01.11.2016
U ovom poglavlju rubrike "Poslovne azbuke" opisani su neki termini i izrazi koji počinju na slova  Đ, E, Ž, Z, I. • Đilkoš - poslovni čovek čiji maniri, poslovna kultura i praksa nisu u skladu sa savremenim uslovima poslovanja, pa ni zakona. Dobre poslovne običaje i manire diktiraju lideri. Svako preduzeće može da ima svoja pravila. Svaka zemlja ima svoja pravila. Ako želite da se proširite na tržišta koja su razvijenija od našeg, treba što pre naučiti pravila poslovnog ponašanja koja na tom tržištu vladaju da ne biste bili đilkoš.

 • Efektivna kamatna stopa -  stopa koja prikazuje jedan kredit stvarno kosta.Na visinu efektivne kamatne stope utiče kamatna stopa kao i sve naknade koje klijent mora da plati banci prilikom uzimanja kredita, kao i visina garantnog depozita ukoliko je isti potreban i dužina otplate kredita.  
 • Ekvivalenti gotovine -  kratkoročne, visoko likvidne investicije koje su lako konvertibilne za poznat iznos gotovine i koje su predmet neznatnog rizika promene vrednosti.
 • Elektronsko poslovanje-E business - razmena informacija, uspostavljanje poslovnih veza i vođenje poslovanja putem telekomunikacionih mreža.Elektronsko poslovanje obuhvata sve one oblike poslovanja koji se mogu odvijati pre svega preko interneta (ali i intraneta), i obuhvata: poslovanje orijentisano prema potrošačima (business to consumer), poslovanje orijentisano prema drugim poslovnim subjektima (business to business), poslovanje unutar organizacije i realizovanje veza sa državnim institucijama.
 • edi knjiga - Obveznik je dužan da vodi Evidenciju dnevnih izveštaja. U obrazac EDI (knjiga dnevnih izveštaja) obveznik je dužan da unese broj izdatih fiskalnih računa. U obrazac EDI se ne unosi broj izdatih fiskalnih isečaka već  samo broj izdatih fiskalnih računa.

 • Žiralni novac - potraživanje kod banaka koja su trenutno naplativa i nalaze se na transakcionim računima (žiro i tekući računi) ili u obliku gotivine u blagajni.Žiralni novac čine polaganja u gotovini, putem uplata sa drugih računa (virmanisanjem), a može nastati i po osnovu odobrenog kredita od strane banke na račun korisnika. Žiralni novac se nalazi na računima centralne banke i poslovnih banaka.

 • Zalihe - sredstva koja se drže za prodaju u redovnim tokovima privrednih aktivnosti,procesu proizvodnje,formi materijala ili potrošnog materijala za potrošnju u proizvodnom procesu ili pružanju usluga. Zalihe sadrže robu koja je nabavljena i drži se za ponovnu prodaju uključujući, na primer, trgovačku robu koju je nabavio trgovac na malo i drži se za ponovnu prodaju, ili zemljište i drugu imovinu koja se drži za ponovnu prodaju.
 • Zemlje poreskog raja - zemlje čiji je osnovni cilj privlačenje velikog broja stranih kompanija. Ovo postižu svesnim smanjivanjem ili ukidanjem poreskih  opterećenja i garantovanjem potpune diskrecije u smislu tajnosti finansijskih podataka.
 • zarada - Zarada, lični dohodak, plata – ovo su sve termini koji predstavljaju novac koji zaposleni zaradi radeći za poslodavca koji mu tu zaradu isplaćuje.
 • zakup nekretnina -  zakupnina. Za firmu ona predstavlja poslovni trošak dok a fizičko lice, zakupnina je prihod, koji se oporezuje u skladu za Zakonom o porezu na dohodak građana. Ugovorena neto zakupnina (iznos koji zakupac isplaćuje zakupodavcu) prvo mora preračunati na bruto iznos (iznos koji sadrži i porez) i primenom koeficijenta koji je 1,176470588. A tako dobijeni bruto iznos se umanjuje za 25% normiranih troškova, da bi se dobila poreska osnovica. Primenom stope od 20% na ovu osnovicu dobija se iznos poreza koji treba platiti.
 


 • Indeks cena - odnos proseka cena određenih roba u datom trenutku sa prosekom cena izračunatim za neki prethodni period. Služi kao pokazatelj kretanja nivoa cena u vremenu - ako je indeks npr. 104%, znači da je došlo do porasta cena za 4%.
 • Inflacija - pojava koja se manifestuje kroz opšti porast cena. Glavni uzrok inflacije je povećanje mase novca u opticaju po stopi koja je iznad stope rasta proizvodnje.
 • izdat racun - Račun je dokaz o nastaloj isporuci dobara i usluga i izdaje se na dan prometa. Izdaje se  na dan isporuke dobara (dan otpočinjanja slanja – otpreme dobra kupcu) ili, za većinu usluga, poslednjeg dana pružanja usluge. Dan isporuke koji određuje dan kada treba izdati PDV račun kao i obavezni elementi računauređeni su Zakonom o PDV-u. Račun je dokaz o nastalim promenama na imovini, pa je i osnov za knjiženje u poslovnim knjigama privrednih subjekata.
 • izvod banke - je izveštaj kojim nas banka obaveštava šta se dešavalo u određenom periodu (najčešće prethodnog dana) na našem tekućem računu. On sadrži podatke o stanju novčanih sredstava od prethodnog dana, zatim promene nastale tog dana (uplate i isplate) i stanje posle nastalih promena.

 • Izvod Otvorenih Stavki -  član 18. Zakona o računovodstvu kaže da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom (IOS-om). Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza. Dužnik je obavezan da ovaj obrazac vrati poveriocu, uz saglasnost da prihvata ili ne iznose iz izvoda.