03.10.2016
Rubrika "Poslovna azbuka" ima za cilj da nam u kratkim crtama otkloni dileme po pitanju poslovnih termina i izraza koji se koriste u praksi i u teoriji... 
U ovom poglavlju opisani su neki termini i izrazi koji počinju na slova  A, B, V, G, D. • Akcije ili deonice - korporativne vlasničke hartije od vrednosti kojima vlasnik stiče vlasništvo u kapitalu izdavaoca akcije kao i:
  • Pravo glasanja u skupštini akcionara
  • Pravo na dividendu
  • Pravo na udeo pri podeli likvidacione mase u slučaju da akcionarsko društvo prestane sa poslovanjem kao društvo (ili deoničarsko društvo) nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija. Akcionarsko društvo se osniva ugovorom o osnivanju ako ga osniva jedan član odlukom o osnivanju. Ugovor o osnivanju je formalizovan akt i mora se sačiniti u pismenom obliku, potpisati i overiti
 • Aktiva jednog preduzeća - sva sredstva pomoću kojih se obavlja zadatak preduzeća u oblasti proizvodnje, prometa ili usluga i ostvaruju ciljevi poslovanja.
 • Amortizacija - sistematsko umanjivanje vrednosti imovine tokom njenog roka trajanja. U slučaju nematerijalne imovine ili gudvila (goodwill), termin \"amortizacija\" se generalno koristi umesto termina \"depresijacija\". Oba termina imaju isto značenje. Po definiciji amortizacija je sistematsko otpisivanje osnovice za amortizaciju jednog sredstva tokom njegovog korisnog veka trajanja. Amortizaciju obračunavaju sva pravna lica i preduzetnici, kao i preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo. Razlikujemo dva potpuno odvojena metoda amortizacije :  računovodstvena amortizacija i poreska amortizacija


.
 • Anuitet - iznos, odnosno ratu kojom se otplaćuje dugoročni zajam. Ovakve rate su najčešće obračunate na polugodišnjem ili godišnjem nivou i sastoje se od dela glavnice i kamate.
 • Avans  avansni račun, Obračun PDV po osnovnu avansnih uplata vrši se u avansnom računu. Obavezni elementi avansnog računa propisani su Zakonom o PDV-u. Obveznik PDV-a dužan je da izda avansni račun svakom kupcu od koga je primio avansnu uplatu a do kraja poreskog perioda nije isporučio avansno plaćena dobra i usluge. Ukoliko obveznik PDV primi avansnu uplatu a do kraja meseca isporuči dobra i usluge, ne postoji obaveza izdavanja avansnog računa. Prilikom isporuke dobra ili usluge, izdaje se konačni račun u kome se navodi avansni račun po kome su izvršena plaćanja i obračun PDV obaveze. PDV plaćen po avansnom računu, odbija se od ukupnog PDV u konačnom računu.

 • Bruto- Bruto (Brutto) je termin koji se koristi prilikom merenja. Bruto težina je na primer težina zajedno sa ambalažom. Termin bruto se koristi i u finansijskim transakcijama. Ako se kaže „bruto“ cena onda se podrazumevaju svi troškovi koji idu na osnovnu cenu (PDV, transport, osiguranje, bankarski troškovi, carina i sl).
 • Bilans
  • Bilans stanja - deo finasijskog izveštaja (pored bilansa uspeha i pregleda protoka gotovine), koji prikazuje stanje imovine i obaveza preduzeća na određeni dan u jednoj poslovnoj godini.
  • Bilans uspeha - dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom periodu. Ovaj računovodstveni izveštaj se sastoji od leve i desne strane (zbog toga je dvostrani pregled).
 • Bar chart – Štapičasti grafikon - najpopularniji način grafičkog prikazivanja kretanja cena akcija na berzama.  \"Bar\", odnosno štapić se sastoji od vertikalne linije čiji vrh pokazuje najveću dnevnu cenu, dok dno pokazuje najnižu dnevnu cenu.
 • Bonitet - formalna i materijalna svojstva subjekta koja ga čine sigurnim dužnikom, bilo da je reč o banci u koju se ulažu sredstva ili o preduzeću kome se daju kredit. Bonitet banke kao dužnika zavisi od njene kreditne sposobnosti i likvidnosti

