi koji počinju na slova N, Nj, O, P, R. 

 • Najniža osnovica - Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa. To znači da se prilikom obračuna zarade zaposlenima, doprinosi ne mogu platiti na osnovicu nižu od najniže propisane osnovice.
 • Najviša osnovica - Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu. To znači, da se prilikom obračuna zarade za ona lica koja imaju bruto iznos zarade veći od propisane najviše osnovice, doprinosi obračunavaju na propisanu najvišu osnovicu.
 • Normativ (sastavnica) - Normativ materijala je specifikacija svih potrebnih vrsta materijala u odgovarajućim količinama, da bi se proizvela jedinica proizvoda. Višestruka je upotreba normativa materijala u poslovanju preduzeća, pre svega u domenu ekonomisanja utroška direktnog repromaterijala nalaže obavezu posedovanja normative materijala. Industrijski menadžer bez ovog podatka gubi sigurnost u svakoj svojoj odluci, koja se tiče planiranja I trošenja repromaterijala.
 • Neoporezivi iznos zarade -  Zakon o porezu na dohodak građana definiše umanjenje poreske osnovice kojom se određeni deo zarade oslobađa plaćanja poreza. Spomenutu olakšicu  zaposleni dobija samo ako je ostvario pun fond radnih časova – npr. radio je 184 radnih sata u mesecu koji ima 184 radih sati. 
  Ako je radnik radio manje, onda se proporcionalno i poreska olakšica umanjuje. 
  Na primer, ako je zaposleni radio 160 radnih sati u mesecu koji ukupno ima 184 radnih sati onda se umanjenje njegove poreske osnovice obračunava na sledeći način, proporcionalna olakšica = cela olakšica*160/184.

 • Njuh - tzv. "nos za biznis" je sposobnost da prepoznate u čemu je moguće kreirati vrednost. Često se ovo smatra nekom vrstom talenta i pripisuje se nekim natprirodnim osobinama. Njuh podrazumeva poznavanje poslovanja u toj meri da možete da prepoznate priliku, a sa druge strane njuh je i spremnost da tu priliku iskoristimo. U poslu morate da poznajete tržište na kome radite, konkurente, proizvode, razlike i mogućnosti, svoje slabosti i mane... I na kraju, njuh dolazi do izražaja tek onda kada ste svoju ideju spremni da realizujete, da se upustite u pripreme plana sprovođenja vašeg poslovnog njuha. To se obično zove poslovni plan. Da predvidite sve ono što vam je potrebno da bi vas njuh odveo tamo odakle miriše. A nakon toga, potrebno je ogromna količina rada i truda da bi se vaš njuh pokazao ispravnim. Njuh bez rezultata je kao prazna puška.

 • Odloženi prihodi - javlja u nekim tipovima poslovanja, obično kada kupac plaća za robu i usluge unapred. Na primer, kompanije koje prodaju pretplate na časopise ili aviokompanije koje prodaju karte za buduća putovanja avionom, primaju gotovinu pre isporuke proizvoda ili usluga. U ovim slučajevima, proces zarade je nepotpun dok se proizvod ne dostavi. Kada kupac plaća unapred, preduzeće mora zapisati obavezu za dostavu robe i usluge. Ova obaveza se zove odložen prihod ili nezarađen prihod i zapisuje se među drugim obavezama u Bilansnom Izveštaju. Odloženi prihodi se odlažu na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihodi u narednim obračunskim periodima.
 • Of šor kompanija-Off shore - firme osnovane u zemljama koje strancima obezbeđuju mogućnost da osnuju kompaniju u obliku akcionarskog ili društva sa ograničenom odgovornošću uz plaćanje minimalnih poreza, a ponegde čak i bez obaveze plaćanja poreza. Off shore kompanije moraju da ispunjavaju određene uslove u odnosu na zemlju osnivanja: vlasništvo je ograničeno samo na strane državljane, celokupan profit mora da se realizuje kroz poslovanje sa stranim kompanijama a kapital kojim se kompanija finansira mora da bude iz inostranih izvora.
 • Osnovno sredstvo - predstavljaju sva ona sredstva koja u proces proizvodnje jednog preduzeća ulaze svojom celokupnom vrednošću , ali se pri jednom poslovnom ciklusu ne utroše u celosti već se njihova vrednost usled fizičkog kao i moralnog rabaćenja postepeno smanjuje i do kraja proizvodnog ciklusa zadržavaju svoj prvobitni oblik. Osnovna sredstva se mogu javiti u obliku : stvari , prava i novca. Podela osnovnih sredstava može se izvršiti prema razlicitim kriterijumima u zavisnosti od potrebe preduzeća. U našim zakonskim propisima najčešće kao kriterijum za podelu osnovnih sredstava koristi se proces proizvodnje , tako da razlikujemo : 1. osnovna sredstva u pripremi ( izgradnji ); 2. osnovna sredstva u funkciji; 3. osnovna sredstva van funkcije.
 • Otvorene stavke - ili najprostije rečeno "spisak neplaćenih obaveza i nenaplaćenih potraživanja". Po prijemu računa od dobavljača, u knjigovodstvu firme beleži se dug prema tom dobavljaču. Prema dokumentaciji o plaćanju, knjiži se smanjenje obaveze. Isto tako je i sa evidencijom plaćanja naših kupaca, po svakom izdatom računu knjiži se potraživanje od kupca, a nakon svakog evidentiranog plaćanja kupca, knjiži se smanjenje potraživanja odnosno "zatvara se račun". Ovaj pregled otvorenih stavki je najčešći alat koji koriste vlasnici firmi i odgovorna lica za praćenje svog poslovanja i praćenje likvidnosti preduzeća.

