Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike  

Pogledajte snimak webinara o službenom putu UŽIVO  OVDE dobićete odgovore na mnoga pitanja koja se javljaju u nekoj firmi.... odgovarali smo i na pitanja učesnika. 

Neoporezivi iznos dnevnica dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike je neoporeziv do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Poslodavac isplaćuje iznos koji je odredio svojim Opštim aktom, a neoporezivo je najviše do 50 evra dnevno (za putovanje u bilo koju stranu zemlju).

Propisana dnevnica se umanjuje ako je obezbedjena besplatna ishrana, što znači da izdatke ne snosi poslodavac nego poslovni partner, i to: za sva tri obroka umanjuje se 60%, za obezbeđen doručak 10%, ručak 30% i večeru 20%. Ako su u cenu avionske ili brodske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troskovi ishrane i prenoćišta dnevnica se umanjuje za 60%. Dnevnica se obračunava od časa prelaska državne granice u polasku do časa prelaska iste u povratku, odnosno od časa polaska aviona sa poslednjeg aerodroma u Republici do časa povratka na prvi aerodrom.

Na celu dnevnicu zaposleni ima pravo za svaka 24 časa provedena van zemlje, i za ostatak vremena duži od 12 časova. Za ostatak vremena od 8 do 12 časova obračunava se polovina dnevnice. Ako je ostatak vremena manji ili putovanje traje kraće od 8 sati zaposlenom bi se sati mogli računati samo za obračun dnevnice u zemlji. Ukoliko se službeno putuje u više zemalja, iznos dnevnice se određuje za svaku stranu državu u kojoj se boravi srazmerno vremenu koje se  provodi u stranoj državi.

Troškovi prevoza (po priloženim prevoznim kartama) priznaju se u celini i nisu oporezovani. Troškovi gradskog prevoza sadržani su u dnevnici i ne iskazuju se posebno

Troškovi prenoćišta (bez obzira na kategoriju objekta za smeštaj) priznaju se u celini, po priloženim računima, i neoporezivi su u celini. Ostali troškovi (troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, izdaci za korišćenje telefona, telegrama, stanografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanje računara) priznaju se u celini. U ostale troškove bi se priznali i izdaci po računu za reprezentaciju (npr. poslovni ručak). Obračun svih nastalih troškova vrši se u roku od 7 dana od dana završetka putovanja.

Isplata akontacije za službeno putovanje u inostranstvo kao i dnevnica i naknada drugih troškova u inostranstvu ne može se vršiti u dinarskoj protivvrednosti već mora u valuti, podizanjem valute sa deviznog računa ili prenosom na deviznu štednu knjižicu ili devizni račun lica koje putuje, odnosno koje je putovalo u inostranstvo.

Ukoliko poslodavac zaposlenom nadoknađuje troškove dnevnica za službeno putovanje u inostranstvu u većem iznosu od propisanih neoporezivih iznosa, obavezan je da na iznos veći od propisanog obračuna porez na zarade po stopi od 10% i dostavi obrazac PPP PD poreskoj upravi.