29.11.2016
U ovom poglavlju rubrike "Poslovne azbuke" opisani su neki termini i izrazi koji počinju na slova J, K, L, Lj, M.


 • Jednostavna ili prosta kamata - kamata plaćena na inicijalno pozajmljeni iznos novca, odnosno na glavnicu duga.Jednostavna ili prosta kamata je funkcija tri varijable:- Glavnice kao pozajmljenog iznosa; - Kamatne stope kao cene vremenske upotrebe novca;- Vremenskog razdoblja za koje je novac pozajmljen.
 • Jednostavno ili prosto knjigovodstvo - Prelaskom na sistem vođenja poslovnih kjniga, poreski obveznik može da se opredeli da li će voditi poslovne knjige po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva. Oni koji se opredela da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, u poslovnim knjigama je neophodno da obezbede podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom i ostale podatke u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Pravilnikom o poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva. Osnovna razika izmedju prostog i dvojnog knjigovodstva je u tome sto se poslovna promena kod prostog knjigovodstva knjizi samo kao: ulaz, izlaz, prijem, izdavanje, dok kod dvojnog knjigovodstva svaka poslovna promena istovremeno obuhvata promene i na dugovnoj i na potraznoj strani (odatle naziv Dvojno knjigovodstvo).  Po sistemu prostog knjigovodstva, vode sledeće poslovne knjige:
  - Poslovnu knjigu prihoda i rasfoda (obrazac PK-1)
  - Knjigu osnovnih sredstava i sitnog inventara (obrazac PK-2)
  Pored navedenih poslovnih knjiga, istim pravilnikom, u zavisnosti od delatnosti koju preduzetnik obavlja, propisana je obaveza vođenja pojedinačnih analitičkih evidencija iz kojih se određeni podaci knjiže u poslovnoj knjizi PK-1, kao što su sledeće evidencije:
  - kalkulacija prodajne cene – Obrazac KL
  - list dnevnog prometa ugostitelja – Obrazac DPU
  - evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja – Obrazac PM
  - evidencija o gotovim proizvodima – Obrazac GP
  - prijemni – evidencioni list komisione robe – Obrazac KR, čiji je sastavni deoevidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe – Obrazac KR-1

 • Kineski zid - Kineski zid je u suštini etički kodeks koji svi zaposleni jedne firme moraju da poštuju u cilju sprečavanja izliva poverljivih informacija o klijentima izvan sistema. Klijenti moraju takođe imati poverenja u ovu kategoriju zbog razgranate mreže klijenata koju ovakve kompanije najčešće poseduju.
 • Kliring - zbirno vođenje računa učesnika u platnom prometu i utvrđivanje prava i obaveza po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava u vezi sa poslovima sa hartijama od vrednosti. Kliring je bilateralni platni sporazum nastao sa ciljem izbegavanja plaćanja u efektivnom novcu, tj sa ciljem prenosa sredstava virmanskim putem između povezanih učesnika u platnom prometu.
 • Koeficijent obrta kupaca - koeficijent obrta kupaca je još jedan pokazetelj likvidnosti preduzeća, a pokazuje koliko puta u toku godine preduzeće u proseku naplaćuje svoja potraživanja prema kupcima.
 • Koncesija - odobrenja koje vlast daje kako građanima date države tako i, eventualno, stranim državljanima, radi obavljanja industrijsko-trgovinske ili uopšte privredne delatnosti, na određeni rok, uz naknadu ili bez naknade
 • Konsalting - pružanje usluga ekonomskim subjektima od strane stručnjaka, u vidu saveta o tehničkim, komercijalnim ili pravnim aspektima poslovanja.
 • Konsignacija - tržišno uređenje u kome konsignator (vlasnik proizvoda) transferiše fizičko vlasništvo proizvoda drugoj stani odnosno primaocu robe, koji služi samo kao agent za prodaju.
 • Korporativni identitet - identitet koji izgrađuju kompanije radi sopstvenog razlikovanja od drugih preduzeća na tržištu, ali i radi većeg i intenzivnijeg poistovećivanja zaposlenih sa svojom firmom. Bazira se  na unificiranju i razvijanju simbola, znakova, procedura i dr. On je formalno sadržan u nekoliko svezaka, knjiga, vodiča, u kojima su do detalja opisani svi kriterijumi i standardi koji označavaju i izdvajaju firmu od drugih.
 • Kontni okvir - kontni okvir je jedan pregled (spisak) svih konta koji se mogu otvoriti u knjigovodstvu preduzeća, koji time knjigovodstvu daju jednu organizacionu formu. kontni plan je pregled svih konta stvarno otvorenih u jednom konkretnom preduzeću. Njegova primena može biti obavezna ili fakultativna. U mnogim zemljama sveta propisan je jedan kontni okvir za preduzeća i zadruge koji se mora primenjivati. Postoje i slučajevi gde se preduzećima u određenim državama daje na raspolaganje više kontnih okvira. Budući da je kontni plan rezultat primene kontnog okvira u konkretnim prilikama preduzeća,onda je jasno da se može govoriti samo o kontnom okviru, kao opštem pregledu konta primenljivom u preduzećima. Značaj kontnog okvira je, organizaciono-tehnički posmatrano, izuzetno veliki. Kontni okvir obezbeđuje jednoobrazno knjigovodstvo što podrazumeva da sva preduzeća iste ekonomske grupe, svoje iste ekonomske promene beleže na isti način i na istim računima. Prednosti jednoobraznog knjigovodstva su lakša obuka kadrova, skraćeno vreme potrebno za kontrolu i brži način obrade podataka.