 • Prihodi - povećanja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja sredstava ili smanjenja obaveza, što dovodi do povećanja kapitala, izuzev onih koja su povezana sa doprinosima učesnika u kapitalu.
 • Prioritetne akcije - hartije od vrednosti koje svojim vlasnicima daju prednost prilikom isplati divedendi i likvidacionog ostatka, a ponekad garantuju i fiksni iznos dividende. Sa druge strane, prioritetne akcije ne daju pravo na upravljanje, odnosno, pravo glasa na skupštini akcionara..
 • POREZ – predstavlja instrument javnih prihoda kojim država od subjekata pod svojom  poreskom vlašću prinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protivusluge, radi  podmirenja svojih finansijskih potreba i postizanja socijalnih, ekonomskih i drugih ciljeva. 
 • Poreska stopa - je iznos poreza u odnosu prema poreskoj osnovici. Ako je osnovica izdeljena na više poreskih jedinica, poreska stopa  označava iznos poreza u odnosu prema  poreskoj jedinici. Poreska stopa se najčešće iskazuje u procentima.Vrste poreskih stopa: 1. Proporcionalne poreske stope ostaju iste kada se menja poreska osnovica. 2. Progresivne poreske stope se uvećavaju kada se uvećava poreska osnovica. Porast progresivnih stopa može biti ravnomeran, ubrzan i usporen u odnosu na rast osnovice. 3. Regresivne poreske stope se smanjuju kada se uvećava osnovica.
 • Porez na promet-  je oblik poreza koji se plaća u sferi prometa. Teret poreza snosi krajnji potrošač proizvoda, osnosno primalac usluge, jer za proizvod koji kupuje, odnosno uslgu koju prima, plaća cenu u koju je uračunat i porez. Kao poreski obveznik javlja se lice koje prodaje proizvod, odnosno pruža uslugu, dok se kao destinatar javlja krajnji  potrošač. 
 • Porez na dodatu vrednost - opšta stopa PDV u Srbiji je 20%. Određene robe i usluge (npr. osnovna hrana, flaširana voda, novine, lekovi, kompjuteri, itd) su predmet niže tj. posebne stop od 10% PDV-a. Postoji broj dobara i usluga izuzete od PDV-a, sa ili bez pravo na odbitak prethodnog PDV-a. Izlazni PDV je PDV obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:
  - promet dobara i usluga;
  - naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;
  - nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara.
  Prethodni PDV je PDV obveznika prilikom nabavke roba i usluga, kao i prethodni PDV plaćen prilikom uvoza, može se istaći kao prethodni PDV, pod uslovom da su ispunjeni određeni uslovi. Osnovni uslov je da su primljena dobra i usluge u vezi sa svrhom obavljanja bilo PDV oporezivog prometa ili prometa koji je izuzet od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog PDV-a.

 • Racio gotovine-Odnos kiselosti - test likvidnosti preduzeća, ali znatno strožiji od racia tekuće likvidnosti. Ovaj racio eliminiše zalihe i potraživanja od kupaca i pokazuje realnu trenutnu likvidnost koristeći samo gotovinu i utržive hartije od vrednosti.
 • Revizija, ili auditing, - postupak provere knjigovodstvene evidencije i finansijskih izveštaja preduzeća od strane stručnih lica.
 • Rashod - rashodi su kao najširi pojam troškovi poslovnog perioda koji se mogu sučeliti (nadoknaditi) iz ostvarenog prihoda na kraju perioda i svi oni izdaci i utrošci koji nisu u vezi sa ostvarenjem budućih koristi (prihoda). Rashodi su svi troskovi koji pojavljuju u preduzecu i obuhvataju troskove materijala,rezijske troskove,troskove za plate zaposlenih,gubitke koji se pojavljuju prilikom prodaje robe,trosenje osnovnih sredstava (amortizacija) , otpis sumnjivih i spornih potrazivanja...
 • RUC - Razlika u ceni - Nabavna cena je fakturna cena uvećana za zavisne troškove nabavke robe. U te zavisne troškove nabavke spadaju troškovi prevoza, utovara, istovara, osiguranja ,carine itd... Prodajna cena je nabavna cena uvećana za razliku u ceni. Razlika u ceni predstavlja prihod. Može biti: Slobodna (prodavac je sam određuje u zavisnosti od ponude i tražnje) Kontrolisana (neko je kontroliše; to može biti država/cena goriva ili proizvodjač/coca cola, novine, školske knjige, cigarete…). Oblici razlike u ceni su marža, rabat i slobodno formirana razlika u ceni. Marža se dobija kao količnik proizvoda nabavne cene i % marže i razlike broja 100 i % marže. Rabat se dobjia kao količnik proizvoda prodajne cene i % rabata i broja 100.