Za medije | Karijera Slovenščina  |  Hrvatski  |  English    

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike  

Neoporezivi iznos dnevnica dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo, za zaposlene i preduzetnike   je do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Uredbom su propisani različiti iznosi za različite zemlje i različita mesta u njima. Za sve države sa područja bivše SFRJ najniži iznos dnevnice je 41 EUR. Propisana dnevnica se umanjuje ako je obezbedjena besplatna ishrana, što znači da izdatke ne snosi poslodavac nego poslovni partner, i to: za sva tri obroka umanjuje se 60%, za obezbeđen doručak 10%, ručak 30% i večeru 20%. Ako su u cenu avionske ili brodske karte, zbog prekida putovanja, uračunati troskovi ishrane i prenoćišta dnevnica se umanjuje za 60%. Dnevnica se obračunava od časa prelaska državne granice u polasku do časa prelaska iste u povratku, odnosno od časa polaska aviona sa poslednjeg aerodroma u Republici do časa povratka na prvi aerodrom.

Na celu dnevnicu zaposleni ima pravo za svaka 24 časa provedena van zemlje, i za ostatak vremena duži od 12 časova. Za ostatak vremena od 8 do 12 časova obračunava se polovina dnevnice. Ako je ostatak vremena manji ili putovanje traje kraće od 8 sati zaposlenom bi se sati mogli računati samo za obračun dnevnice u zemlji. Ukoliko se službeno putuje u više zemalja, iznos dnevnice se određuje za svaku stranu državu u kojoj se boravi srazmerno vremenu koje se  provodi u stranoj državi.

Troškovi prevoza (po priloženim prevoznim kartama) priznaju se u celini i nisu oporezovani. Troškovi gradskog prevoza sadržani su u dnevnici i ne iskazuju se posebno

Troškovi prenoćišta (bez obzira na kategoriju objekta za smeštaj) priznaju se u celini, po priloženim računima, i neoporezivi su u celini. Ostali troškovi (troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, izdaci za korišćenje telefona, telegrama, stanografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanje računara) priznaju se u celini. U ostale troškove bi se priznali i izdaci po računu za reprezentaciju (npr. poslovni ručak). Obračun svih nastalih troškova vrši se u roku od 7 dana od dana završetka putovanja.

Isplata akontacije za službeno putovanje u inostranstvo kao i dnevnica i naknada drugih troškova u inostranstvu ne može se vršiti u dinarskoj protivvrednosti već mora u valuti, podizanjem valute sa deviznog računa ili prenosom na deviznu štednu knjižicu ili devizni račun lica koje putuje, odnosno koje je putovalo u inostranstvo.

Ukoliko poslodavac zaposlenom nadoknađuje troškove dnevnica za službeno putovanje u inostranstvu u većem iznosu od propisanih neoporezivih iznosa, obavezan je da na iznos veći od propisanog obračuna porez na zarade po stopi od 10% i dostavi obrazac PPP PD poreskoj upravi.

Besplatan internet seminar o dnevnicama za službena putovanja možete pogledati klikom OVDE.