 • Leveridž-Leverage - Leveridž (leverage) predstavlja proporciju duga jedne kompanije u odnosu na njen kapital. Leveridž (leverage) akcenat stavlja na finansijsku strukturu odnosno na prirodnu težnju svakog poslovnog subjekta da \"iskoristi\" pogodnosti koje mu pruža legislativa jedne države u pogledu vrednovanja kamata na pozajmljena sredstva.
 • Lombardni poslovi - posebna vrsta kreditnih poslova, gde se bonitet zajmoprimca utvrđuje ne njegovom kreditnom spsobnošću, već vrednošću njegovog zaloga koji daje poveriocu.

 • Ljudski resursi - su onaj deo vrednosti poslovnog subjekta koji čini organizacija zaposlenih, njihovo znanje, isustvo, disciplina, obučenost, motivacija i lozajnost tima u kome se radi. Nekada se ova služba zvala "kadrovska". Ljudski resursi praktično znače da imate organizaciju u kojoj znate ko se bavi kojom vrstom posla i koje su kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova i poslovnih procesa. 

 • Marketing informacioni sistem-MIS - skup ljudi, mašina, postupaka i metoda za redovnu, plansku analizu i prezentaciju informacija koje se koriste u donošenju marketinških odluka. To je kontinuelni tok informacija koje su osnova za donošenje odluka.
 • Menica - hartija od vrednosti koja glasi po naredbi i kojom izdavalac menice (trasant) obavezuje drugo lice ili sebe (trasat) da isplati određenu svotu novca trećem licu, odnosno korisniku menice (remitent).
 • Makroekonomija - oblast ekonomije koja se bavi izučavanjem privrede kao celine, u pogledu ukupno proizvedenih roba i usluga, ukupnih prihoda, nivoa zaposlenosti faktora proizvodnje - rada, kapitala i zemlje i opšteg kretanja cena.
 • Mikroekonomija - deo ekonomske nauke koji se bavi analizom ponašanja pojedinačnih ekonomskih subjekata i raspodelom ukupno ostvarenog proizvoda i prihoda. Mikroekonomija proučava pojedinačne ekonomske učesnike sa dva aspekta: kao ponuđače rada i kapitala, i kao krajnje korisnike gotovih proizvoda.
 • Minimalna zarada - ukoliko zaposleni radi sa punim radnim vremenom i ostvaruje standardan radni učinak, poslodavac je obavezan da mu isplati najmanje minimalnu zaradu. Minimalna cena rada utvrđuje se u neto iznosu po radnom času za kalendarsku godinu. Najkasnije do 15. septembra tekuće godine objavljuje se minimalna cena rada za narednu godinu u Službenom glasniku RS. množenjem broja radnih časova i minimalne cene rada, dobija se minimalna neto zarada, koja se menja iz meseca u mesec, u zavisnosti od fonda radnih časova.
 • Maloprodaja - je prodaja dobara iil usluga, pojedinaca ili preduzeća krajnjem korisniku. Maloprodaje kupuju proizvode u velikim količinama od proizvođača ili od veleprodaja, a zatim ih prodaju u manjim količinama krajnjem korisniku. Najčešće vrste maloprodajnih objekata su: Robne kuće; Outlet prodavnice; Specijalizovane prodavnice; Opšte prodavnice; Hipermarketi; Supermarketi; Tržni centri; E-trgovine. Najčešće korišćena tehnika određivanja maloprodajne cene je dodavanjem marže na nabavnu cenu. Marža može biti određeni iznos ili u većini slučajeva određeni procenat. Druga tehnika određivanja maloprodajne cene je preporučena maloprodajna cena. To zapravo znači da se proizvod prodaje po ceni koju je preporučio proizvođač, a proizvođač prodavcu daje određeni rabat na cenu (popust) koji predstavlja zaradu. U većini takvih slučajeva cena proizvoda je odštampana na samom proizvodu.
 • Minimalne zalihe - predstavljaju najmanju količinu robe koja sme biti u skladištu, a da ne dođe do prekida snabdevanja. Kad se zaliha robe smanji na minimalnu to je znak se mora naručiti nova. Najčešća formulazaobračun minimalnih zaliha je minimalna zaliha = prosečni dnevni promet * broj dana koliko traje nabavka robe, dok se prosečni dnevni promet  obračunava kao godišnji promet/ broj radnih dana u godini. Minimalne zalihe su veoma značajne za one artikle kod kojih su troškovi skladištenja veliki tj. veći od troškova transporta.