 • Vrednost – vrednost je dobijena iz formule cena x nabavljena količina. Postoji više vrednosti koje se koriste u poslovanju, knjigovodstvu i ekonomiji uopšte, kao što su:
  • Nabavna vrednost (više pod slovom N)
  • Fer vrednost (više pod slovom F)
  • Tržišna vrednost (više pod slovom T)
 • Volontiranje – prilikom volonterskog rada postoji mogućnost da volonter ostvaruje naknadu ili da ne ostvaruje, u oba slučaja postoji obaveza obračunavanja određenih doprinosa i poreza:
  • ako volonter ostvaruje naknadu i nije osiguran po drugom osnovu – obračunava se porez na bruto naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova i doprinosi za PIO i za ZDR na ostvarenu naknadu ako je viša od najniže osnovice za obračun doprinosa
  • ako volonter ostvaruje naknadu i osiguran je po drugom osnovu –obračunava se porez na bruto naknadu umanjenu za 20% normiranih troškova i doprinos za PIO na ostvarenu naknadu ako je viša od najniže osnovice za obračun doprinosa
  • ako volonter NE ostvaruje naknadu – obračunava se doprinos za PIO i ZRD na najnižu mesečnu osnovicu
 
 • Vrednosna maloprodaja – je način evidentiranja prometa maloprodaje koji ne sadrži podatke o nabavljenim i prodatim količinama, već se promet evidentira isključivo u vrednostima odnosno iznosima nabavke i prodaje

 • Godišnji izveštaj - izveštaj koji vlasnicima prezentuje uprava nekog preduzeća. U tom izveštaju opisano je poslovanje u protekloj godini, a takođe sadrži i planove razvoja preduzeća u budućnosti.
 • Grejs period -(eng. Grace period) je period mirovanja, tj. vremensko odlaganje izvršenja neke obaveze. Ovaj pojam se vezuje za dugoročni kredit kojim se finansira neka investicija.
 • Gudvil-Goodwill - (eng. Goodwill) je ugled preduzeća, tj. njegova unutrašnja vrednost. Goodwill predstavlja dobar glas i reputaciju neke kompanije koja može dovesti do povećanja prihoda u budućnosti i samim tim povećanja vrednost preduzeća.
 • Godišnji odmor - Pravo na godišnji odmor kao jedno od najosnovnijih prava zaposlenih iz radnog odnosa. Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.
 • Gotovinski račun – termin koji se najčešće koristi kada nam je potreban dodatni račun pored fiskalnog računa, koji će glasiti na konkretno pravno lice

 • Damping cena - specijalno kreirana cena, utvrđena na veoma niskom nivou sa namerom osvajanja tržišta. Ovakve cene su često niže i od troškova proizvodnje, pa može da se dogodi da prodavac posluje i sa gubitkom.
 • Depozit - ulaganje novčanih sredstava (tj. sama novčana sredstva) na računu kod banaka ili štedionica. Ulagač novčanih sredstava naziva se deponent, a organizacija kod koje se sredstva ulažu depozitar .S obzirom na pravo raspolaganja ovim sredstvima od strane ulagača depoziti mogu da budu po viđenju i oročeni depoziti. Depoziti po viđenju mogu se podići sa računa kod banaka u svako doba i njima se može raspolagati kao i gotovim novcem. Oročeni depoziti mogu se podići sa računa kod banke tek po isteku ugovorenog roka.
 • Depresija - silazna faza u jednom privrednom ciklusu, ekonomska kriza koja se može odnositi na industriju ili tržište.
 • Događaji nakon datuma Bilansa stanja - događaji, i povoljni i nepovoljni, koji nastaju između datuma Bilansa stanja i datuma kada se finansijski izveštaji autorizuju za izdavanje. Mogu da se identifikuju dva tipa događaja: oni koji pružaju dokaze o uslovima koji su postojali na datum Bilansa stanja (događaji koji se prilagođavaju nakon datuma Bilansa stanja) ikoji ukazuju na uslove koji su nastali nakon datuma Bilansa stanja (događaji koji se ne prilagođavaju nakon datuma Bilansa stanja).
 • Dohodak - povećanje ekonomskih beneficija tokom računovodstvenog perioda u formi priliva ili povećanja imovine ili smanjenja obaveza koja rezultuju povećanjem sredstava, osim onih koji se odnose na doprinose od učesnika u sredstvima.
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. - društvo koje, radi obavljanja delatnosti, osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze (dugovanja) društva, a snose rizik za poslovanje društva do visine svog uloga. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva. Osnivanje i organi društva su identični kao kod akcionarskog društva.